Raport de activitate al Instituției Prefectului - județul Suceava 2016

Misiunea Instituţiei Prefectului este de a garanta aplicarea şi respectarea legii şi ordinii publice prin exercitarea prerogativelor conferite prin Constituţie.
Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.
Potrivit legislaţiei în vigoare, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, în anul 2016, prefectul județului Suceava:
 • a asigurat, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; la nivelul judeţului;
 • a acţionat pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare şi a dispus măsuri necesare pentru îndeplinirea lor;
 • a condus serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;
 • a verificat legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliilor locale, ale preşedintelui consiliului judeţean şi ale primararilor;
 • a asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă .
În exercitarea atribuțiilor ce i-au revenit Instituției prefectului, au fost desfășurate acțiuni pentru aplicarea și respectarea Constituției, a legilor și a celorlalte acte normative:

În cursul anului 2016, Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava a elaborat Raportul privind starea economica, socială a judeţului Suceava pentru anul 2015, raport ce a fost aprobat în şedinţa Colegiului Prefectural din luna februarie 2016 şi înaintat Guvernului României, prin Ministerul Afacerilor Interne.
Totodată în baza propunerilor transmise de serviciile publice deconcentrate, autorităţile administraţiei publice locale şi ale altor instituţii implicate, a fost elaborat Planul de acţiuni anual pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2016, la nivelul judeţului Suceava, plan ce a fost evaluat trimestrial.
Tot în acest sens, au fost efectuate controale structurate pe tematici:
 • transmise de către instituţii centrale ca de exemplu verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, verificarea construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare la inundații;
 • stabilite de către prefect, modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului; verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ din judeţul Suceava, verificarea nivelului de pregătire a prestatorilor de servicii de deszăpezire și altele;
 • supuse atenției de către cetățeni exemplificând numai controalele efectuate pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de fenomenele meteorologice periculoase. Pe baza sesizărilor provenite din activitatea de petiţionare prin ordin al prefectului s-au constituit comisii mixte de verificare a aspectelor sesizate și controale la comisiile locale de fond funciar.
În conformitate cu conform prevederilor HGR nr. 460/2006, au fost elaborate rapoarte şi informări care au fost prezentate prefectului, cu privire la actele administrative verificate, Astfel, în anul 2016, au fost prezentate prefectului 2239 raporte – informări, dintre care:
  • 1.611 cu privire la examinarea legalităţii dispoziţiilor emise de primari şi preşedintele consiliului judetean şi a hotărârilor adopate de către consiliile locale/consiliul judetean.
  • 326 cu privire la averizări meteo –situații de urgență, activitatea serviciilor publice, procese electorale, și alte situații de fapt;
  • 208 cu privire la activitate de fond funciar și relații cu publicul
  • 94 cu privire la activitatea financiar contabilă și de audit
23 rapoarte de sinteză privind activitatea desfăşurată de serviciile din cadrul instituției (trimestrial, semestrial și anual 2016)
În ceea ce privește aplicarea prevederilor legale, monitorizarea acestora, precum și pentru stabilirea măsurilor privind situații de urgență sau alte situații de fapt au fost transmise 126 circulare autorităţilor administraţiei publice locale și serviciilor publice deconcentrate în vederea conformării în timp real.
Tot în anul 2016, au fost organizate instruiri cu secretarii şi primarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Suceava pe teme, care au vizat: verificarea legalităţii actelor administrative, respectarea prevederilor legale privind transparenţa decizională., probleme de fond funciar și cadastru sau aplicarea unitară a unor prevederi legale, ne referim la Legea nr 248/2015 privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Tot, în anul 2016, numai pentru buna desfășurare a celor două scrutinuri eletorale s-au organizat 6 sesiuni de instruire a primarilor secrtarilor și președinților și locțiitorilor birourilor electorale
În ceea ce priveşte monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate, pe parcursul anului 2016, s-a făcut în cadrul sedințelor de Colegiu prefectural dar și prin 12 rapoarte sinteze lunare asupra activității desfășurate de acestea. Problemele identificate în activitatea serviciilor public și a altor instituții organizate la nivel teritorial au fost analizate în cele 26 şedinţe de lucru în care au fost stabilite măsuri concrete privind modalitățile de soluţionare.
