Raport privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în anul 2021

I. În domeniul relațiilor de muncă

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii, în domeniul relaţiilor de muncă, în perioada ianuarie – decembrie 2021 s-au desfăşurat acţiuni de control tip campanie, tematice şi de fond, vizând toate categoriile de angajatori, acţiuni care au generat următoarele rezultate:
 • 2.435 controale efectuate;
 • 447 angajatori sancționați;
 • 841 sancţiuni contravenţionale aplicate din care 494 avertismente şi 347 amenzi în sumă de 2.426.800 lei, au fost dispuse 4.194 măsuri pentru remedierea neconformităţilor depistate.

SITUAŢIA ACŢIUNILOR DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

Depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată

Din totalul acţiunilor de control întreprinse în perioada ianuarie – decembrie 2021, o pondere semnificativă o deţin acţiunile de control privind depistarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (muncă fără forme legale de angajare). Au fost efectuate 2.407 controale, au fost aplicate 135 sancţiuni contravenţionale, 75 avertismente şi 60 amenzi. Au fost depistate 192 persoane care au prestat muncă nedeclarată conform prevederilor art.15^1 din Legea nr.53/2003 republicată, fiind aplicate amenzi în valoare de 1.570.000 lei.

Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, la data de 31.12.2021 au fost înregistraţi 11 agenţi de ocupare a forţei de muncă activi, în baza art. 8 lit. e din Legea nr. 156/2000 modificată şi completată.

În perioada ianuarie - decembrie 2021, au fost efectuate 13 controale, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale respectiv, 1 avertisment și o amendă contravențională în sumă de 7.000 lei.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților

În perioada ianuarie - decembrie 2021, au fost efectuate 2.205 controale, fiind aplicate 315 sancţiuni contravenționale, din care 138 amenzi în valoare de 299.000 lei și 177 avertismente, au fost dispuse 1.049 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

În perioada ianuarie – decembrie 2021, în baza Legii nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea lnspecţiei Muncii, au fost aplicate 67 sancţiuni contravenţionale, 34 avertismente şi 33 amenzi în sumă de 235.000 lei. Au fost dispuse 295 măsuri privind remedierea deficiențelor constatate.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost efectuate 202 controale și au fost dispuse 32 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, fiind aplicat 1 avertisment.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.55/2020 modificată - au fost efectuate 48 controale, au fost dispuse 2 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și a fost aplicat 1 avertisment.

Au fost intensificate controalele pe perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, acțiuni desfășurate în baza unei bune colaborări și cu alte instituții din județul Suceava, cu atribuții în acest sens, cu precădere lucrători din cadrul IPJ.

În perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relaţii de muncă și-au desfășurat activitatea de control și în contextul derulării mai multor Campanii Naționale.

În baza Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini și combaterea muncii nedeclarate încheiat între IM și IGI, în perioada ianuarie – decembrie 2021 inspectorii de muncă au participat la mai multe acțiuni de control pe raza județului Suceava.

La solicitarea lucrătorilor IGI au fost soluționate un număr de 175 adrese referitoare la faptul că, în ultimele 6 luni, persoana juridică în cauză nu a fost sancţionată conform prevederilor art. 260, alin.1 lit.e sau art. 260 alin.1 lit.e^1 din Legea nr.53/2003, republicată - Codul Muncii, conform prevederilor art.36, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.25/2014, ori potrivit art.8, alin.1 din HG nr. 905/2017 privind registrul de evidenţă a salariaţilor.

În perioada ianuarie – decembrie 2021 au fost înregistrate și soluționate 424 sesizări, la nivelul compartimentului control relații de muncă.

II. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1. În anul 2021, conform Programului propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava s-au desfăşurat următoarele campanii și acțiuni:

- Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Campania s-a desfășurat sub denumirea ” Afecțiunile musculo-scheletice (AMS)”.

În luna octombrie, sub egida ”Săptămânii Europene a Sănătății și Securității în Muncă”, ITM Suceava a participat la simpozionul tehnico-științific organizat de Inspecția Muncii.

ITM Suceava a întocmit două lucrări științifice în domeniul securității și sănătății în muncă pe care le-a prezentat online la conferința moderată de ITM Botoșani.

- Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

La acţiune au participat inspectori de muncă care au controlat un număr de 27 angajatori cu 692 lucrători, fiind sancţionaţi 24 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 51 sancţiuni contravenţionale, dintre care 1 amendă în valoare de 7.000 lei.

- Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană.

S-au efectuat 26 controale unde s-au identificat 226 produse conforme. S-au identificat 3 neconformități sancționate cu 3 avertismente.

- Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 07, 08.

În cadrul acțiunii, avându-se în vedere cele mai semnificative riscuri întâlnite (1. Riscul legat de echipamentele de muncă nedotate cu protecții care să prevină pătrunderea personalului în raza de acțiune; 2. Incendiile provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare și a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât și subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; 3. Riscuri legate de nerespectarea monografiei de lucru din cariere), s-au verificat un număr de 13 societăți care totalizează 223 lucrători, s-au constatat 12 deficiente și s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, 6 avertismente și 6 amenzi contravenționale în valoare totală de 33.000 lei.

- Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiții deosebite.

Singura unitate care deține aviz de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite este Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu 2 locuri de munca încadrate in condiții deosebite la care din 21 măsuri stabilite, 18 au fost realizare 3 realizate parțial.

- Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier.

Acțiunea plecată de la faptul că transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate cu un număr mare de evenimente urmate de vătămarea lucrătorilor, sector situat imediat după cel de construcții, raportat la numărul și gravitatea accidentelor de muncă (lucrătorii care se accidentează în condițiile în care vehiculul se află în staționare sau în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul angajatorului beneficiar al transportului) s-a finalizat cu verificarea a 23 societăți din care 8 au fost sancționate cu 4 amenzi în valoare totală de 28.000 lei și 8 avertismente pentru cele 12 deficiențe constatate.

- Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Acțiunea motivată de faptul că lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale (în medie 13 accidente mortale pe an) sau foarte grave, s-a finalizat prin verificarea a 13 societăți cu un număr total de 167 lucrători și aplicarea a 23 avertismente.

- Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

S-au efectuat controale la 9 angajatori din care la 1 s-au identificat 2 neconformități sancționate cu 2 avertismente și s-au stabilit tot atâtea măsuri.

- Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.

Având în vedere că afecțiunile musculo-scheletice (AMS) continuă să fie una din cele mai frecvente probleme de sănătate profesională din Europa trebuiesc depuse mai multe eforturi de sensibilizare cu privire la prevenirea lor. Pe acest considerent s-a realizat acțiunea ”verificarea modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora”. S-au efectuat 9 controale din care la 4 unități s-au identificat in total 10 neconformități sancționate cu 9 avertismente și cu o amendă în valoare de 3.500 lei.

- Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).

Acțiunea s-a finalizat cu 25 controale care au identificat 32 neconformități sancționate cu tot atâtea avertismente.

- Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus.

Acțiunea a urmărit, pe de o parte, conștientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerințelor legale din domeniul securității şi sănătății în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situației actuale a activităților de prevenire şi protecție realizate în întreprinderi, care vizează riscurile profesionale rezultate sau care pot să rezulte din expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus, în cursul activității lor și s-a finalizat cu efectuarea a 750 controale, cu 139 măsuri dispuse și sancționarea a 112 angajatori cu un total de 136 avertismente și 3 amenzi în valoare de 7.000 lei.

- Campanie națională în domeniile fabricării produselor de brutărie, produselor făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

S-au controlat 19 angajatori ce aveau în total 337 lucrători dintre. La 16 angajatori s-au identificat 32 neconformități sancționate cu 32 avertismente.

2. Număr de controale efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă

În anul 2021 au fost efectuate 750 controale şi s-au dispus 871 măsuri pentru neconformităţile constatate.

3. Sancțiuni aplicate
 • Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate: 847
 • Numărul de amenzi aplicate: 52
 • Valoarea sancţiunilor aplicate (lei): 304.500

4. Autorizarea sau avizarea funcționării agenților economici din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă

În anul 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a autorizat şi a avizat 58 de societăţi, după caz:
 • funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 modificată şi completată - 27;
 • producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr. 126/1995 republicată – 29;
 • alte legi – 2.

5. Statistici ale accidentelor de muncă și bolilor profesionale

În anul 2021 au fost înregistrate un total de 78 persoane accidentate în muncă, din care 12 au fost accidentate mortal și 66 au avut incapacitate temporară de muncă.

Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistraţi cei mai mulți accidentaţi în muncă sunt:
 • construcții – 5 accidentați;
 • transporturi terestre – 5 accidentaţi.
 • exploatare forestieră – 4 accidentaţi;
 • fabricarea produselor din lemn – 3 accidentați.

III. Compartimentul Contracte Colective de Muncă și Monitorizare Relații de Muncă

Pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a eliberat în perioada 01.01.2021/31.12.2021, un număr de 1.889 parole pentru accesarea portalului Inspecției Muncii.

Pentru perioada 01.01.2021/31.12.2021, la sediul ITM au fost preluate un număr de 1.692 de registre electronice ale salariaţilor, transmise în baza de date centrală a Inspecţiei Muncii.

Având în vedere atribuțiile stabilite prin H.G. nr. 905/2017, în perioada 01.01.2021/31.12.2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a eliberat un număr de 1.290 certificate/rapoarte eliberate cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii și un număr de 197 adeverinţe eliberate în baza documentelor existente în arhiva ITM Suceava.

Totodată s-au furnizat informații organelor fiscale, organelor administrației publice locale, organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată precum şi altor solicitanți care aveau dreptul să primească informații din baza de date, după achitatea tarifelor stabilite potivit Lg.nr.108/1999, republicată, pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii și Normativului cu tarifele pentru plata prestațiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii,aprobat prin Ordinul nr.826/28.05.2014, pentru furnizarea acestora, acolo unde a fost cazul.

