Stadiul pregătirii unităţilor şcolare din judeţul Suceava pentru anul şcolar 2016-2017

 1. Reţeaua şcolară a judeţului Suceava în anul şcolar 2016-2017

În conformitate cu reglementările Legii Educaţiei Naţionale privind reţeaua şcolară şi efectivele de elevi, respectând prevederile Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din unităţile de învăţământ particular şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017 aprobată prin Ordinul MECŞ nr. 5556/2015, reţeaua şcolară a judeţului Suceava cuprinde, în anul şcolar 2016-2017, 773 unităţi şcolare (175 în mediul urban şi 598 în mediul rural), dintre care 217 cu personalitate juridică şi 556 structuri arondate acestora.

Clasificarea unităţilor pe tipuri/ niveluri de şcolaritate şi mediu (urban/ rural) evidenţiază:
Tipul unităţii de învăţământ
Nr. unităţi cu personalitate juridică care vor funcţiona
în anul şcolar 2015-2016
Numărul unităţilor fără personalitate juridică, care vor funcţiona ca structuri în anul şcolar 2015-2016

Urban
Rural
Urban
Rural
Grădiniţe cu program normal (370)
7
1
54
308
Grădiniţe cu program prelungit (21)
9
1
11
-
Şcoli cu clasele I-IV (104)
-
-
4
100
Şcoli cu clasele I-VIII (221)
38
105
2
76
Şcoli cu clasele V-VIII (1)
-
1
-
-
Licee (37)
31
6
-
-
Şcoli postliceale (1)
1
-
-
-
Cluburi sportive şcolare (3)
3
-
-
-
Palatul Copiilor/ Cluburi ale Copiilor şi Elevilor (7)
6
-
1
-
Şcoli speciale (6)
6
-
-
-
CJRAE
1Casa Corpului Didactic
1TOTAL - 773
103
114
72
484

Din cauza reducerii numărului de copii faţă de anul şcolar anterior, în reţeaua şcolară a judeţului nu se mai regăsesc:
 • 1 grădiniţă: Grădiniţa cu Program Normal Săndeni – Dolhasca;
 • 7 şcoli primare: Şcoala Primară Cotârgaşi - Broşteni, Şcoala Primară nr. 2 Brădăţel - Horodniceni, Şcoala Primară Lunca – Zamostea, Şcolile Primare Dumbrăviţa, Ciumuleşti şi Movileni din comuna Vadu Moldovei, Şcoala Primară Pădureni – Siret.
Şcoala Gimnazială Păltinoasa şi-a pierdut personalitatea juridică (numărul de elevi a scăzut sub 300) şi a devenit structură arondată Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Capu Codrului.
Două şcoli gimnaziale se transformă în şcoli primare: Şcoala Petia – Buneşti şi Şcoala Deleni – Pîrteştii de Jos.
Ca urmare a restructurării reţelei şcolare de către autorităţile administraţiei publice locale, începând cu anul şcolar 2016-2017 vor fi înfiinţate două unităţi şcolare: Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Voitinel şi Şcoala Primară Podu Coşnei – comuna Poiana Stampei.

Situaţia prezentată poate suferi modificări după începutul anului şcolar deoarece intervin mişcări ale elevilor (transferuri, plecări în străinătate cu părinţii, veniri din străinătate etc.).

 1. Realizarea planului de şcolarizare, efective de elevi

Planul de şcolarizare propus pentru noul an şcolar cuprinde:
 • în învăţământul preşcolar: 870 grupe cu 19.192 preşcolari;
 • în învăţământul primar: 1704 de clase cu 33.987 elevi, dintre care 354 de clase pregătitoare cu 7050 elevi;
 • în învăţământul gimnazial: 1437 de clase cu 29.830 elevi;
 • în învăţământul liceal sunt 949 de clase cu 24.980 elevi, repartizate astfel:
Forma de învăţământ
Număr de clase
Număr de elevi
liceu zi
884
23101
liceu seral
30
714
liceu frecvenţă redusă
35
1165

 • în învățământul profesional de 3 ani: 85 de clase cu 2297 elevi
 • în învăţământul special: 121 copii la grădiniţă, 399 în ciclul primar, 610 în învăţământul gimnazial, 48 la liceu, 137 sunt înscrişi la stagii de pregătire practică, iar 425 la şcoală profesională.

La data prezentului raport nu pot fi transmise date referitoare la realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 din următoarele motive:
 • în perioada 29 august – 2 septembrie 2016 se desfăşoară examenele de corigenţă;
 • în perioada 1-2 septembrie 2016 are loc a treia etapă de admitere în liceu;
 • în perioada 1-2 septembrie 2016 are loc etapa a treia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.


