Concurs angajare director executiv - Primăria Orașului Câmpulung Moldovenesc

Concurs angajare director executiv - Primăria Orașului Câmpulung Moldovenesc
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 •  studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 11 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare(cap. I, III şi IV);.
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991- Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice (cap.II şi IV), cu modificările şi completările ulterioare .
Legea nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX;
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
Mai nouă Mai veche