Concurs angajare muncitor calificat, bibliotecar, administrator financiar (4 posturi) Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, Județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
 1. – muncitor calificat – III croitor /Grupa deservire/pluton deservire, absolvenţi de studii liceale sau profesionale cu certificat de competenţă profesională în domeniu; absolvenţi a unei şcoli postliceale sau a unor cursuri cu certificat de competenţă profesională din care să reiasă că este calificat în meseria descrisă de codul COR 753101, experienţă în domeniu, minimum 6 luni;
 2. – muncitor calificat – III -electromecanic auto/Grupa întreţinere tehnică/pluton deservire; absolvenţi de studii liceale sau profesionale cu certificat de competenţă profesională în domeniu; absolvenţi a unei şcoli postliceale sau a unor cursuri cu certificat de competenţă profesională din care să reiasă că este calificat în meseria descrisă de codul COR 723102, experienţă în domeniu, minimum 6 luni;
 3. – bibliotecar debutant /Biblioteca şcolară, absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; nu este necesară experienţa în domeniu;
 4. – administrator financiar, treapta I Contabilitate, absolvenţi de studii liceale cu certificat de competenţă în domeniu; absolvenţi ai unei şcoli postliceale sau a unor cursuri cu certificat de competenţă profesională din caic să reiasă că este calificat în meseria de contabil; experienţă în domeniu 6 ani şi 6 luni.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 noiembrie 2016, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2016, ora 09.00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2016, ora 09.00: proba practică, respectiv interviu pentru funcţia de administrator financiar;
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, strada Izvorul Malului, judeţul Suceava, telefon 0230314931-137.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.