Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 octombrie 2016

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 OCTOMBRIE 2016, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 29 septembrie 2016 și 14 octombrie 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2016 , pe cele 2 secțiuni : Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 –“ Formular de cerere de finanțare “ și a Anexei 4- “ Bugetul de venituri și cheltuieli “ la proiectul “Promovarea fotbalului sucevean la nivel național ” al ACS Foresta Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 (1) și anexei la H.C.L. nr.81/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală D+P+M, anexe gospodărești parter, împrejmuire , pe teren proprietate privată –solicitanti- Filip Stelică și Filip Aneta-inițiator Primarul municipiului Suceava

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie –patiserie, pe teren proprietate privată –solicitant SC Ambianța Com SRL –inițiator Primarul municipiului Suceava

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava

13. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava precum și trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării ce fac obiectul contractului menționat mai sus și al contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 66/30104/15.10.2015 – inițiator Primarul municipiului Suceava

14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni) proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat aferent proiectului “ Regiunea Nord –Est –Axa strategică 1 : Iași-Suceava “ , care va fi promovat , în asociere, de UAT Județul Suceava și UAT Județul Iași, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală “ , Prioritatea de investiíi 6.1 “ Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” –inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționărilor la SC “ACET “ SA-Suceava inițiator Primarul municipiului Suceava

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.” Transport Public Local “ S.A. Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii –str. Acad. Emanuel Diaconescu arterei de circulație nou create din cartierul Europa, Municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii-str. Constructorului –unei artere de circulație nou create din Municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

20. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava

21. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul al- III- lea 2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.199 din 14.10.2016.

22. Diverse

Niciun comentariu

Un produs Blogger.