Hirotonia noului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi RădăuţilorSlujba de ipopsifiere a noului Episcop-vicar ales al Arhie­pisco­pi­ei Sucevei şi Rădău­ţi­lor va avea loc în seara zilei de 22 iulie 2017, la Catedrala Ar­hiepiscopală „Sfân­tul Ioan cel Nou“ din Su­cea­va, la finalul slujbei Vecer­ni­ei, în jurul orei 18:30. Ipop­si­fierea reprezintă slujba specială prin care se face a­nun­ţarea şi chemarea la treapta de arhiereu a episcopului ales. Sluj­ba Vecerniei va în­cepe la ora 17:00.

Duminică, 23 iulie 2017, de la ora 7:00, se va oficia la Ca­tedrala Arhiepiscopală slujba Utreniei, în cadrul căreia prea­cuviosul părinte arhimandrit Damaschin Luchian, Episcop- vicar ales al Arhiepiscopiei Su­ce­vei şi Rădăuţilor, va citi îna­intea ierarhilor prezenţi măr­tu­risirea de credinţă, după care va semna actul oficial prin care îşi asumă mărturisirea de cre­dinţă, precum şi slujirea şi mi­si­unea ce vor urma. Sfânta Li­tur­ghie va fi săvârşită înce­pând cu ora 9:00 de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitro­po­litul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, candidatul va fi hirotonit episcop după rânduiala liturgică.

La finalul slujbei Sfintei Li­turghii se va da citire Actului Patriarhal, prin care noul episcop este recunoscut ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, cu titulatura de „Dorneanul“, după care vor fi rostite alocuţiuni din partea ierarhilor, a invitaţilor şi a autorităţilor centrale şi locale.

Tuturor celor care vor lua parte la acest eveni­ment im­por­­tant din viaţa Bisericii Or­to­doxe Române, reprezentanţii Arhiepiscopiei le adresează invitaţia de a vizita mănăstirile din Eparhia Sucevei şi Ră­dă­uţilor.

Cine este noul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

Părintele Damaschin (Ioan-Daniel) Luchian s-a născut pe data de 24 iunie 1981 în comu­na Dorneşti, judeţul Suceava, fiind cel de-al doilea copil al pă­rinţilor Constantin şi Elena Lu­chian. Formarea teologică a do­bândit-o la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitro­polit Dosoftei“ Suceava, apoi la Facultatea de Teologie Ortodo­xă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, secţia Pastorală, fiind licenţiat în urma susţinerii lu­crării Paternitate şi filiaţie du­hovnicească în Ortodoxie. Con­ti­nuitate şi înnoire, alcătuită sub coordonarea pr. prof. dr. Ioan-Cristinel Teşu. Între anii 2006-2008 a urmat cursuri postuniversitare de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian“ din Bu­cureşti, secţia Doctrină şi Cul­tură, finalizate cu lucrarea de dizertaţie Paternitate şi filiaţie duhovnicească în scrisorile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan din Gaza, îndrumător pr. prof. dr. Vasile Răducă. Din 2015 este doc­torand al Facultăţii de Te­ologie „Andrei Şaguna“ din Si­biu, cu o lucrare despre Dimen­siu­nea mistagogică a Săptămâ­nii Sfintelor Pătimiri. Elemen­te de antropologie teologică, sub coordonarea arhid. prof. dr. Ioan I. Ică jr.

În anii 2009 şi 2010 părintele Damaschin Luchian a urmat cursuri de training mana­ger proiecte cu finanţare exter­nă, organizate de Asociaţia Pro­fesională de Management Regional, Suceava, iar între 2014-2016 a urmat cursuri de formare pentru formatori, organizate de Centrul de Forma­re şi Inovare al Fundaţiei Var­laam, Iaşi, şi Institutul de Dez­voltare Personală, Bucureşti.

În ceea ce priveşte ascultă­ri­le pe care le-a avut în Biserică, părintele Damaschin a fost închinoviat la Mănăstirea Si­hăs­tria Putnei pe data de 19 iulie 2004, apoi tuns în mona­hism pe 18 decembrie 2005. A fost hirotonit ierodiacon de că­tre Preasfinţitul Calinic Boto­şăneanul pe 25 martie 2006, după care, pe 28 aprilie 2006, a fost hirotonit ieromonah de έnaltpreasfinţitul Pimen, Arhie­piscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Hirotesia întru protosinghel a avut loc pe 9 noiembrie 2009, iar cea întru arhimandrit pe 25 martie 2012. În şedinţa din 4 iulie 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe părintele Damaschin Luchian în postul de Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, cu titulatura „Dorneanul“.

