ATOP Suceava: Informare asupra eficienței serviciului polițienesc în trimestrul II 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 18 și ale Hotărârii de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică - art. 12-16, ATOP prezintă trimestrial informări în ședința consiliului județean asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității, face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, contribuie la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali, organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persanei și a ordinii publice.

 1. Informare privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în judeţul Suceava pe trimestrul II 2017
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică prin activitatea sa, asigură, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii, în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
Scopul desfășurării ședințelor ATOP a fost de documentare și analiză privind organizarea și desfășurarea activității serviciului polițienesc, cooperarea între structurile de ordine publică, colaborarea cu administrația publică locală, informarea comunității despre rolul autorității teritoriale de ordine publică, stabilirea unor măsuri cu caracter de recomandare, monitorizare, implementarea acestora, rezolvarea unor petiții adresate de cetățeni pentru eficientizarea serviciului polițienesc.
În cursul trimestrului II al anului 2017 au avut loc 2 şedinţe extraordinare, 1 şedinţă ordinară în plen şi 9 şedinţe de lucru pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Au fost analizate principalele obiective stabilite pentru anul 2017 referitoare la creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și siguranța rutieră şi indicatorii de performanţă minimali ce trebuie îndepliniți de unităţile de poliţie, aspecte discutate cu conducerile Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția locală a Municipiului Suceava, greutăți și neajunsuri determinate de resursele umane, logistice, financiare, disfuncționalități în managementul desfășurării activităților și acțiunilor polițienești.
La întâlniri au participat şefii secțiilor de poliţie, primarii și membrii consiliului local, primarii din comunele unde sunt constituite secțiile de politie rurale, consilieri județeni, conducerea birourilor județene a Agenției Naționale Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, biroul pentru Imigrări (IRI) Suceava, Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de azil Rădăuți, I.Ș.J., D.G.A.S.P.C., Serviciul I.J.P.F. Rădăuți, Școala Militară de subofițeri Jandarmi Fălticeni, presa locală și reprezentanți ai comunității.
Ședințele au fost publice.
Ordinea de zi a ședinței extraordinare care s-a desfășurat la sediul Primăriei comunei Șcheia a cuprins o Informare privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava privind asigurarea ordinii și liniștii publice în localitatea Șcheia, o prezentare a activităților desfășurate de către administrația locală, precum și măsurile propuse de ATOP pentru eficientizarea serviciului polițienesc în localitate, în urma problematicii de furturi din localitate.
În cadrul ședinței extraordinare care a avut loc în municipiul Rădăuți a avut loc o Informare privind activitățile desfășurate de către structurile de ordine publică din MAI si poliția locală privind asigurarea climatului de siguranță civică în localitatea Rădăuți, o prezentare a activităților desfășurate de către administrația locală pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică și colaborarea structurile din M.A.I. în localitate, măsurile și activitățile desfășurate și propuse de ATOP pentru eficientizarea serviciului polițienesc din municipiul Rădăuți.
În cadrul ședinței ordinare din trimestrul II 2017, desfășurată la sediul Primăriei municipiului Fălticeni, a fost prezentată Informarea trimestrială privind eficienţa serviciului poliţienesc (trimestrul I 2017), discutată ordinea de zi pentru trimestrul II, stabilindu-se măsuri, concluzii şi propuneri rezultate în urma consultării cu membrii comunităţilor locale referitoare la priorităţile siguranţei persoanei şi ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, activități întreprinse în exercitarea actului de prevenire a criminalităţii.
