ITM anunță controale în domeniul construcțiilor, la firme private și de stat


Acţiunile de control se vor efectua în întreprinderile cu activitate în domeniile CAEN 41,42,43. cu capital de stat, privat şi mixt.

I. Obiectivele campaniei:
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor.
 • Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale.
 • Centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

II. Motivarea campaniei
Securitate și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important al politicii Uniunii Europene și are ca scop protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot pot apărea la locurile de muncă și crearea unui climat de muncă optim.

În aplicarea politicilor Uniunii Europene, garantarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajați constituie o obligație generală a angajatorilor și aceasta se realizează prin asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Asumarea responsabilității de către angajator se realizează prin:
 • asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • informarea și instruirea lucrătorilor;
 • asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.
Rezultatele controalelor efectuate de către inspectoratele teritoriale de muncă şi de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, au scos în evidenţă faptul că cele mai frecvente neconformități constatate la nivel național, legate de obligațiile angajatorilor privind informarea și instruirea lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, sunt următoarele:
 • nu se iau măsuri astfel încât lucrătorii și/sau reprezentanții acestora să primească toate informațiile necesare referitoare la: riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și la măsurile și activitățile de prevenire și protecție atât la nivelul întreprinderilor și sau unităților, în general, cât și la nivelul fiecărui post de lucru și/sau fiecărei funcții;
 • nu sunt stabilite măsuri pentru ca lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă să aibă acces la informațiile privind evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri;
 • evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare incapacitatea de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a bolilor profesionale, accidente care au produs invaliditate, a accidentelor de muncă mortale;
 • evidența incidentelor periculoase;
 • evidența accidentelor ușoare;
 • nu sunt informați toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent de accidentare și nu au fost stabilite măsurile pentru protecția lor;
 • nu sunt furnizate instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul și/sau să părăsească imediat locul de muncă și să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent de accidentare;
 • nu se iau măsurile necesare, pentru ca în cazul unui pericol grav și iminent de accidentare și atunci când șeful ierarhic superior nu poate fi contactat, să existe persoana desemnată, competentă, care să aplice măsurile corespunzătoare, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol;
 • nu sunt asigurate condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său: la angajare; la schimbarea locului de muncă sau la transfer; la introducerea unui nou echipament sau a unor modificări ale echipamentului existent; la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru și la executarea unor lucrări speciale;
 • nu au fost stabilite măsuri pentru ca lucrătorii din întreprinderi sau unități subordonate antreprenorului general, să primească instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților în cadrul spațiului organizăt de acesta;
 • nu s-a controlat cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • angajatorii nu dispun de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderilor pentru conducătorii locurilor de muncă și lucrători, pe meserii și activități;
 • fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de conducătorii locurilor de muncă și nu sunt însoțite de copii ale fișelor de aptitudini completate de medici de medicina muncii valabile;
 • Conținutul instruirii introductiv generale, instruirii la locul de muncă, a instruirii periodice și acordării măsurilor de prim ajutor nu este în conformitate cu tematica aprobată de angajator pentru fiecare fază de instruire și cu aspectele practice (testare acumulare cunoștințe domeniul securității și sănătății în muncă, exerciții privind materialele predate).
III. Durata campaniei
 • Această campanie naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se va desfăşura în trimestrele I –IV 2018.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
Mai nouă Mai veche