 1. Asigurarea cu personal didactic pentru întreaga reţea de învăţământ din judeţ

Asigurarea cu personal didactic pentru anul şcolar 2016-2017 se realizează în baza prevederilor Metodologiei şi Calendarului de mişcare elaborate şi emise de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice prin OMENCŞ nr. 5559/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, au fost derulate următoarele etape de încadrare cu personal didactic:
 • în luna februarie 2016:
 • un număr de 22 cadre didactice titulare au realizat întregirea normei didactice într-o unitate de învăţământ/specializare, prin transferul în două sau mai multe unităţi de învăţământ/ specializări;
  • au fost soluționate 48 cereri de completare a normei didactice a personalului didactic titular, dintre acestea 14 completări au fost realizate pe perioadă nedeterminată, iar 34 de solicitări pe perioada determinată;
  • au fost soluţionate 24 de cereri de transfer pentru restrângere de activitate ale cadrelor didactice titulare ale sistemului naţional de învăţământ.

 • în cursul lunii martie 2016 au avut loc următoarele etape de mobilitate:
 • etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular - au fost soluţionate un număr de 119 solicitări;
 • etapa de menţinere în activitate ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, fiind aprobate 101 cereri;
 • etapa de modificare a duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare, fiind validate de către Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Suceava un număr de 107 solicitări.

În data de 20 iulie 2016 a avut loc desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate în două centre de concurs: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava şi Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava. Au fost 657 candidaţi înscrişi, dintre care 59 absenţi, iar 50 s-au retras în timpul concursului.

În data de 9 august 2016 a avut loc Etapa I de repartizare pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată, fiind repartizaţi 58 candidaţi în vederea angajării pe perioadă nedeterminată.
După finalizarea Etapei I de repartizare a avut loc transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată, fiind vorba de 502 posturi.
În prezent are loc etapa de detașare în interesul învățământului. Aceasta debutează cu discutarea și soluționarea propunerilor pentru detașare în interesul învățământului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și transmiterea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului la inspectoratele școlare.
Astfel, în data de 16 august 2016, în urma hotărârii Consiliului de Administrație al I.Ș.J. Suceava, a fost aprobată detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2016-2017 a unui număr de 71 de cadre didactice titulare.

În perioada următoare se vor derula, conform calendarului, alte etape de mişcare a personalului didactic:
 • detașare la cerere prin concurs;
 • repartizarea candidaţilor cu media de minimum 5 (cinci) la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016;
 • repartizare a candidaților care au obținut cel puțin nota 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile anterioare anului 2016;
 • repartizare a candidaților care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la concursurile de titularizare, sesiunile anterioare anului 2016.
 1. Stadiul realizării acţiunilor de igienizare, asigurarea funcţionalităţii spaţiilor, aprovizionarea cu combustibil

Conform datelor din unităţile de învăţământ şi prin centralizarea rapoartelor în urma inspecţiei tematice desfăşurate în luna iunie a.c. de către I.Ş.J., în fiecare şcoală au fost întreprinse măsurile specifice privind pregătirea spaţiilor şcolare pentru noul an şcolar:
 • igienizarea spaţiului şcolar interior şi exterior s-a realizat în majoritatea școlile, cu excepția celor în care se desfășoară încă lucrări de reabilitări/ reparații;
 • în majoritatea școlilor s-au efectuat sau sunt în curs lucrări de reparații curente la acoperişuri, garduri, grupuri sanitare, spații auxiliare, internate etc.

În condiţiile în care Primăriile şi Consiliile Locale gestionează bugetul şcolilor şi administrează toate resursele materiale, fiecare manager școlar / echipă managerială a căutat să eficientizeze relaţia de comunicare şi colaborare cu administraţia locală şi să găsească soluţii pentru problemele specifice.

A fost finalizată construcţia noilor corpuri de clădire pentru trei unităţi şcolare din judeţ:
 • Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca (clădire nouă cu 8 săli de clasă)
 • Şcoala Primară Mironu, comuna Valea Moldovei (clădire nouă cu 8 săli de clasă)
 • Şcoala Gimnazială Gura Putnei (reabilitare clădire).
În cazul acestor şcoli, lucrările au fost finanţate prin Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare (PRIS) derulat prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Unitatea de Management a Proiectelor, cu fonduri de la Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Necesarul de combustibil (solid, lichid, gazos) pentru încălzirea şcolilor în perioada de iarnă este asigurat de către administraţia locală. Până la acest moment au fost onorate costurile prevăzute prin buget pentru plata facturilor la gaz, curent electric, telefonie, apă şi pentru achiziţionarea necesarului de lemn ori combustibil lichid pentru încălzire.
Nu sunt semnalate situaţii în care şcolile să nu poată asigura combustibilul necesar încălzirii pentru perioada de iarnă.

