Dimensiunea economică şi socială a economiei sociale. Implicarea şi activarea persoanelor din grupurile vulnerabile

Reglementarea domeniului economiei sociale şi legiferarea măsurilor de suport şi promovare le găsim în Legea 219/2015 privind economia socială şi normele metodologice de aplicare din Hotărârea nr.585/2016. Cadrul legislativ dă posibilitatea sectorului privat să investească în dezvoltarea economică şi socială a colectivităţilor locale şi să integreze propriile servicii sociale cu cele existente în sectorul public. Altfel spus, un grup de persoane fizice sau juridice care doresc să-şi asume un rol economic activ în procesul de incluziune socială - să desfăşoare activităţi de producere sau furnizare de bunuri şi servicii în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile, a deservirii interesului general sau de dezvoltare a comunităţii locale - pot înfiinţa intreprinderi sociale şi intreprinderi sociale de inserţie, prin solicitarea atestării la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

Organizaţiile care respectă principiile economiei sociale, de tipul cooperativelor, asociaţiilor şi fundaţiilor, activează deja în domenii precum protecţia socială, serviciile sociale, sănătate, bănci, asigurări, producţie agricolă, servicii de proximitate, educaţie şi formare, cultură, sport şi activităţi recreative.

Principiile de distincţie ale economiei sociale, pe care intreprinderile de tip social trebuie să le dispună în actele de înfiinţare şi funcţionare pentru a obţine atestarea, sunt:
- primatul obiectivului social( de interes general, ce satisface nevoile comunităţii), faţa de creşterea profitului,
- alocarea cu prioritate a profitului pentru atingerea obiectivelor sociale.

În acest sens, cadrul legal permite apariţia în economie a unor forme noi de antreprenoriat şi de muncă, a căror responsabilitate, solidaritate şi diversitate pot juca un rol important în dezvoltarea locală. Aceste structuri economice, liant între mediul economic şi cel social, au ca obiective ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale, prin activităţi eligibile, de interes general:
- producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări, ce contribuie la bunăstarea comunităţii;
- promovarea activităţilor ce generează sau asigură locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile pe piaţa muncii;
- dezvoltarea programelor de formare profesională a persoanelor din grupurile vulnerabile;
- dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

Activităţile de interes general se pot desfăşura în domeniul economic, cultural-artistic, social, educaţional, ştiinţific, al sănătăţii, sportului, locuirii, protecţiei mediului, menţinerii tradiţiilor.

Grupul vulnerabil, beneficiar al acestei legi, este format din persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.

Apartenenţa la grupurile vulnerabile se dovedeşte prin documente eliberate de autorităţi pentru:
- persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem,
- persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social sau de alocaţie pentru susţinerea familiei,
- persoanele solicitante de azil sau beneficiare de protecţie internaţională,
- persoanele fără adăpost,
- orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, constatată prin ancheta socială a serviciului public de asistenţă socială, la solicitarea intreprinderii sociale.

Atestarea intreprinderilor sociale, de către Serviciul Public de Ocupare, certifică scopul social şi respectarea principiilor economiei sociale. Structurile care solicită atestarea trebuie să întrunească scopul ambivalent social şi economic prin actele de înfinţare, în conformitate cu următoarele criterii:
- acţionează în scop social şi în interesul general al comunităţii,
- alocă minim 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare,
- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale,
- aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând diferenţierea nivelurilor de salarizare în raport de 1 la 8.

Atestatul de intreprindere socială de inseţie se acordă unei structuri economice care are angajate persoane din grupul vulnerabil în pondere de 30% din totalul salariaţilor şi asigură, pentru acestea, măsuri de inserţie profesională şi socială. Intreprinderile sociale de inserţie sunt certificate prin acordarea mărcii sociale, ce conţine şi un element specific de identitate vizuală, aplicabil în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Structurile economice active în economia socială, de tipul intreprinderilor sociale de inserţie, beneficiază de anumite mecanisme de sprijin şi promovare, de praguri de impozitare diferite, de atribuirea de spaţii sau terenuri afalate în domeniul public, sau de acces la diferite programe de finanţare nerambursabilă.

AJOFM Suceava a acordat 4 atestate de intreprindere socială, structurilor care activează în domeniile: turism; fabricarea hârtiei, cartonului şi a ambalajelor; depozitarea legumelor şi fructelor; servicii sociale pentru tinerii vulnerabili.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.