De asemenea, ordinea de zi a ședinței a cuprins o Informare privind activitatea desfăşurată pentru întărirea climatului de siguranţă pe drumurile publice, combaterea cu fermitate a oricăror încălcări a normelor legale din domeniul rutier, acțiuni și concluzii rezultate în urma întâlnirii cu elevii pe linia siguranţei civice, problemele cu care se confruntă aceştia, prezentarea consecinţelor comportamentului deviant şi delincvent, combaterea traficului şi consumului de droguri, alcool şi tutun, trafic de persoane, creşterea gradului de siguranţă şi protejarea vieţii şi sănătăţii acestora, aspecte prezentate de către I.P.J., A.N.A., A.N.I.T.P.
Totodată, în cadrul ședinței ordinare trimestriale a fost analizată situația cetățenilor străini solicitanți de azil, situația cazării acestora în Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Rădăuți, fiind prezentată o informare în acest sens.
În cadrul consultărilor cu membrii comunităților locale, reprezentați ai ONG, instituțiile de învățământ, structuri deconcentrate, etc. activitatea pe comisii a vizat tematica cuprinsă în Planul Strategic pe anul 2017, precum și problematica specifică din fiecare localitate.
 • Discuțiile purtate au scos în evidență că în majoritatea localităților structurile de ordine publică se preocupă pentru asigurarea unui climat de siguranță civică corespunzător prin realizarea indicatorilor minimali de performanță. În cadrul deplasărilor efectuate, membrii ATOP au recomandat ca analizele din sintezele zilnice să constituie baza de pornire în gestionarea resursei umane, logistice și financiare,pentru planificarea acțiunilor specifice, derularea unor activități de prevenire a faptelor infracționale si contravenționale pe segmente de vulnerabilități, amenințări și riscuri cu potențial criminogen.
 • De asemenea, s-au desprins și o serie de aspecte ce țin de necesitatea realizării unei mai bune cooperări între structurile de ordine publică, referitor la solicitarea de efective pentru organizarea, desfășurarea unor acțiuni specifice conform competentelor legale, suplimentarea cu efective pentru dinamizarea dispozitivului de ordine publică la misiunile de menținere/asigurare, la acțiuni de prevenire, descurajare sau destructurare a unor grupări infracționale. Conducerea acțiunilor și responsabilitatea pentru modul de organizare și desfășurare sunt stabilite clar prin ordin al ministrului de interne, respectiv poliția menține ordinea publică, iar jandarmeria asigură ordinea publică.
 • Au fost semnalate disfuncționalități de colaborare între structurile de ordine publică și administrația publică, aspecte corectate la Șcheia, Rădăuți, Mitocu Dragomirnei, Liteni.
 • În majoritatea localităților unde au avut loc întâlniri cu reprezentanții ATOP, cetățenii, primarii, consilierii locali, inclusiv lucrători de poliție au solicitat regândirea locului șefului de post care trebuie să-și desfășoare activitatea numai în comună, să nu mai fie folosit în misiuni de patrulare intercomunale, determinând ca postul de politie să rămână închis. Cetățenii se consideră mai în siguranță având postul de poliție încadrat numeric și calitativ, cu lucrători stabili în localitatea în care locuiesc.
 • Considerăm că se impune o mai eficientă implicare din partea secțiilor de poliție rurală care are au arondate posturi de poliție, pentru planificarea, organizarea și desfășurarea misiunilor de ordine publică în mediul rural.
 • S-a solicitat, de asemenea, reînființarea a două posturi de jandarmi în localitățile Dolhasca și Vicovu de Sus.
 • În ședințele de consiliu județean și în ședințele ATOP s-au solicitat acțiuni mai hotărâte pentru asigurarea fondurilor necesare consolidării și reabilitării a 6 posturi de poliție aflate într-un grad avansat de degradare, iar ultimele date indică faptul că vor fi asigurate aceste fonduri.
 • Un accent important s-a pus pe identificarea de către consiliilor locale a resurselor bănești pentru introducerea sau extinderea sistemului de supraveghere video, cu mențiunea că într-un număr important de localități acest sistem funcționează, fiind monitorizat de dispeceratul poliției locale.
 • Un număr mare de posturi de poliție au solicitat înnoirea parcului auto, în special în localitățile de frontieră, precum și dotarea cu calculatoare și imprimantă (spre exemplu, postul de Poliție Putna).