 1. Stadiul achiziţionării manualelor şcolare şi a rechizitelor şcolare

Pentru manualele şcolare necesare în anul şcolar 2016-2017, MENCŞ a alocat IŞJ Suceava suma de 438.000 lei, aceasta fiind folosită pentru achiziţionarea manualelor la clasele I-X. Astfel, s-au încheiat contracte cu edituri pentru un număr de peste 230.000 de manuale, la momentul raportării fiind livrate aproximativ 70% dintre titlurile comandate.
Pentru clasa a IV-a au fost comandate doar unele titluri (Muzică şi mişcare - 4916 manuale, Educaţie civică – 6187 manuale, Religie – 4500 manuale, Arte vizuale şi abilităţi practice – 6130 de manuale). Restul manualelor de clasa a IV-a urmează a fi comandate după ce MENCŞ va finaliza procedurile specifice de aprobare şi editare.
Începând cu anul şcolar 2016-2017, elevii din ciclul superior al liceului - clasele a XI-a şi a XII-a - vor avea asigurate manuale şcolare gratuite, MENCŞ alocând fondurile necesare. IŞJ Suceava a încheiat în luna august 2016 contracte cu mai multe edituri pentru un număr de 161.584 de manuale pentru clasele XI-XII, în valoare de 1.431.866 lei.

 1. Autorizarea unităţilor şcolare

Autorizarea unităţilor de învăţământ din punct de vedere sanitar şi al securităţii la incendiu reprezintă principalul punct slab al reţelei şcolare a judeţului Suceava.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, conform atribuţiilor reglementate în art. 95 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 a realizat următoarele demersuri pentru asigurarea fluxul informaţional între autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile deconcentrate şi unităţile de învăţământ
 • asigurarea unui cadru de comunicare interinstituiţională între IŞJ Suceava, DSP Suceava şi ISU „Bucovina” Suceava pentru informarea corectă a unităţilor de învăţământ referitor la legislaţia în domeniu, clarificarea unor aspecte de ordin legislativ și procedural utile în demersul de autorizare;
 • demersuri către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accentua necesitatea alocării de fonduri pentru modernizarea şi dotarea spaţiilor şcolare;
 • comunicarea către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a situaţiei autorizării sanitare şi de securitate la incendiu a unităţilor şcolare din judeţ.

Date statistice privind unităţile autorizate / neautorizate sanitar

Număr total de şcoli în judeţul Suceava în anul şcolar 2016-2017: 773
Număr de şcoli autorizate: 301 (39%)
Număr de şcoli fără autorizaţie: 472 (61%)

Dintre cele 301 de unităţi autorizate, 45 sunt grădiniţe (structuri) care funcţionează în aceeaşi clădire cu o şcoală autorizată din punct de vedere sanitar.

Dintre cele 461 de şcoli fără autorizaţie sanitară din judeţ, 432 (92%) sunt în mediul rural, majoritatea neîndeplinind reglementările în vigoare privind dotările de utilităţi (ex. lipsa grupurilor sanitare interioare, lipsa apei curente, compoziţia apei neconformă chimic şi/sau bacteriologic, număr insuficient de cabine la grupurile sanitare în raport cu efectivele de elevi etc.).


Evoluţia autorizării sanitare a unităţilor de învăţământ din judeţul Suceava în perioada 2012-2016Avizarea / autorizarea unităţilor de învăţământ privind securitatea la incendiu
Avizele / autorizațiile de securitate la incendiu nu se eliberează pentru instituție, ci pentru fiecare construcție administrată de către aceasta.
Unitățile de învățământ din județul Suceava dispun de 1067 clădiri.
 • un număr de 784 clădiri NU intră sub incidența avizării / autorizării privind securitatea la incendiu. Aceste clădiri au fost construite sau au suportat lucrări de modernizare, extindere, schimbare de destinație anterior intrării în vigoare a H.G.R. 571/1998, iar pentru construcțiile edificate în intervalul 1998-2006, suprafețele desfășurate erau sub limitele impuse de hotărârile de guvern în vigoare la data respectivă;
 • un număr de 283 clădiri necesită aviz /autorizație de securitate la incendiu, dintre acestea un număr de 170 clădiri dețin avize de securitate la incendiu iar 24 clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu.

Ca urmare a solicitării Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava stabilită prin Hotărârea nr. 1 a Colegiului Prefectural din data de 20.01.2016, IŞJ Suceava a realizat o situaţie centralizatoare a investiţiilor necesare modernizării spaţiilor şcolare din judeţul Suceava şi îndeplinirii condiţiilor necesare autorizării acestora.
Costurile totale estimate pentru autorizarea şcolilor din judeţul Suceava conform notelor de fundamentare transmise de conducerile unităţilor de învăţământ sunt:
 • aproximativ 68 milioane lei pentru autorizare sanitară
 • aproximativ 15 milioane lei pentru autorizare ISU.Inspector şcolar general
prof. GHEORGHE LAZĂR
Mai nouă Mai veche