În anul 2016, a fost asigurată participarea la cele 68 videoconferinţe, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, de Ministerul Sănătăţii și Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
De asemenea, în anul 2016 au fost iniţiate un număr de 4 proiecte de Hotărâre de Guvern, pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară necesare achiziţiei de combustibil în vederea producerii energiei termice pentru populaţia, în municipiul Vatra Dornei și pentru refacerea infrastructurii afectate de fenomenele meteohidrologice periculoase. ( detaliat se regasesc în materialul,integral )
Activitatea COLEGIULUI PREFECTURAL, s-a concretizat în dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţelor lunare. Probleme ridicate au fost analizate și în funcție de competența de soluționare lau fost dispuse măsuri prin cele 11 hotărâri adoptate sau transmise spre soluționare organelor competente.
Totodată, în anul 2016 au fost verificate proiectele bugetare și situațiile financiare privind execția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate.
Referitor la activitatea comisiilor coordonate de către prefect, acestea au fost:
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, ce s-a întrunit în anul 2016 în 2 şedinţe ordinare, 12 şedinţe extraordinare, şi 9 întruniri ale Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea diferitelor tipuri de risc, ca urmare a prognozării sau manifestării unor fenomene meteorologice periculoase, în care s-au analizat, s-au luat decizii imediate şi s-au adoptat documente operative necesare desfăşurării eficiente şi oportune a intervenţiilor de către toate componentele sistemului judeţean pentru situaţii de urgenţă, adoptându–se număr de 6 Hotărâri ale CJSU.
Comisia de dialog social a judeţului s-a întrunit în 8 şedinţe, fiind luate în discuţie şi analizate teme supuse atenţiei de către sindicate, agenţi economici şi instituţii publice. O situație deosebită a constituit- a fost cea a minerilor din cadrul Companiei Naţionale a Uraniului Bucureşti, Filiala Crucea, privind revendicările salariale şi problematica încetării activităţii Punctului de lucru Botuşanu.
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în cursul anului 2016 s-a întrunit în 11 şedinţe în care s-au dezbătut subiecte de interes pentru persoanele vârstnice.
Comisia Judeţeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri s-a întrunit în 5 şedinţe, în care au fost emise, un număr de 7 avize favorabile pentru proiecte de hotărâri ale consiliilor locale din judeţul Suceava.
Comisiiile de delimitare a limitelor comunelor, oraşelor şi municipiilor de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Suceava şi a comisiilor de delimitare a limitelor intravilanelor, inclusiv ale celor interjudeţene, s-au întrunit în anul 2016 în 5 şedinţe, fiind mediate tot atâtea litigiiile teritoriale între unităţi administrativ-teritoriale:
Comisiile de evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase constituite în baza Ordinului comun MMP/MAI 1422/192 a întocmit 116 procese verbale de evaluare a pagubelor cu o valoare de aproximativ 44.951,9 mii lei pentru 88 case de locuit şi 26 anexe gospodăreşti, reţele de comunicaţii rutiere: 0,65 km DN; 19,523 km DJ; 380,26 km DC; 246,27 km reţea stradală; 82 poduri și 144 podeţe afectate.
În ceea ce priveşte atribuţiile în domeniul organizării şi desfăşurării proceselor electorale în anul 2016, s-au întreprins următoarele activităţi:
 • acordarea de sprijin Autorităţii Electorale Permanente în identificarea persoanelor care pot face parte din Corpul experţilor electorali, informaticieni şi operatori calculator, pentru alegerile locale şi parlamentare din anul 2016.
 • activităţi specifice pentru derularea proceselor electorale în bune condiții tehnice fiind vorba de alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 5 iunie 2016 şi alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 11 decembrie 2016 .
O altă componentă deosebit de importantă a activității instituției prefectului o constituie verificarea legalității actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, care în anul 2016, s-a concretizat în:
 • exercitarea controlului de legalitate asupra unui număr de 41.626 acte administative emise sau adoptate de autorităţile publice locale (6.684 hotărâri şi 34.942 dispoziţii)
 • din care: 41.247 apreciate ca fiind legale, 100 revocate de emitent și 253 în curs de reanalizare de emitent.
Au fost formulate un număr de 26 acţiuni la instanţa de contencios administrativ (16 hotărâri adoptate de consiliile locale şi 10 dispoziţii emise de primari).
Referitor la activitatea de urmărire a aplicării actelor cu caracter reparatoriu,
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-a întrunit într-un număr de 11 ședințe fiind adoptate 322 de hotărâri pentru o suprafață totală de 210,89 ha teren din care: 18,17 ha agricol și 192,72 ha forestier.