În același timp, au fost oferite informații privind evidența contractelor individuale de muncă în baza de date, salariaţilor/foştilor salariaţi care s-au prezentat la sediul inspectoratului, după identificarea pe baza actului de identitate.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin OUG nr.42/2013, începând cu luna iulie 2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava verifică în baza de date gestionată de Inspecția Muncii, persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, pe baza listelor nominale transmise lunar de către AJPIS Suceava. Informațiile existente în baza de date se comunică Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava. Astfel în cursul anului 2021 au fost verificate un număr de 81.135 persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social.

În ceea ce priveşte activitatea de evidenţă a prestatorilor de servicii pentru completarea şi transmiterea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile H.G. 905/14.12.2017, în evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, numărul notificărilor privind incheierea contractului de prestări servicii în perioada 01.01.2021/31.12.2021 este de 845.

Astfel în cursul anului 2021:
 • numărul notificărilor privind încetarea contractului de prestări sevicii este de 127;
 • numarul certificate/adeverinte de finalizare a stagiului,vizate conform Legii nr.335/2013 este de 7;
 • au fost predate titularilor un număr de 348 carnete de muncă, din totalul de 15.990 carnete de muncă aflate în evidența ITM Suceava la sfârșitul anului 2020;
 • numarul contractelor de ucenicie înregistrate conform Legii nr.279/2005 este de 100;

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, în aplicaţia informatică « Columbo » s-au înregistrat un număr de 84 de registre de zilieri active, cumulând un număr de 45.097 poziții, cu un numar de 2.762 zilieri distincți activi.

Potrivit bazei de date a Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava la 31.12.2021 pe raza judeţului Suceava în cadrul prestării de servicii transnaţionale în baza Legii 16/2017 au desfasurat activitate un număr de 223 (doua sute douazeci si trei) salariaţi detasati care au cetăţenia unui stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, care nu au depăşit durata preconizată a detaşării.

În perioada 01.01.2021/31.12.2021, în aplicaţia informatică « Columbo » s-au înregistrat 31 notificări de detașare comunicate de 12 angajatori din spatiul U.E. și Spațiului Economic European.

Potrivit art.26 din Ordonanta nr.25/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu s-au înregistrat notificări de detașare pentru cetățenii care sunt din afara spațiului U.E. și Spațiului Economic European.

În cadrul activității de dialog social în perioada 01.01.2021/31.12.2021:
 • s-au verificat și înregistrat un număr de 119 contracte colective de muncă și 51 acte adiționale ale acestora;
 • la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut loc un număr de 2 (doua) sedințe ale Consiliului Consultativ Tripartit;
 • s-au eliberat un număr de 4 dovezi de obținere a reprezentativității sindicatelor;
 • s-au eliberat un număr de 1 dovezi de obținere a reprezentativității patronatelor ;
 • nu s-a înregistrat nici un conflict colectiv de muncă.

În urma verificărilor efectuate în Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic organizat la nivelul Inspecţiei Muncii, au fost obținute datele privind numărul de contracte active, în vederea obținerii dosarului de reprezentativitate patronate pentru 136 societăți comeciale.

Din partea ITM Suceava se participă la :
 • convocările Comisiei de Dialog social din Cadrul Prefecturii Suceava;
 • convocările Grupului de lucru mixt pentru minoritatea romilor din Cadrul Prefecturii Suceava;
 • susținerea și implicarea în proiectele și campaniile aflate în derularea pentru informarea corectă și cât mai completă a potențialilor migranți români din județul Suceava, a cetățenilor din statele membre UE și non UE, a refugiaților, în ceea ce privește drepturile și obligațiile pe care le conferă dreptul de muncă.

IV. Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul

Activitatea desfășurată în cadrul Compartimentului de Comunicare și Relații cu Publicul în anul 2021 cuprinde activități privind soluționarea petițiilor primite de către instituția noastră conform legislației în vigoare, respectiv Ordonanța nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare și Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea de comunicate de presă către mijloacele de informare în masă, raportări trimestriale, anuale transmise către Inspecția Muncii și Instituția Prefectului Suceava. Totodată au fost oferite informații privind evidența contractelor individuale de muncă în baza de date, salariaţilor/foştilor salariaţi care s-au prezentat la sediul inspectoratului, după identificarea pe baza actului de identitate precum și consilierea petenților ce au avut probleme cu angajatorii/foști angajatori prin depunerea de sesizări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.

Precizăm pe scurt următoarele:
 • petiții primite - 541;
 • petiții soluționate – 535;
 • comunicate de presă transmise către mijloacele de informare în masă – 31.

În baza Legii 544/2001 au fost înregistrate un număr de 6 solicitări de informații de interes public.


Romeo BUTNARIU
Inspector Şef Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.