 • S-a semnalat de către administrațiile locale și de către cetățeni insuficiența prezenței polițiștilor de la compartimentele de circulație la decongestionarea traficului auto în municipiul Rădăuți, precum și în ceea ce privește combaterea unor încălcări ale legii privind regimul circulației pe drumurile publice, așa cum ar fi în comuna Ulma. De asemenea, în cadrul acestor discuții, s-a solicitat de către cetățeni realizarea de trotuare, în special în mediul rural.
 • Un alt aspect a fost cel referitor la lipsa accesului la baza de date al polițiilor locale, cu excepția celei din Suceava, demarându-se demersurile necesare pentru întocmirea procedurii specifice pentru administratorul bazei de date, cu sprijinul I.P.J. și Poliția Locală Suceava.
 • Altă constatare privind faptele infracționale comise de către minori au la bază faptul că în ancheta socială întocmită de către primărie nu se concluzionează documente cu decăderea părinților și internarea minorilor în centrul de asistență și protecție a copiilor (exemplu Șcheia).
 • În localități precum Șcheia și Gălănești au fost constatate cazuri de indisciplină în aplicarea Legii nr. 50/1991privind construcțiile și s-a solicitat intrarea în legalitate. Totodată, s-a solicitat Arhitectului șef al județului ca în Planurile Urbanistice Generale ale localităților să se prevadă distinct drumurile aferente atelajului hipo.
 • De asemenea, s-a susținut necesitatea asigurării unor fonduri bănești pentru tipărirea unor materiale informative pliante (broşuri) şi distribuite publicului pentru a cunoaşte rolul şi sprijinul care-l poate acorda ATOP comunităţilor în eficientizarea serviciului polițienesc;
 • Au fost constatate în majoritatea localităților că administrația locală se preocupă de asigurarea ordinei și siguranței civice prin emiterea unor HCL, care stabilesc un cod de conduită civică, dar și măsuri coercitive pentru prevenirea unor acțiuni care aduc prejudicii persoanei, patrimoniului public sau privat.
 • Au fost făcute recomandări pentru eficientizarea activității cu paza umană a localităților conform Planului de pază a localității, precum și instalarea sistemelor tehnice de securitate, respectiv echipamente de supraveghere video instalate în spațiul public, în locuri aglomerate, în târguri şi oboare, la intrarea în şcoli şi grădiniţe, precum și echipamente de detecție și alarmare la efracție instalate la instituțiile publice, agenți economici, obligativitate prevăzută în Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările ulterioare şi din H.G. 301/2012 actualizată pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003.
 • Asigurarea fondurilor necesare, în fiecare an, la nivelul localităţilor pentru îmbunătăţirea confortului public: vizibilitate pe timp de noapte, în locuri aglomerate, în târguri şi oboare, la intrarea în şcoli şi grădiniţe, monitorizarea magazinelor şi barurilor unde frecvent se vând produse nepermise minorilor ( ţigări, alcool);
 • Organizarea unor dezbateri publice de către autorităţile locale, cu largă participare din partea tuturor instituţiilor din localitate, pentru creşterea gradului de încredere în poliţie, jandarmerie, poliție locală şi în ATOP, ca organizaţii care au scop comun de creștere a gradului de siguranță a persoanei.
 • Constatarea cauzelor delicvenţei din zona unităţilor de învăţământ, care sunt determinate de nerespectarea regulilor de acces în incinta unităţilor de învăţământ, conform regulamentelor de ordine interioară, ineficiența măsurilor de pază şi control acces la unităţile în învăţământ, conform Legii nr.333/2003 modificată, lipsa de supraveghere a elevilor pe perioada pauzelor dintre cursuri, numărul mare de minori necontrolați/neverificați, pe fondul plecării părinţilor la muncă în străinătate, anturajul, teribilismul, consumul de alcool sau substanţe halucinogene în rândul elevilor;
 • Un aspect important l-a constituit propunerile legislative referitor la:
 1. Asigurarea lemnului de foc pentru populație (problema este în curs de rezolvare, actul normativ a fost aprobat și urmează publicarea normelor metodologice);
 2. Reanalizarea criteriilor care stau la baza acordării ajutoarelor sociale.
 • Menționăm că, din păcate, nu a fost pusă în practică în totalitate recomandarea de a afișa numerele de telefon ale celor de la poliția de proximitate la asociațiile de proprietari, instituții de învățământ, scări de bloc, precum și în mediul rural la sediul posturilor și secțiilor de poliție.