Dintre activităţile administrative şi cultural-misionare ale părintelui Damaschin Lu­chian enumerăm: (2001-2004) redactor la postul de radio TRINITAS al Mitropoliei Mol­dovei şi Bucovinei, în cadrul Departamentului teologic; e­mi­siuni/rubrici realizate: Cu­vân­tul care zideşte, Mari du­hovnici în dialog, Lumini pentru suflet, Cuvânt de folos du­hovnicesc, Pelerini la locurile sfinte, Cu­vin­tele credinţei, Răs­punsuri du­hovniceşti, File de Pateric; ştiri din viaţa Bi­sericii; reportaje, intervenţii şi transmisiuni de la evenimente bisericeşti şi cul­tural-misionare; (2004-2017) coordonator al cancelariei Mă­năs­tirii Sihăs­tria Put­nei; (2005-2017) casier-con­tabil al Mănăstirii Sihăs­tria Putnei şi responsabil de contabilitatea pri­­mară a două societăţi co­mer­ciale pendinte de mănăs­tire; (2006-2017) ghid al Mă­năs­tirii Sihăstria Putnei; (2009-2016) responabil cu managementul implementării a trei proiecte cu finanţare europea­nă nerambursabilă, desfăşu­ra­te prin Pro­gramul Naţional pen­tru Dez­voltare Rurală din Româ­nia (PNDR); (2011) conferinţă în cadrul programului „Cu vi­ne­rea-n lacrimi, cu duminica în gând“, organizat la Casa de Cul­tură din Rădăuţi; (2011-2016) membru supleant în Consistoriul Superior Biseri­cesc Monahal; (2013-2017) invitat pentru a susţine prelegeri în cadrul Atelierului de forma­re pentru tinerii preoţi hiroto­niţi din Arhiepiscopia Iaşilor, organizat la Centrul social-cultural „Sfântul Ilie“ din Mi­clăuşeni, jud. Iaşi; (2015) coordonator al concursului (des­făşurat la nivel naţional) „De ce este importantă ora de religie pentru mine?“, (2016) training pe teme de spiritualitate orto­do­xă la Şcoala “Var­laam Mitro­politul” şi la Colegiul “Sfântul Nicolae” din cadrul Mitropoliei Moldovei şi Buco­vinei; (2016) pre­legere despre „Împlini­rea/formarea călu­gă­ru­lui as­tăzi“ în cadrul Sinaxei stare­ţilor şi stareţelor din Arhi­e­pis­copia Sucevei şi Rădău­ţi­lor; (din 2014) membru al Cen­trului de Formare şi Inovare al Fundaţiei “Varlaam”, sub patronajul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; (2009-2017) responsabil cu gestionarea site-ul Mă­năstirii Sihăstria Putnei (www. sihastriaputnei.ro).

Activitatea publicistică a noului Episcop-vicar al Sucevei şi Rădăuţilor numără lucrări de autor ca Paternitate duhov­ni­cească în scrisorile Sfinţilor Varsanufie şi Ioan şi Sfinţii Sila, Paisie şi Natan de la Si­hăs­­tria Putnei. Dosar aghio­grafic şi lucrări de coautor precum Sfânta Mănăstire Sihăs­tria Putnei sau Imne bizantine. Ul­ti­mile studii alcătuite sunt Cu­viosul Paisie de la Neamţ la Aca­demia duhovnicească din Kiev. Semnificaţiile unui gest, în „Revista Teologică“, publi­ca­ţie oficială a Mitropoliei Ar­dealului, anul XXVI (98), nr. 2/2016, p. 56-79 (lb. română), p. 80-106 (lb. engleză), Sistemul lec­turilor biblice în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, în „Studia Doctoralia Andreiana“, nr. 1/2017 (sub tipar), Săptămâna Mare şi Postul Mare – extensie în sens invers sau joncţiune?, în „Studia Doctoralia Andreia­na“, nr. 1/2017 (sub tipar). De asemenea, părintele Damas­chin este coordonator al apari­ţiilor editoriale îngrijite de Mănăstirea Sihăstria Putnei, apărute la Ed. Gedo, Cluj-Na­poca (Sfinte rugăciuni ale creş­tinului ortodox, 12007, 22009, 32010; Carte de rugăciuni, 2010; Acatistier, 12008, 22009; şi o colecţie de Acatiste (şi Pa­ra­clise) Mănăstirea Sihăstria Put­nei, loc de sfinţire a vieţii şi îndrumare a pelerinilor, 2013), precum şi cel care a cules şi di­ortosit texte pentru lucrări a­pă­rute la Editura Arhiepisco­piei Sucevei şi Rădăuţilor (Cu­vinte pentru monahi, 2009; Din Vieţile Sfinţilor (două volume), 2014; Monumentele din Moldo­va de Nord de la origini până la sfârşitul secolul al XVI-lea, 2014; Nihilismul. Ră­dăcina Re­vo­luţiei în epoca mo­der­nă, 2017).

Text, foto: ziarullumina.ro

Niciun comentariu

Un produs Blogger.