Concurs angajare Manager - Spitalul Municipal Fălticeni

Spitalul Municipal Fălticeni, județul Suceava, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Fălticeni nr. 857 din 11.11.2020 adoptată în conformitate cu H.G. nr. 286.2011, Legea nr. 95/2006 și Ordinul M.S. nr. 1520/2016, Legea nr. 95/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică perioadă determinată din spitalele publice, din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1073 din 30 decembrie 2016, Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Fălticeni organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante perioadă determinată de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul spitalului Municipal Fălticeni, din Str. Ion Creangă nr. 1, județul Suceava, în perioada 23.12.2020 – 18.01.2021 desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite ii anunțul de concurs, care va avea loc în data de 04.01.2021, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care seva desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 14.01.2021, ora 10.00, probă unică.

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard dc pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Municipal Fălticeni, din str. Ion Creangă nr. 1, județul Suceava, până la data de 30.12.2020, ora 14.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului dc identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție dc învățământ superior acreditată, potrivit legii:
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului dc pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a
  copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 08.01.2021, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management.

În acest sens, persoanele interesate vor transmite până la data de 11.01.2021, ora 14.00, pe adresa de e-mail secretariat@spital-falticeni.ro solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legăturii cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate, precum și amass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

Pe site-ul Spitalului Municipal Fălticeni (http://www.spital-falticeni.ro), precum și la sediul unității, se află afișate:

 • anunțul de participare;
 • regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • bibliografia de concurs, temele-cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management

Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0752.126.602 (luni – joi până la ora 16.00, vineri până la ora 13.30).

Mai nouă Mai veche