Fonduri pentru împădurirea terenurilor agricole și neagricole

Garda Forestieră Suceava aduce la cunoștința persoanelor fizice sau juridice interesate că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a lansat sesiunea a 3-a de depunere a cererilor de sprijin financiar pentru accesarea Schemei de ajutor de stat: „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020”.

Ghidul solicitantului, criteriile de selecție ale proiectelor precum și toate detaliile necesare pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat sunt disponibile pe site-ul APIA http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghidul_solicitantului_Masura_8_Sesiunea_3.pdf

Solicitantul trebuie să facă dovada deţinerii de teren agricol şi/sau neagricol eligibil pentru împădurire.

Terenul agricol este eligibil dacă are una din categoriile de folosință arabil, culturi permanente sau pajişti permanente și a fost folosit în scopuri agricole în ultimii 2 ani (a fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în urmă cu cel puţin 2 ani și au fost respectate standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR).

Terenul neagricol este eligibil și dacă nu a fost utilizat în scop agricol însă a fost inclus în blocurile fizice identificate în LPIS - Land Parcel Identification System) ori are utilizare agricolă (arabil, culturi permanente și pajişti permanente), este identificat în LPIS, dar fără a fi fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate în ultimii 2 ani.

Suprafața minimă în cazul realizării de trupuri de pădure este de 1 ha iar suprafaţa compactă minimă împădurită trebuie să fie de de cel puţin 0,5 ha.

Pentru perdele forestiere de protecţie suprafața trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha.

Cererile de sprijin financiar însoțite de documentele specificate în ghidul solicitantului se depun la centrele județene APIA în perioada 11 decembrie 2018 – 28 iunie 2019PBottom of Form. Lucrările de împăduriri se efectuează în baza unor proiecte tehnice de împăduriri întocmite de persoane fizice sau juridice legal atestate și avizate de către Garda Forestieră Suceava. Realizarea proiectelor intră în atribuția solicitanților care au posibilitatea de a-și alege un proiectant din lista persoanelor fizice sau juridice atestate pentru lucrări de proiectare din domeniul silvic disponibilă pe site-ul APIA.

Proiectele de împădurire, însoțite de ”Notele de constatare” eliberate de centrele județene APIA și xerocopii conforme cu originalul ale actelor de proprietate/deținere ale terenurilor de împădurit se depun la Garda Forestieră Suceava cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Alocarea financiară totală în cadrul sesiunii a III-a este de 115.995.314 euro iar valoarea maximă a sprijinului financiar pentru o cerere este de 7.000.000 euro.

Sprijinul financiar se acordă sub forma a două prime:
  • Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toţi beneficiarii schemei,
  • Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar și tipul de teren.
Sprijinul financiar se acordă în euro și este diferențiat în funcție de zona geografică (câmpie, deal, munte), felul terenului (agricol/neagricol) și categoria beneficiarilor (plătitori sau neplătitori de TVA).

Pentru un hectar împădurit, în condițiile respectării întocmai a prevederilor proiectului tehnic și a tuturor prevederilor ghidului solicitantului, sprijinul financiar care se poate acorda se prezintă astfel:

Categorii de beneficiari

Câmpie

Deal

Munte


Terenuri agricole
Terenuri neagricole
Terenuri agricole
Terenuri neagricole
Terenuri agricole
Terenuri neagricole
Plătitori de TVA
14008
14407
11715
11636
8301
8412
Neplătitori de TVA
11406
11728
9557
9456
7902
8013
Mai nouă Mai veche