În anul 2016, au fost întocmite şi supuse analizei Comisiei judeţene de fond funciar Suceava, un număr de 95 informări şi analize, pe probleme punctuale care au vizat dificultăți ivite în activitatea de retrocedare în materie de fond funciar.
Tot în aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise un număr de 40 ordine prin care s-a constituit dreptul de proprietate pentru teren aferent curţi construcţii şi au fost verificate în vederea avizării de către prefect, un număr de 779 documentaţii înaintate de OCPI Suceava, în vederea emiterii titlului de proprietate pentru terenuri solicitate de proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate.
De asemenea, au fost constituite un număr de 110 comisii locale de fond funciar din totalul de 114, prin emiterea și s-a refăcut şi reaprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Suceava.
O problemă ce a făcut obiectul activităţilor desfăşurate în anul 2016, a reprezentat-o identificarea necesarului de teren agricol pentru care se va face solicitare la ANRP pentru promovarea unui proiect de HG privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea ADS în domeniul privat al statului, la dispoziţia comisiilor locale, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 cu modificările ulterioare. Lucrarea este în lucru, dat fiind datele comunicate de către comisiile locale, care nu sunt conforme.
Biroul Judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a prevederilor Legii 10/2001 a monitorizat aplicarea corectă şi unitară a prevedrilor legale, prin întocmirea referatelor conţinând avizul de legalitate pentru un număr de 20 dispoziţii emise de primari, și înaintarea acestora Secretariatului Comisiei Naţionale pentru Compensarea imobilelor din cadrul ANRP și întocmirea a 12 raportări privind situaţia retrocedărilor de pe raza unităţilor administrativ teritoriale din judeţ.
Comisia Judeţenă pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii 290/2003 s-a întrunit în 3 şedinţe în care au fost analizate 42 cereri - documentații din care 40 formulate în baza Legii 290/2003 şi 2 formulate în baza Legii 9/1998.

Activitatea de comunicare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei,
s-a concretizat în asigurarea primirii, înregistrării, repartizării și expedierii operative a unui număr de 26.042 documente din care: 1.082 reprezintă petiţii (189 centrale şi 893 locale), diferența constand în corespondență cu autoritățile centrale și locale:
Referitor la soluţionarea petiţiilor, 33 de petiţii au primit răspuns pozitiv, 120 au primit răspuns negativ, 360 au fost redirecţionate către instituţiile abilitate, în 49 de cazuri s-a declinat competenţa către organele justiţiei ori parchete, pentru 417 au fost acordate precizări, 70 au fost clasate iar 33 sunt în curs de soluţionare.
În cursul anului 2016, la sediul instituţiei au fost primite în audienţă 245 persoane din care 207 de către prefect şi 38 de subprefect, iar angajaţii Instituţiei Prefectului au consiliat un număr de 548 de persoane.
Prefectul județului a emis un număr de 581 de ordine.
Activitatea de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative a constat în primirea și înregistrarea unui număr de 3.268 cereri pentru aplicarea apostilei unui număr de 4.625 acte administrative.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2016, la sediul instituţiei au fost depuse un număr de 143 cereri din care: 86 au fost soluţionate pozitiv, 9 redirecţionate, iar 43 au fost inexistente sau exceptate de la liberul acces.
Activitatea economico financiară a avut ca obiectiv principal angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiei cu încadrarea în bugetul de cheltuieli al instituţiei, execuţia bugetului, înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative, depunerea situaţiilor financiare anuale şi trimestriale.
La elaborarea proiectului de buget al Instituţiei Prefectului pe anul 2016 s-a urmărit ca execuţia bugetară să respecte încadrarea în creditele aprobate pe capitole, articole şi aliniate.
Pentru desfăşurarea activităţii curente din anul 2016 Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava i-au fost alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, credite în valoare de 14.539,09 mii lei.
Pentru cele două procese electorale a fost alocată instituției suma totală de 8483,57 mii lei, din care; pentru alegerile locale 5709,9 mii lei și pentru alegerile parlamentare suma de 2777,67 mii lei .
Instituţia Prefectului – judeţul Suceava a realizat în cursul anului 2016 un număr de 2 achiziţii prin procedura „Cerere de ofertă” şi 676 achiziţii publice prin cumpărare directă din catalogul electronic de produse postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. (SEAP)
Unul din obiectivele anului 2016, în activitatea de gestionare a resurselor umane a fost finalizarea procedurii privind reorganizarea instituţiei, proces demarat în anul 2015, datorat necesităţii reaşezării structurilor funcţionale de o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea cu eficienţă a obiectivelor instituţionale.
