Concurs angajare Administrator patrimoniu/financiar - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciului Achiziții Publice, pe perioadă determinată de 12 luni cu posibilitate de prelungire până la 3 ani, cu normă întreagă, următorul post temporar vacant: Administrator patrimoniu/financiar – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– Absolvent de facultate cu diplomă de licenţă;
– Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet);

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

– formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
– curriculum vitae;
– copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
– copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.01.2024-17.01.2024, între orele 09:00- 12:00 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei și competențe în utilizarea calculatorului) şi interviu, va avea loc în intervalul 05.02.2024-16.02.2024.

Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.

Salariu de bază va fi diferențiat funcție de grad Administrator patrimoniu / financiar, studii superioare, (debutant, grad III, grad II) și tranșe de vechime în muncă și va fi cuprins între 5.250 lei (debutant, tranșă vechime în muncă 0) și 6.711/6.763 lei (grad II, tranșă vechime în muncă 5).
Mai nouă Mai veche