Rezultatele obținute de către cele patru structuri componente ale ATOP în trimestrul II 2017 sunt materializate în detaliu de către fiecare instituție, documente care sunt anexate la informarea trimestrială pe care ATOP o prezintă în ședința Consiliului Județean Suceava.
Vă rog să acceptați prezentare sintetică a eficienței serviciului polițienesc conform atribuțiilor legale pe care le are ATOP, apoi să purtăm discuții cu șefii structurilor de ordine si siguranță publică.

II. Informare privind activitatile desfasurate de structurile judetene ale M.A.I. in judetul Suceava, pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și siguranța rutieră.

Dinamica situaţiei operative înregistrate la nivelul I.P.J. Suceava în trimestrul II 2017, evidențiază o reducere a criminalității sesizate cu 398 infracțiuni față de perioada similară a anului 2016, cifrându-se la 4.125 fapte.
Din totalul sesizărilor, 2.242 fapte sunt comise în mediul urban, 1.880 în rural și 3 în străinătate, respectiv 1.556 fapte reprezentând 37,72% din infracțiuni, care vizează loviri sau alte violențe, amenințări și distrugeri, majoritatea în locuințe și având la bază consumul exagerat de băuturi alcoolice sau conflictele spontane iscate între părți.
Totodată, trebuie menționat și faptul că modificările Codului Penal și Codului de Procedură Penală, precum și a legislației ulterioare de aplicare a acestora conform cărora simplele loviri, amenințări, sau distrugeri pentru care părțile vătămate nu mai doresc să depună plângere penală sau se împacă cu autorii se soluționează obligatoriu prin unitatea de parchet, au condus la creșterea superficială a situației statistice.

Activitatea de prevenire a criminalităţii desfăşurată în trimestrul II 2017 de structurile M.A.I. județene (poliție – jandarmi - situații de urgență), a avut caracter de continuitate cu cea din primele 3 luni ale anului în curs și a cuprins și alte acțiuni de impact, respectiv:
 • Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului pentru anul 2017 la nivelul judeţului Suceava, structurat pe trei module: prevenirea infracţiunilor de furt, prevenirea tâlhăriilor şi prevenirea înşelăciunilor judiciare.
 • Proiectul ,,Cartiere Sigure” – privind prevenirea criminalităţii stradale (furturi din auto, tâlhării prin smulgere, furturi din genţi şi buzunare) in cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, fiind derulate 8 activităţi preventive.
 • Campania de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului din perioada aprilie – iunie 2017, care a vizat atât prevenirea furturilor din locuinţă și din auto, cât şi promovarea siguranţei turiştilor în contextul Sărbătorilor Pascale, a Sezonului Estival şi a celorlalte sărbători şi evenimente sociale, culturale şi religioase din perioada de referinţă.
 • activităţile preventive specifice pentru asigurarea/menţinerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor de către forțele de jandarmi în zonele și staţiunile montane, pe traseele turistice şi în perimetrul centrelor de agrement şi a locaţiilor de cazare din judeţ;
 • activităţile preventive specifice desfăşurate de I.S.U. Suceava care au vizat:
 • prevenirea situaţiilor de urgenţă, protecţia, pregătirea şi educaţia preventivă a populaţiei;
 • avizarea/autorizarea de specialitate.
Evenimentele din domeniul situațiilor de urgență la nivelul județului Suceava au cunoscut un trend descendent, determinat de controalele tematice, instruirile și acțiunile preventive inițiate de Inspectorat având ca rezultat:
 • reducerea cu 374 a numărului incendiilor produse pe raza județului în trimestrul II 2017, față de perioada similară a anului trecut, fiind înregistrate doar 145 evenimente;
 • diminuarea arderilor necontrolate de vegetație uscată sau deșeuri menajare, din perioada analizată cu 4 față de cele 3 luni ale anului 2016, totalizând 23 incidente.
Referitor la infracţiunile contra patrimoniului sesizate, se constată o diminuare a acestora cu 96 de fapte, faţă de trimestrul II 2016, din care, furtul, principalul indicator ce are un impact deosebit în rândul comunității, indiferent de statutul social și prejudiciul creat părții vătămate, totalizează 889 fapte, în scădere cu 57 infracțiuni comparativ cu perioada aprilie-iunie 2016.
Pe genuri de fapte, principalele sesizări de furt cuprind:

Furt din locuinţă
169 de fapte (-30),
Furt din curți, anexe gospodărești
88 de infracțiuni (-21)
Furt din societăţi comerciale
121 de fapte,
din care 82 de pe rafturi, în timpul programului
Furt din buzunare, genţi, poşete
48 de infracțiuni
Furt din autovehicule
80 de fapte
Furt de componente din exteriorul auto (oglinzi, ștergătoare, capace roți, antene)
4 infracțiuni (-6)
Furt de autovehicule
14 fapte (-7),
din care 10 furt de folosinţă, autovehiculele fiind identificate ulterior abandonate
Alte infracţiuni de furt
365 de fapte (-24)

