Prefectura Suceava cere în instanță anularea Hotărârii Consiliului Local Bosanci pentru amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice pe o pășune din localitate

Prefectura județului Suceava infrmează că a fost sesizată de către asociații ale crescătorilor de animale cu privire la presupuse nereguli în cazul gestionării pajiștilor de pe raza comunei Bosanci, fapt ce a impus constituirea prin ordin a prefectului a unor comisii de verificare a celor sesizate.

Având în vedere constatările rezultate în urma verificărilor și măsurile stabilite dar nepuse în practică, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan (foto), a formulat acțiune în contencios administrativ prin care s-a solicitat instanței anularea, ca nelegală şi netemeinică, a Hotărârii nr. 7 din 30.01.2023 privind actualizarea amenajamentului pastoral al comunei Bosanci, pentru următoarele motive:

1. Actul administrativ nu este motivat în fapt şi în drept şi, în consecinţă, nu face dovada că sunt îndeplinite cerinţele de valabilitate sub aspectul obiectului licit.

Motivarea constituie una dintre condiţiile de legalitate şi validitate ale actului administrativ şi reprezintă o garanţie împotriva arbitrariului şi a excesului de putere al autorităţii administraţiei publice. Nu poate fi considerată motivare trimiterea la texte de lege cu caracter general sau menţionarea expunerii de motive şi a raportului serviciului de specialitate.

Motivarea de fapt se realizează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin raport de aprobare întocmit de către iniţiator, rapoarte întocmite de către compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, precum şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local, acte care trebuie să fie clare, concise și la obiect.

Motivarea în drept se realizează prin raportarea la actul normativ cu caracter special care reglementează situaţia dată şi la cel în baza căruia se adoptă sau se emite actul administrativ.


2. Actul administrativ nu respectă prevederile legale în materie de pășuni permanente, în sensul că amenajamentul pastoral nu respectă prevederile art. 9 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, întrucât nu cuprinde toate suprafețele de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol.

Potrivit prevederile art. 9 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013,cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.

Conform celor precizate de către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a solicitării unui punct de vedere, amenajamentul pastoral al comunei Bosanci nu cuprinde toate suprafețele de pajiști înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol, fiind prevăzute doar suprafețele aflate în proprietatea publică/privată a comunei Bosanci, dar nu și suprafețele de pajiști aflate în proprietatea persoanelor fizice, juridice, ale statului sau alte forme de proprietate.


3. A fost încălcată interdicția scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a pajiștilor din extravilanul localității și a excepțiilor instituite la art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, întrucât scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor din extravilan în vederea introducerii în intravilan ca urmare a actualizării Planului Urbanistic General nu este prevăzută în cuprinsul legislației privind pășunile permanente, așadar introducerea în intravilanul localității a suprafeței de pajiște permanentă a fost efectuată fără a fi respectate prevederile legale în vigoare.

Potrivit prevederilor art. 5 alim (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013,cu modificările și completările ulterioare, se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor.

Sunt prevăzute excepţii de la prevederile alin. (2), privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan, care se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Potrivit prevederilor art. 51 lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013,cu modificările și completările ulterioare scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 5 alin. (3) se aprobă prin decizie a directorului Direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile în suprafaţă de până la 100 ha inclusiv, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Potrivit prevederilor art. 52) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013,cu modificările și completările ulterioare, introducerea în intravilanul localităţilor a pajiştilor permanente se face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizaţiei de construire şi cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5) şi a obligaţiei unităţii administrativ-teritoriale privind menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel local, judeţean sau naţional, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007.

În cazul de față, nu există avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, respectiv pentru introducerea în intravilanul localității Bosanci a suprafeței de pajiște permanentă.


Prefectura Suceava face precizarea că asigură consiliere juridică atât prin circularele transmise periodic, cât și prin sedințele de îndrumare metodologică (ultima desfășurată în data de 16.03.2023 în sala Auditorium Joseph Schmidt a Universității „Stefan cel Mare” Suceava) prin care primarii și secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava prezenți sunt informați cu privire la aplicarea corectă a actelor normative privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente.

„Instituția Prefectului a susținut și susține orice proiect derulat de către autoritatea publică locală din județ. Principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune autorităţilor administraţiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul ţării, și în interiorul comunităţii locale, iar existenţa autonomiei locale (principiul prevăzut şi de art. 120 alin. (1) din Constituţia României) nu se referă la existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu.
Ca prefect, sprijin proiectele de dezvoltare a localităților, investițiile în comunitățile noastre, dar toate demersurile trebuie derulate cu respectarea strictă a legislației aplicabile. Chiar mâine voi avea o ședință pe un subiect similar cu reprezentanții comunei Ciprian Porumbescu și ai Direcției pentru Agricultură Suceava”
, a spus prefectul Alexandru Moldovan. 
Mai nouă Mai veche