Anunţ angajare subofiţer secretariat principal - compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate, ISU Suceava

I. În conformitate cu prevederile art. 74 – 78 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, str. Universităţii nr. 14, organizează selecţie în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă (din rândul personalului încadrat în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne), a postului de Subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat şi Documente Clasificate.

II. Principalele sarcini ale postului sunt următoarele:
- cunoaşte, respectă şi aplică prevederile actelor normative ce reglementează activitatea de arhivă;
- răspunde de evidenţa, păstrarea şi manipularea în condiţii de legalitate a tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii;
- întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic al inspectoratului;
- ţine evidenţa documentelor intrate/ ieşite din arhiva unităţii şi urmăreşte respectarea termenelor pentru selecţionarea documentelor;
- pentru exercitarea atribuţiilor specifice, titularul postului are acces la informaţii şi documente clasificate „Strict secret” (în baza autorizaţiei obţinute după încadrare, potrivit principiului nevoii de a cunoaşte).

III. Cerinţele specifice ale posturilor sunt:
a) Categoria de personal ce poate ocupa posturile: subofiţer
b) Gradul militar, necesar ocupantului posturilor: sergent-major
c) Pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat

IV. Pentru a participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
- să fie subofiţer/ agent de poliţie în unitatea organizatoare sau în alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne;
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, menţionate mai sus;
- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei pentru care optează;
- să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare ori în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Dosarul de recrutare în vederea participării la selecţie, va conţine următoarele documente:
a) Raportul de înscriere la selecţie, adresat inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, semnat personal de către candidat şi avizat de comandantul/ şeful unităţii de provenienţă a candidatului;
b) Curriculum vitae (model european);
c) Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă anexă);
d) Copia actului de identitate;
e) Adeverinţă medicală emisă de medicul de unitate, care să ateste aptitudinea privind ocuparea funcţiei;
f) Adeverinţă emisă de unitatea de provenienţă din care să reiasă rezultatul ultimei evaluări psihologice periodice;
g) Adeverinţă emisă de unitatea de provenienţă din care să rezulte: nivelul de acces la informaţii clasificate deţinut; dacă se află sau nu sub efectul unei sancţiuni disciplinare care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare; dacă este sau nu pus la dispoziţie sau suspendat din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ori în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; dacă este sau nu în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; dacă face sau nu obiectul unei proceduri disciplinare în derulare (cercetare prealabilă sau trimis în consiliul de disciplină – în cazul poliţiştilor; trimis în faţa consiliului de onoare sau al consiliului de judecată – în cazul cadrelor militare); calificativele obţinute în ultimii doi ani la evaluarea profesională.

La selecţie vor putea participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare vor fi complete şi corect întocmite.

VI. Rapoartele de înscriere, însoţite de documentele menţionate, vor fi depuse / transmise personal de către candidaţi la secretariatul unităţii, până la data de 06.11.2015 (data înregistrării).

Selecţia va consta în susţinerea unui interviu de departajare, pe baza tematicii şi bibliografiei anexate şi se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” al judeţului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Universităţii nr. 14, în ziua de 12.11.2015, începând cu ora 10.00.
Date de contact şi informaţii despre organizarea selecţiei se pot obţine la Biroul Resurse Umane (int. 3027010, 3027112, 3027129).

Alte informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea selecţiei vor fi făcute publice prin afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” al judeţului Suceava şi pe pagina de Internet a instituţiei, www.pompierisv.ro, la secţiunea Resurse Umane.


INSPECTOR ŞEF

General de brigadă,

dr. BURLUI ION
Mai nouă Mai veche