Pozitiv este faptul că, în perioada de referinţă nu s-au înregistrat furturi de case de bani sau din interiorul acestora, din bănci, oficii poştale, case de schimb valutar şi amanet.
Pe linia prevenirii şi combaterii criminalităţii în domeniul silvic, în trimestrul II 2017, structurile I.P.J. Suceava cu atribuţiuni în domeniul silvic, independent sau în cooperare cu Garda Forestieră Suceava, Direcţia Silvică, Jandarmeria au organizat 138 acţiuni și 644 controale, în creștere cu 250 față de 6 luni 2016, ocazie cu care, au fost verificate 152 obiective (exploatări forestiere, instalaţii de debitat, depozite, târguri, pieţe oboare, ocoale silvice, mijloace auto, etc.), cu un plus de 9 comparativ cu trimestrul II 2016 și 1.423 vehicule de transport, inclusiv atelaje hipo, în creștere cu 472 față de perioada aprilie-iunie 2016.
Urmare a acţiunilor iniţiate în sistem integrat de I.P.J. Suceava pe linie de silvicultură, au fost înregistrate 56 dosare penale privind infracţiuni la Codul Silvic, fiind dispusă măsura confiscării cantităţii de 781,38 m.c. material lemnos, cu o valoare de 361.370 lei și indisponibilizarea a 7 mijlocae auto folosite de comiterea de ilegalități silvice (+7 față de trimestrul II 2016) și 4 atelaje hipo (+2).
În ceea ce privește siguranța traficului rutier, au fost stabilite măsurile punctuale de acţiune menite să asigure un trafic rutier sigur pe toate categorii de drum.
Astfel, în scop preventiv, în trimestrul II 2017, au fost organizate 86 de acţiuni tematice pentru reducerea accidentelor de circulaţie, în creștere cu 35 față de perioada de comparație a anului 2016, concretizate astfel:
 • au fost descoperite (sesizate) 110 infracţiuni rutiere, în plus cu 13 faţă de trimestrul II 2016;
 • au fost aplicate 10.020 sancțiuni contravenţionale la regimul rutier (+3.800);
 • au fost reţinute 763 permise de conducere (+245);
 • au fost retrase 260 certificate de înmatriculare (+155);
 • au fost ridicate 18 perechi de numere de înmatriculare (+18);
 • au fost imobilizate pentru cercetări, 3 vehicule (+3).

Dinamica accidentelor rutiere grave semnalate în perioada aprilie-iunie 2017, relevă faptul că, pe drumurile publice au fost înregistrate 68 de accidente de circulație, în scădere cu 4 comparativ cu perioada similară a anului 2016, soldate cu:
 • 12 persoane decedate (-13 față de trimestrul II 2016),
 • 66 persoane rănite grav (+8),
 • 39 persoane rănite uşor (+6).
În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina al Județului Suceava a intervenit la 277 accidente rutiere (82 cu descarcerare) şi 1 accident feroviar fără descarcerare, fiind asistate medical 205 persoane (178 adulţi şi 27 copii).
Totodată, ori de câte ori au fost semnalate situaţii de risc în trafic, sesizate prin apel de urgenţă 112 sau ca urmare a accidentelor rutiere, polițiștii rutieri au acționat operativ în comun cu echipele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al Județului Suceava, fiind informate autorităţile şi factorii responsabili pe linie de administrare a drumurilor, pentru intervenţie şi remediere a tronsoanelor afectate.
Referitor la infracţionalitatea comisă în şcoli şi în afara acestora, în care au fost implicaţi elevii, au fost sesizate 13 infracţiuni ca fiind comise în şcoli şi în afara acestora, în scădere cu 6 faţă de perioada similară a anului 2016, din care 9 în mediul urban şi 4 în mediul rural, 11 fapte s-au înregistrat în incinta unităţilor de învăţământ, zonă în care forțele de ordine (poliție, jandarmi, poliție locală) nu pot interveni, iar 2 în afara acestora.
 • Din total, 6 infracțiuni sunt de loviri sau alte violenţe, 3 de furt, 2 de vătămare corporală din culpă și 2 de distrugere. De menţionat este şi faptul că, efectivele de poliţie, alături de cele ale jandarmeriei şi poliţiei locale s-au implicat în asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi prevenirea evenimentelor rutiere, atât la afluirea, cât şi defluirea elevilor la/de la şcoală, la acțiunile de Evaluare naţională şi Bacalaureat derulate pe perioada de desfăşurare a celor două examene naţionale.
Totodată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a fost informat despre evoluţia fenomenului criminogen sesizat în unităţile de învăţământ, iar pentru infracţiunile înregistrate au fost redactate analize de caz şi stabilite măsuri de intervenţie şi prevenire.

Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică prin acțiunile desfăşurate în trimestrul II 2017 de structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne, la nivelul localităţilor urbane şi rurale s-au materializat astfel:
Inspectoratul de Politie Județean:
 • iniţierea şi organizarea de inspectorat a 3 razii/activităţi complexe şi 346 acţiuni în sistem integrat, în creștere cu 45 față de trimestrul II 2016, prin implicarea poliţiştilor structurilor de ordine publică, rutier, investigaţii criminale, investigarea criminalității economice etc. şi sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale și ale forțelor de jandarmi.
 • efectuarea a 3.233 controale, direcţionate în special în mediile favorabile săvârşirii de infracţiuni (bazare, târguri, pieţe, etc.) unde se valorifică produse agroalimentare, bunuri de consum, produse din alcool sau tutun fără documente legale de provenienţă, pe traseele rutiere parcurse de transportatorii materialului lemnos, în unităţile în care se procesează materialul lemnos etc.
 • inițierea a 2.443 controale şi verificări, conform Legii nr.333/2003 modificată, privind paza bunurilor şi valorilor, cu un plus de 522 față de perioada aprilie-iunie 2016.
Cu prilejul activităţilor desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, independent sau în cooperare cu alte instituţii abilitate de pe raza judeţului, s-au obţinut următoarele rezultate:
- au fost descoperite 402 infracţiuni, în creștere cu 59 față de trimestrul II 2016, din care 302 în flagrant, reprezentând 75,12% din total;
- au fost aplicate 23.472 sancțiuni contravenționale, cu un plus de 5.571 față de perioada aprilie-iunie 2016, în valoare de 9.772.830 lei (+5.906.210 lei);
- au fost depistaţi 133 minori fără supraveghere (-24), 112 fiind predaţi familiilor (8 părinţi și tutori fiind sancţionaţi contravențional pentru lipsa de supraveghere a copiilor) şi 21 centrelor de supraveghere;
- au fost sancţionate contravenţional 178 din cele 217 persoane depistate frecvent la cerşit sau care vagabondau în diferite medii, majoritatea venite din alte județe ale ţării;
- s-a intervenit la 4.109 apeluri de urgenţă prin ”Sistemul Naţional Apel de Urgenţă 112”, în creștere cu 1.087 sesizări față de trimestrul II 2016, din care în 73,54% din situaţii până în 10 minute (3.022 sesizări);
- au fost aplanate 571 stări conflictuale (-213 față de perioada de comparaţie a anului 2016), din care 316 intrafamiliale şi 255 din alte motive;
- s-au organizat 2.472 activități în zona unităților de învățământ, din care: 1.924 patrulări și 548 activități educativ-preventive.
Inspectoratul Județean de Jandarmi:
 • organizarea de către inspectorat prin structurile de ordine publică și cele montane, a misiunilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice atât în sistem integrat, cât şi independent prin folosirea zilnica a peste 40 de jandarmi în 21 patrule pedestre şi auto planificate, inclusiv în zona celor 14 instituţii de învăţământ arondate jandarmeriei, din 9 localităţi urbane şi rurale, menținerea ordinii publice în staţiunile montane şi pe traseele turistice.
 • pentru misiunile de asigurare O.P au fost folosiți 1.128 de jandarmi, care au acționat cumulat la cele 217 misiuni de ordine publică organizate pe raza județului, manifestările de referinţă fiind: sărbătorile religioase a „Învierii Domnului”, „Izvorul Tămăduirii”, Hramul Mănăstirii ”Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, Hramului Mănăstirii din localitatea Slătioara, vizitele unor înalți demnitari români și străini în județul Suceava, manifestările cultural artistice privind zilele unor localități urbane și rurale, activități sportive, mitinguri de protest, marșuri etc.
 • au fost constatate 66 de infracţiuni, cu 52 de autori,
 • au fost aplicate 922 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 156.950 lei,
 • au fost ridicate bunuri în vederea confiscării în valoare de 103.350 lei.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina”:
- a acționat la 1.088 evenimente ce au vizat: 4 inundaţii, 197 evenimente publice de amploare, 20 misiuni pirotehnice, 2 deblocări de drumuri naționale, 1 decolmatare/evacuare de apă, 10 căutări și recuperări de cadavre, 106 monitorizări și 643 alte misiuni aflate în competență;
- a participat prin efectivele ”S.M.U.R.D.” la 2.031 acțiuni de acordare a ajutorului medical de urgenţă sau descarcerare a 1.760 persoane (1.606 adulţi şi 154 copii), timpul mediu de răspuns fiind de 12 minute, iar timpul mediu de intervenţie de 17 minute.
- a intervenit la 168 de incendii, 753 alte intervenţii, 8 activități de asistenţă a persoanelor și 9 acţiuni pentru protecţia comunităţilor.
Astfel, în perioada de referinţă:
 • s-au înregistrat 3 victime (3 adulţi decedaţi), 29 animale şi 125 păsări moarte şi pagube de aproximativ 8.218.078 lei.
 • au fost salvate 22 persoane, 88 animale şi 220 păsări.
 • au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 40.000.000 lei, valoarea pagubelor fiind de aproximativ 5.049.320 lei.
S-a realizat organizarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al Județului Suceava a 253 de controale pe linie de specialitate, ocazie cu care au fost constatate 979 deficienţe privind securitatea la incendiu şi în domeniul protecţiei civile, fiind aplicate 91 de sancțiuni contravenționale în cuantum de 280.000 lei şi 544 avertismente;
De asemenea, s-a realizat soluţionarea în termenul legal de către I.S.U. Suceava a unui număr de 298 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Poliţia locală Suceava
Statistica privind faptele antisociale constatate:
 • infracţiuni – 4.
 • contravenţii – 1.369 din care:
 • 213 amenzi în valoare de 58.995 lei ;
 • 115 avertismente scrise;
 • 983 avertismente verbale;
 • 55 avertismente scrise + puncte penalizare;
 • 3 sancţiuni complementare de suspendare a activităţii până la data autorizării.
Statistica relevă o creştere a numărului sancţiunilor contravenţionale de la 1.124 la 1.369 şi o scădere a valorii sancţiunilor de la 114.805 lei la 58.995 lei, comparativ cu trimestrul anterior. 
- acţiuni de asigurarea a ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural - artistice, sportive, religioase sau comemorative - 51,
- acţiuni de identificare a cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost: - cerşetori identificaţi – 31,
- monitorizarea unităţilor de învăţământ la orele de afluire - defluire a elevilor la cursuri: Școala Generală nr. 1, Colegiul Samuil Isopescu, Liceul de Artă, Colegiul Alexandru Ioan Cuza;
- acţiuni pentru verificarea respectării legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi: 21;
- verificarea integrităţii mijloacelor de semnalizare rutieră, funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere de pe arterele principale și sprijin acordat unităţii teritoriale a Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului - 91 acţiuni;
- acţiuni organizate pentru verificarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis: 91;
- acţiuni organizate pentru verificarea respectării normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală: 12
- acţiuni pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, acţiuni pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale - 18;
- acţiuni pentru verificarea respectării normelor legale privind afişajul publicitar, afişaj/reclamă, referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice – 12;
- acțiuni pentru verificarea și identificarea împrejmuirilor şi construcţiilor aflate în stare avansată de degradare și acţiuni de control organizate privind verificarea salubrizării menajere şi stradale – 21
- acţiuni pentru verificare respectării normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal și verificarea punctelor de lucru aparţinând operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Suceava: 384 de puncte de lucru verificate;
- verificări privind identificarea de persoane şi autovehicule în baza locală şi naţională de date, înregistrarea acestora şi comunicarea celor interesaţi, exclusiv în interesul serviciului şi cu respectarea normelor legale şi a procedurilor de lucru stabilite;

