Direcția Agricolă primește cereri pentru subvențiile la producția de cartof și usturoi

În data de 9 mai 2023 a fost aprobată HG 394/2023 privind schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023.
Valoarea ajutorului de minimis este de 200 euro/ha.
Cererile se depun până pe 19 mai, inclusiv.
Sprijinul se acordă pentru cultura de cartof de consum.

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:
 • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 3 1 decembrie 2023;
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
 • producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;
 • producătorii agricoli persoane juridice.

Condiții de eligibilitate:
 • să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 • să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploatație, pe care să se găsească inscripția „Program susținere a producției de cartof de consum, anul beneficiar numărul Direcția pentru Agricultură j udețeană Suceava” cu dimensiunea minimă recomandată de 50/70cm;
 • să transmită la DAJ o notificare scrisă privind identificarea și evaluarea producției;
 • să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha;
 • să fie înregistrați la 09.05.2023 în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ- teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
 • să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor lit. d) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

Valorificarea producției de minimum 6 tone/ha se face până la cel târziu la data de 17 noiembrie 2023, inclusiv iar dovada valorificării se face până la 20 noiembrie 2023, inclusiv.

Documentele necesare pentru înscrierea în program sunt următoarele:
 • Cerere de înscriere în program conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
 • Copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • Copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
 • Împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • Adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care confer dreptul de folosință asupra terenului în cauză.
 • Declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.

A fost adoptată și Hotărârea prin care se aprobă schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1408/2013, care va fi implementată de către direcțiile pentru agricultură județene și oficiile fitosanitare județene.

„Continuăm acest Program demarat în anul 2019, care și-a dovedit din plin utilitatea asigurând o producție calitativă și cantitativă de usturoi românesc pentru consum. Iată că oferim predictibilitatea de care este nevoie pentru stabilitatea producătorilor și pentru asigurarea accesului consumatorilor la produsele românești, obținute prin munca fermierilor noștri.", a declarat ministrul Petre Daea.
Schema se va aplica pe întreg teritoriul României în anul 2023, iar impactul bugetar este de 29.700.000 lei, reprezentând echivalentul a maxim 6.001.200 euro.
Depunerea cererilor se va realiza până la data de 31 mai inclusiv, iar valorificarea producției se va face în perioada 1 iunie - 21 noiembrie inclusiv.
Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

Cererile se depun la Direcția pentru Agricultură Județeană SUCEAVA, până la data de 31 mai 2023 inclusiv, de catre urmatorii beneficiari:
 • producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31.12.2023;
 • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
 • producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplineascav cumulativ urmatoarele criterii:
 • să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
 • să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/ 10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a)
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi in anul 2023;
 • să dețină Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii si avizat de OFJ;
 • să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative; Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de urmatoarele documente:
 • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal
 • copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea
 • copie a atestatului de producător valabil pana la 31.12.2023
 • adeverința, în original, din Registrul agricol pentru anul 2023 cu suprafața de teren utilizată de solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 • declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
 • dovadă cont activ bancă/trezorerie;

Valorificarea producției se face în perioada 01 iunie - 21 noiembrie 2023 inclusiv, iar documentele justificative (rapoarte fiscale de inchidere zilnica/bonul fiscal factura/fila filele din carnetul de comercializare) care atesta valorificarea product,iei de usturoi se depun la Direct,ia pentru AgriculturđJudeteanđ SUCEAVA pđnđ la data de 29 noiembrie 2023.

Direcția Județeană pentru Agricultură Suceava, a demarat acțiunea de înregistrare a cererilor. Având în vedere termenul extrem de restrâns aferent înregistrării cererilor pentru Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum, specialiștii DAJ Suceava se deplasează deja în localitățile în care există un număr mai mare de solicitări. Marti, 16 mai 2023, specialiștii DAJ Suceava sunt în localitățile Calafindești și Milișăuți.
Mai nouă Mai veche