Concurs angajare Sociolog - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, următorul post vacant: Sociolog - 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
  • Absolvent de facultate cu diplomă de licență în domeniul sociologiei;
  • Cunoștințe operare calculator (SPSS);

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
  • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 209 si pe pagina web a instituției;
  • curriculum vitae;
  • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
  • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
  • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 04.01.2024 - 17.01.2024, între orele 09.00- 12.00 la Serviciul Resurse Umane, corp F, camera 209.

Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei) și interviu, va avea loc în intervalul 30.01.2024 - 09.02.2024, astfel:

Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.

Salariul de bază va fi diferențiat funcție de grad, studii superioare, (sociolog debutant, sociolog) și tranșe de vechime în muncă și va fi cuprins între 5.250 lei (sociolog debutant, tranșă vechime în muncă 0) și 6.916 lei (sociolog, tranșă vechime în muncă 5).
Mai nouă Mai veche