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Suceava apreciază că activitatea desfășurată în trimestrul II al acestui an de către structurile de ordine public, independent și în sistem integrat, a fost pozitivă.
Structurile de ordine publică au desfășurat în această perioadă activități în parteneriat care au vizat, în principal, prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor, violența domestică intrafamilială, traficul de persoane, consumul abuziv de alcool, dar și prevenirea fenomenului corupției.
Din nefericire s-a constatat un număr mare de furturi, înregistrindu-se 889 furturi, din care: furturi din locuințe, curți și anexe – 259, furturi din auto – 80; furturi de auto – 14; furt de component din exteriorul auto – 4 infracțiuni; furt din buzunare, genți, poșete – 48, furt din societati comerciale – 121, iar pentru realizarea acestui obiectiv s-a avut în vedere reorganizarea și întărirea sistemului de ordine publică, atât în mediul urban, cât și în cel rural.
La capitolul siguranță pe drumurile publice, cu toate eforturile polițiștilor depuse pentru asigurarea unei prezențe cât mai active în stradă, au fost înregistrate 68 de accidente, soldate cu 12 persoane decedate și 39 persoane rănite ușor. Principale cauze ale producerii accidentelor au fost viteza excesivă și neadaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic.
Desi ATOP apreciază eforturile politiei, jandarmeriei, conducerea autorotății a ținut să sublinieze faptul că managerii inspectoratului ar trebui să insiste mai mult asupra schimbării atitudinii lucrătorilor, în mod special a celor care lucrează în stradă, precum și a celor a căror activitate se desfășoară la ghișeele de lucru cu publicul. Totodată, ATOP a recomandat mai multă fermitate din partea cadrelor Serviciului Poliției Rutiere în aplicarea normelor de circulație.
Din acest motiv, ATOP recomandă conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului o mai bună coordonare a dispozitivului de siguranță publică, în vederea descurajării climatului infracțional.
Identificarea factorilor de risc la adresa ordinii și liniștii publice, folosirea ratională a efectivelor, identificarea și destructurarea grupurilor infracționale și a persoanelor fără ocupație care tulbură ordinea și liniștea publică.
Problemele identificate de către ATOP la nivelul structurilor județene din M.A.I., probleme care autoritatea le aduce spre înștiințare Consiliului Județean Suceava constau în::
 • creșterea deficitului de personal, având în vedere pensionările masive din ultima perioadă și în special la subunitățile de poliție din mediul rural;
 • dotarea insuficientă cu tehnică I.T., având în vedere noile cerințe de securitate cibernetică, care impun un standard ridicat de performanță al calculatoarelor, aspect ce a fost cuprins în Planul Strategic pentru anul 2017, înaintat Autorității Teritoriale de Ordine Publică Suceava cu nr.41400 din 17.03.2017.

