Concurs angajare Auditor superior - Primăria oraşului Frasin

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasă I, grad profesional superior – Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Frasin, judeţul Suceava.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 16 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:
1.Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
3.O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern;
4.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
5.O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţilor instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
6. O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare
7. O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
8.O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare
9.O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
10. Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
11.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
14.CONSTITUTIA ROMANIEI.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.