Concurs angajare Asistent de cercetare științifică în arte plastice-design industrial - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Centrului integrat de cercetare, dezvoltare și inovare MANSiD, pe perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea de prelungire până la 3 ani, cu normă întreagă, următorul post temporar vacant: Asistent de cercetare științifică în arte plastice – design industrial – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 • Licențiat în domeniul arte plastice;
 • Doctorand/Doctor în domeniul Arte vizuale/Cinematografie și media;
 • Standardele minimale pentru ocuparea prin concurs a unui post vacant de cercetător științific, pe perioadă determinată conform Regulamentului R51 al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante sau temporar vacante pe perioadă determinată.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
 • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
 • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale conform Regulamentului R51.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 16.11.2023-22.11.2023 (cu excepția zilelelor de sâmbătă și duminică), între orele 0900- 1500 la Registratura USV, corp E, sala E135

Selecție dosare 23.11.2023, până la ora 16 Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
24.11.2023, până la ora 16 Depunere contestații – Registratura USV, corp E, sala E135
27.11.2023, până la ora 16 Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei) şi interviu, va avea loc în intervalul 05.12.2023-14.12.2023, astfel:

Proba de concurs Data Explicații
Proba scrisă 05.12.2023, ora 10, corp E, sala ED042 Cunoştinţe teoretice conf. bibliografiei
06.12.2023, pana la ora 16 Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
07.12.2023, până la ora 16 Depunere contestații – Registratura USV, corp E, sala E135
08.12.2023, până la ora 16 Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Interviu 11.12.2023, ora 10, corp E, sala ED042 Interviu
12.12.2023, pana la ora 16 Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
13.12.2023, până la ora 16 Depunere contestații – Registratura USV, corp E, sala E135
14.12.2023, până la ora 16 Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Rezultat finale 15.12.2023 până la ora 16 Afișare rezultat Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Informații suplimentare la telefon 0230/522978, int. 413/412.

Bibliografia şi tematica de concurs sunt prevăzute în anexa prezentului anunţ.

Salariu de bază va fi diferențiat funcție de tranșe de vechime în muncă și va fi cuprins între 5.387 lei (studii superioare, tranșă vechime în muncă 0) și 6.392 lei (studii superioare, tranșă vechime în muncă 5).
Mai nouă Mai veche