Priorităţile de acţiune ale ATOP și structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județ pentru perioada următoare vor viza:

 • dezvoltarea capacităţii instituţionale, pentru combaterea criminalităţii pe raza judeţului şi asigurarea unui climat de legalitate în domeniile de activitate aflate în competenţa fiecărei instituții (poliție, jandarmi, situații de urgență);
 • planificarea și organizarea periodică a întâlnirilor de lucru, între reprezentanții structurilor M.A.I. județene direct implicate, în vederea analizării situației operative și identificarea măsurilor de eficientizare a activității.
 • întâlnirile de lucru săptămânale dintre echipa managerială a poliției și jandarmeriei, pentru analizarea criminalității și stabilirea măsurilor de redresare a activității în dinamica permanentă a dispozitivului de siguranță publică;
 • stabilirea mobilității dispozitivului de ordine și siguranță publică în funcție de zonele de risc și intervalele orare critice, precum și activitățile preventive care vor fi derulate pe parcursul trimestrului și anului in curs;
 • monitorizarea stărilor conflictuale şi derularea de activităţi menite să prevină degenerarea acestora în fapte cu violenţă;
 • intensificarea activităţilor informative pentru descoperirea în flagrant a faptelor de natură penală sau contravenţională din zona de responsabilitate;
 • iniţierea de acţiuni preventive de combatere a criminalităţii cu impact stradal (furturi din poşete sau genţi, de/din auto, tâlhării, scandaluri, agresiuni etc.) şi în zona unităţilor de învăţământ;
 • sporirea fermităţii şi responsabilizarea factorilor din sfera publică şi privată, pentru asigurarea bunurilor şi valorilor și protejarea patrimoniului, inclusiv la incendii;
 • promovarea politicilor în domeniul siguranţei rutiere şi eficientizarea modului de acţiune în plan preventiv, în scopul reducerii victimizării participanţilor la traficul rutier, pe perioada Sezonului Estival, având în vedere și afluxul mare de cetățeni români care se întorc din străinătate pentru petrecerea concediului în familie;
 • gestionarea resurselor umane, logistice şi financiare aflate la dispoziţie în condiții de eficiență și profesionalism.
ATOP va continua pe viitor să-şi acorde sprijinul constant, transparent şi imparţial cetăţenilor, societăţii civile organizate în fundaţii sau asociaţii, autorităţilor locale, menţinându-şi disponibilitatea de a acorda consultanţă acestor organisme necondiţionat. De asemenea, ATOP va rămâne deschisă spre comunicare, acordând atenţie sugestiilor, opiniilor şi recomandărilor formulate.

Președinte ATOP Suceava,
Eugen ȘALAR

Niciun comentariu

Un produs Blogger.