Concurs angajare Manager - Spitalul de Boli Cronice Siret

Spitalul de Boli Cronice Siret
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Cronice Siret, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1520/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii şi potrivit Regulamentului de organizare şi defăsurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager personă fizică la Spitalul de Boli Cronice Siret, aprobat prin Dispoziţia primarului oraşului Siret nr. 170 din data de 22.08.2023, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică.

Concursul se va desfăşura la sediul administrativ al Spitalului de Boli Cronice Siret din oraşul Siret, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Suceava, în perioada 03.10.2023 – 25.10.2023, în două etape:
 • I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 03.10.2023, etapă eliminatorie;
 • II.Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 19.10.2023, ora 10ºº.

Dosarele de înscriere se depun la sediul administrativ al Spitalului de Boli Cronice Siret din oraşul Siret, str. 9 Mai, nr. 6, nr. 17, biroul RUNOS , până pe data de 02.10.2023, ora 14ºº.

Calendarul de sefăşurare a concursului este următorul:
 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi: 20.09.2023, în intervalul orar 9ºº-12ºº, sub îndrumarea directorului medical
 • Termen de înregistrare a dosarului: 02.10.2023, ora 15ºº
 • Verificarea dosarelor candidaţilor: 03.10.2023, ora 13ºº
 • Afişarea listei candidaţilor admişi: 03.10.2023, ora 15ºº
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele verificării dosarelor: 03.10.2023, începând cu ora 15ºº – până în data de 05.10.2023, ora 15ºº
 • Soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023, ora 15ºº
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 06.10.2023, ora 15³º
 • Afişarea pe site-ul spitalului a proiectului de management: 13.10.2023, ora 15ºº
 • Susţinerea proiectului de management: 19.10.2023, ora 10 ºº
 • Afişarea rezultatelor susţinerii proiectului de management: 20.10.2023, ora 10ºº
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele susţinerii proiectului de management: 20.10.2023, începând cu ora 10³º – până în data de 23.10.2023, ora 10³º
 • Soluţionarea contestaţiilor: 25.10.2023, ora 15ºº
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor: 25.10.2023, ora15³º
 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 25.10.2023, ora 16ºº.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele
condiţii:
 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 7 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţioneazăfuncţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, în învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Persoanele şi mass – media interesate să participe la susţinerea publică a proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail orasenescsiret@yahoo.com, cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele întrebări pe care doreşte să le adreseze candidatului în legătură cu proiectul de management, până la data de 17.10.2023, ora 10ºº.

Informații suplimentare referitoare la: condițiile de participare, bibliografie pot fi obținute accesând pagina oficială de internet a Spitalului de Boli Cronice Siret, www.spitalorasenescsiret.ro, secțiunea Anunțuri – Concurs manager, la adresa de email: orasenescsiret@yahoo.com sau la nr. de telefon 0230 280203.


Mai nouă Mai veche