Raport privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în primele trei trimestre ale anului 2018

I. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
1. Acțiuni planificate

Conform Programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, în perioada ianuarie – septembrie 2018 s-au desfăşurat următoarele campanii:
 • Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en. SLIC), privind respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi din domeniul relaţiilor de muncă pentru lucrătorii temporari și detașați. Prima etapă a acţiunii s-a finalizat in luna aprilie. S-au verificat un număr de 4 agenți de muncă temporară și 3 utilizatori de salariați temporari. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale (avertismente).
 • Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Campania se desfășoară sub denumirea ”Locuri de muncă sigure și sănătoase prin managementul substanțelor periculoase”. ITM Suceava a întocmit două lucrări științifice în domeniul securității și sănătății în muncă.
 • Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
În trim. I s-au derulat activităţi organizatorice pentru pregătirea concursului ŞTIU ŞI APLIC.

S-au pregătit formulare de anunţare, afişare pe INTERNET, contacte cu partenerii organizatori, teste, echipamente individuale de protecţie. S-a desfăşurat concursul ȘTIU ȘI APLIC faza județeană. La concurs au participat un număr de 74 de elevi, coordonaţi de 24 cadre didactice de la 12 unităţi de învăţământ. S-au eliberat diplome de merit si de participare la concurs precum şi diplome de participare la proiect. Acțiunea s-a realizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar și cu Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.În trim. II s-a desfăşurat concursul ȘTIU ȘI APLIC – faza pe țară, organizată la Iași unde au participat un număr de 10 elevi, coordonaţi de 5 cadre didactice de la 5 unităţi de învăţământ din județul Suceava.
 • Campanie națională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor. S-au efectuat 33 controale la tot atâtea unități care au un total de 1.512 lucrători, constatându-se 41 deficiențe. Acțiunea este în curs de desfășurare.
 • Campanie națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. S-au controlat 31 unități beneficiare identificându-se 27 și 53 zilieri. Acțiunea este în curs de desfășurare.
 • Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare. S-au desfășurat acțiuni de conștientizare a angajatorilor prin întâlniri organizate in diferite locații precum, prin publicarea pe site a mai multor materiale și în mass media locală. S-au efectuat 85 controale, constatându-se 52 deficiențe. Acțiune în curs de desfășurare.
 • Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană. Acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Inspecţiei Muncii. S-au efectuat 14 controale unde s-au identificat 248 produse conforme. Acțiune în curs de desfășurare.
 • Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă. Acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Inspecţiei Muncii. Au fost selectate unitățile participante, după cum urmează: - sănătate: 2 unități ( un spital și o policlinică); - educație: 2 unități (un liceu și o scoală generală); - administrație publică locală: 2 instituții distincte.
 • Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase. S-au controlat 8 unități la care s-au identificat 16 neconformități sancționate contravențional.
 • Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului. S-au controlat 41 unități la care s-au identificat 55 neconformități sancționate contravențional.
 • Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători). S-a stabilit grupul local de lucru; S-au selectat întreprinderile mijlocii active din judeţ care vor fi cuprinse în acţiunea de monitorizare; S-a transmis Chestionarul privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă la întreprinderile mijlocii active din judeţ cuprinse în acțiune. S-au controlat 20 unități la care s-au identificat 10 neconformități sancționate contravențional. Acțiune în curs de desfășurare.
 • Acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. S-au elaborat fișa orientativă pentru angajatori şi ghidul orientativ pentru inspectorii de muncă. S-a pus pe site-ul ITM Suceava.
Acţiune de diseminare și instruire a inspectorilor de muncă cu atribuţii în domeniul supravegherii pieţei din inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la aspecte și bune practici la nivel european. Acțiune finalizată. S-a organizat instruirea la Baia Mare.

2. Număr de controale efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă

În primele trei trimestre ale anului 2018 au fost efectuate 771 controale şi s-au dispus 734 măsuri pentru neconformităţile constatate.

