Concurs angajare Director medical și Director financiar contabil (2 posturi) - Spitalul Municipal Vatra Dornei

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Decizia nr.30 din 18.03.2021  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice- cu modificările și completările legale ulterioare și  ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

 SPITALUL MUNICIPAL   VATRA   DORNEI   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR MEDICAL ŞI DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

 Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

  • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 04.2021 ora 10ºº
  • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 04.2021 ora 14ºº
  • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 04.2021 ora 15ºº

 LA CONCURS  SE  POT  ÎNSCRIE   CANDIDAŢI CARE  ÎNDEPLINESC  CUMULATIV   URMĂTOARELE CONDIŢII:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

 Criterii specifice:

  • pentru directorul medical:

a)sunt absolventi de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină,specializarea medicină

b)sunt confirmati ca medic specialist

c)au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă

  • pentru directorul financiar – contabil

a)sunt absolvenți de învatamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic

b)au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor

 III.Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere

b) copie după actul de identitate

c) copie după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz

d) copie după certificatul de medic specialist(pentru funcţia de director medical)

e) curriculum vitae

f) adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz

g) cazierul judiciar

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j)copie după certificatul  de atestarea cunoștințelor  dobândite în Sistemul European de conturi,precum și de cunoașterea reglementărilor europene în domeniu

Dacă candidatul nu deține certificatul menționat la lit j) are posibilitatea ca în termen de 12 luni de la încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă are obligaţia să dobândească certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în condiţiile legii.
j) proiectul/lucrarea de specialitate.

 1.Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs ( la biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei – 0230375528 int.28 între orele 08ºº–16ºº)

2.Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3.Rezultatele  selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

4.Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere15.04.2021 ora 16ºº
Data selecţiei dosarelor16.04.2021 ora 16ºº
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor19.04.2021 ora 16ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor20.04.2021 ora 16ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor21.04.2021 ora 16ºº
Data desfăşurării probei scrise26.04.2021 ora 10ºº
Data susţinerii proiect/lucrare de specialitate26.04.2021 ora 14ºº
Data susţinerii interviului de selecţie26.04.2021 ora 15ºº
Dată afişării rezultatelor finale26.04.2021 ora 16ºº
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final27.04.2021 ora 16ºº
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final28.04.2021 ora 16ºº

Niciun comentariu

Un produs Blogger.