În luna martie a anului 2016 a fost aprobat, da către conducerea M.A.I., potrivit competenţelor, statul de funcţii al Instituţiei Prefectului, ca urmare a reorganizării, noua organigramă a instituţiei întrând în vigoare începând cu data de 03.05.2016, dată la care au fost finalizate procedurile specifice privind eliberarea şi numirea în funcţii a personalului, ca urmare a reorganizării.
La sfârşitul anului 2016, a fost aprobată suplimentarea organigramei instituției cu un număr de 3 posturi prin ordin al ministrului.
În ceea ce privește asigurarea participării/reprezentării la diferite evenimente, în anul 2016, Prefectul județului a participat la acţiuni precum: analize de bilanţ a instituţiilor publice, seminarii, sesiuni de comunicare, inaugurări de spaţii publice și la manifestări dedicate zilelor istorice: Ziua Naţională a României, Ziua Bucovinei, Ziua Armatei, Ziua Jandarmeriei, Ziua Drapelului, Ziua Independenţei, Ziua Eroilor, Ziua Libertăţii României (22 decembrie), Ziua paşaportului, etc. Totodată, Instituţia Prefectului-judeţul Suceava a participat şi a sprijinit organizarea unor evenimente iniţiate de organizaţiile non-guvernamentale.
Prefectul județului Suceava a participat la cea de-a XIX-a sesiune a reuniunii Comisiei mixte guvernamentale româno - germane pentru problematica etnicilor germani din România care s-a desfășurat în perioada 22-23 aprilie la Goslar –Germania, în cadrul căruia a fost prezentat un raport privind demersurile întreprinse la nivelul județului în sprijinul etnicilor germani .
Având în vedere faptul ca la nivelul județului Suceava conviețuiesc și alte minorități, polonezi, ucraineni, romi etc., prefectul județului și personalul din cadrul instituției cu atribuții în acest domeniu (experți pe minorități) au spijinit organizarea și desfășurarea unor acțiuni socio-culturale la nivelul comunităților vizate.
Corpul de control al prefectului în cursul anului 2016, a efectuat 260 verificări tematice şi punctuale la primării, pentru soluționarea problemelor privind nerespectarea legilor, în speță a celor de fond funciar, întârzierea punerii în posesie, eliberarea titlurilor de proprietate cât şi activitatea consiliilor locale, a primarilor, precum şi sesizări cu privire la construcţii ilegale, la nerespectarea legalității contractelor de achiziţii publice, la modul de cheltuire a banilor publici și a altor probleme ce vizează convieţuirea socială.
Cancelaria Prefectului a asigurat condiţiile necesare desfăşurării activităţii zilnice a prefectului, informarea cu celeritate şi obiectivitate a acestuia, realizarea agendei de lucru a prefectului, pregătirea materialelor pentru primirea unor vizite oficiale și a ședințelor de lucru.
Informațiile de interes public au fost comunicate prin mijloacele de informare în masă, 160 comunicate de presă și pe rețelele de socializare prin postările pe pagina de facebook a instituției.
În cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava funcționează Biroul Judeţean pentru Romi care are ca atribuţii identificarea şi propunerea de soluţii pentru îmbunătățirea situaţie romilor, prin implementarea Planului Judeţean de Masuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă.
Activitatea de eliberare şi de evidenţă a paşapoartelor în anul 2016, s-a concretizat în preluarea a 45.119 cereri de eliberare a paşapoartelor din care 30.912 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice și 14.207 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.
Au fost validate şi aprobate un număr de 6.105 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice preluate prin misiunile diplomatice ale României în străinătate.
Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) au fost preluate la ghişeul serviciului un număr total de 2.003 cereri, înregistrându-se o creştere de 13,4% faţă de anul 2015 (cu 1.772 cereri).
În anul 2016, s-a emis un număr de 44.910 pașapoarte, din care:
 • paşapoarte simple temporare 14.179 ;
 • paşapoarte simple electronice 30.731.

Activitatea Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor al judetului Suceava, în anul 2016, s-a desfăşurat pe două segmente:
 • de înmatriculare a vehiculelor și autorizare provizorie;
 • permise de conducere și examinări
În ceea ce privește înmatricularea vehiculelor au fost înregistrate un număr total de 194.759 vehicule, plus 14.170 fata de 01.01.2016, reprezentând plus 7,84 %, iar numarul deținătorilor de permise de conducere fiind de 241.334 posesori, plus 8.579 față de 01.01.2016, reprezentând plus 3,68 %) .