3. Sancțiuni aplicate

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la următoarele mijloace juridice:
a) aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul-verbal de control), cu termene precise de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale.
b) aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea autorizării de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când
se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul constatator.
c) sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca fiind infracţiuni;
d) cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă.

Situaţia sintetică a sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru toate domeniile controlate:

INDICATORI
PRIMELE TREI TRIMESTRE
ANUL 2018
Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate:
633
Valoarea sancţiunilor aplicate (lei):
68.000

4. Autorizarea sau avizarea funcționării agenților economici din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă

În primele trei trimestre ale anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a autorizat şi a avizat 96 de societăţi, după caz:
- funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 modificată şi completată - 78;
- producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 republicată – 11 ;
- alte legi – 7.

5. Statistici ale accidentelor de muncă și bolilor profesionale

În primele trei trimestre ale anului 2018 s-au comunicat la ITM Suceava un număr de 170 evenimente dintre care 10 soldate cu deces ca urmare a desfășurării activităților și 7 morți patologice. Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistraţi cei mai mulți accidentaţi în muncă sunt:
- silvicultură și alte exploatări forestieră;
- fabricarea produselor din lemn;
- construcții;
- transporturi terestre.

II. În domeniul relațiilor de muncă

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţiilor de muncă, în perioada ianuarie – septembrie 2018 s-au desfăşurat acţiuni
de control tip campanie, tematice şi de fond, cu caracter preventiv, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni care au generat următoarele rezultate:
-2.063 controale efectuate;
- 629 sancţiuni contravenţionale aplicate din care 452 avertismente şi 177 amenzi aplicate în sumă de 1.968.400 lei, au fost dispuse 629 măsuri pentru remedierea neconformităţilor depistate.
Situația acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă

1. Depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
 
Din totalul acţiunilor de control întreprinse în perioada ianuarie – septembrie 2018, o pondere semnificativă o deţin acţiunile de control privind depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (muncă fără forme legale de angajare). Au fost efectuate 628 controale, au fost aplicate 233 sancţiuni contravenţionale, dintre care 173 avertismente şi 60 de amenzi. Au fost depistate 243 persoane care au prestat muncă nedeclarată conform prevederilor art.15^1 din Legea nr.53/2003 republicată, fiind aplicate amenzi în valoare de 1.550.000 lei pentru muncă fără forme legale;

2. Aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat

Urmărirea respectării de către angajatori a prevederilor Codului muncii republicat şi modificat a constituit unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii de control, astfel:
 • conform prevederilor art.260 alin.1 lit.a au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, 3 amenzi contravenționale în sumă de 900 lei și 3 avertismente;
 • conform prevederilor art.260 alin.1 lit.e au fost aplicate un număr de 155 sancţiuni contravenţionale din care 48 amenzi pentru primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă, în sumă de 1.280.000 lei şi 107 de avertismente;
 • conform prevederilor art.260 alin.1 lit.e^1 au fost aplicate un număr de 47 sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi pentru primirea la muncă a uneia sau mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, în sumă de 240.000 lei şi 37 de avertismente;
 • conform prevederilor art.260 alin.1 lit.e^2 au fost aplicate un număr de 7 sancţiuni contravenţionale, pentru primirea la muncă a unuia sau mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia au contractul individual de muncă suspendat, din care o amendă în sumă de 20.000 lei şi 6 avertismente;
 • conform prevederilor art.260 alin.1 lit.e^3 au fost aplicate un număr de 24 sancţiuni contravenţionale, pentru primirea la muncă a unuia sau mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în contractele individuale de muncă cu timp parțial, din care o amendă în sumă de 10.000 lei şi 23 avertismente;
 • conform prevederilor art.260 alin.1 lit.i, au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară din are 7 amenzi contravenționale în sumă de 10.500 lei și 12 avertismente;
3. Controale privind respectarea unor legi speciale 

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților.
În perioada ianuarie - septembrie 2018, au fost aplicate 114 sancţiuni contravenționale, din care 35 amenzi, în valoare de 90.000 lei și 796 avertismente, au fost aplicate 374 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.