În ceea ce privește înmatricularea vehiculelor, în anul 2016, au fost înregistrate un număr total de 22.131 operațiuni de înmatriculare și au fost procesate un număr de 25.613 certificate și acordate un număr de 25.133 autorizații provizorii și plăci pentru vehicule.
Pe linia de permise de conducere și examinări au fost înregistrate un număr de 26.620 dosare candidați cu un procent de promovabilitate la examinare de 42,5% și au fost eliberate 27.789 permise de conducere.
În vederea realizării cooperării intrainstituţionale au fost organizate şedinţe operative de evaluare a activităţii la începutul fiecărei săptămâni şi ori de câte ori a fost necesar. În cadrul acestor întalniri de lucru au fost stabilite obiectivele, analizate realizarile şi s-au trasat măsuri de atins în perioada imediat următoare.
Cooperarea interinstituțională la nivelul Instituției prefectului s-a realizat prin protocoale/acorduri de colaborare cu instituții publice, organizații neguvernamentale, autorităţi locale în vederea implementării unor proiecte promovare a parteneriatelor de dezvoltare locală sau regională.
Pe parcursul anului 2016, în domeniul relaţiilor internaţionale, activitatea Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava s-a concretizat într-o serie de acţiuni care au avut ca scop intensificarea legăturilor dintre judeţul Suceava şi statele membre ale Uniunii Europeane, cât şi a celor din spaţiul extracomunitar, în special transfrontalier- Ucraina.
La nivelul judeţului s-au dezvoltat relaţii externe de colaborare cu reprezentanţi ai autorităţilor și diferitelor organizaţii din alte ţări. Astfel, putem menţiona vizitele oficiale ale Ambasadorului Austrei la București, Consulului Ambasadei Franței în România și Ambasadorului Republicii Populare Chineze la București
Instituţia Prefectului - judeţul Suceava a diseminat informaţii europene către cele 114 unităţi administrativ-teritoriale şi 80 de ONG-uri și au fost transmise ghidurile solicitantului pentru diverse măsuri din PNDR 2014-2020, Catalogul surselor de finanţare”, precum şi orice alte informaţii utile privind liniile de finanţare prin Buletinul Informativ – Afaceri Europene realizat la nivelul Instituției noastre și postat pe site-ul www.prefecturasuceava.ro
În temeiul prevederilor H.G nr. 799/2014 privind implementarea Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2015 – 2016 la nivelul Instituţiei prefectului s-a realizat monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici reprezentanţilor autorităţilor publice locale, precum şi a procesului de distribuţie către persoanele care aparţin grupului ţintă.
Numărul de beneficiari de ajutoare alimentare din judeţul Suceava în cadrul POAD 2015/2016 a fost de 157.853 persoane, faţă de 125.744 persoane în anul 2014/2015.
Printre dificultăţile întâmpinate în distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016 a fost şi faptul că unii beneficiari nu s-au prezentat pentru ridicarea acestora, în mai multe unităţi administrativ teritoriale fiind necesară transportarea acestora la domiciliul persoanelor înscrise pe liste, în vederea finalizării acţiunii la termenul prevăzut.
În cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei au fost stabilite 11 obiectivele generale, 121 activități procedurale, 45 indicatori asociați obiectivelor și un număr de 46 riscuri.
Au fost actualizate, prin ordin al prefectului, structura cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial şi aprobat Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava prin ordin al prefectului a fost desemnat Consilierul de integritate, Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei și a fost completat „Registrul riscurilor de corupţie”, conform Ordinului M.A.I. nr. 86/12.06.2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul M.A.I.

Pentru îndeplinirea obiectivelor în ceea ce priveşte comunicarea şi relaţiile publice, s-au: transmis cu celeritate comunicatele şi informaţile de presă cu privire la activitatea prefectului şi a aparatului propriu, s-au invitat reprezentanții mass media la acţiuni sau evenimente de interes public și s-a actualizat permenent site-ul instituţiei prefectului.
Conștientizarea rolului prefectului şi asumarea acestui rol de fiecare membru al echipei în parte s-a reflecat în vizibilitatea acţiunilor şi a rezultatelor activității instituției.


PREFECT,
Constantin HARASIM

Niciun comentariu

Un produs Blogger.