Derularea relațiilor contractuale cu furnizrii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

La finele lunii septembrie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava avea încheiate un număr de 700 contracte pentru furnizarea serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitivelor medicale în conformitate cu prevederile H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea Contractului cadru aferent anilor 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a contractului cadru aprobate prin Ordinul MS/CNAS 397/836/2018, cu modificările ulterioare.

Pe domenii de asistență medicală, situația furnizorilor cu care s-au încheiat contracte la 30.09.2018, se prezintă astfel:

Nr. Crt.
Domeniul de asistență
Număr contracte
1.
Medicina primară
277
2.
Ambulatoriul de specialitate clinic
104
3.
Ambulatoriul de specialitate paraclinic
29
4.
Ambulatoriul de specialitate de recuperare
11
5.
Asistența medicală stomatologică
53
6.
Îngrijiri la domiciliu
3
7.
Asistența medicală spitalicească
15
8.
Furnizori de medicamente (farmacii)
140
9.
Furnizori de dispozitive medicale
66
10.
Furnizor transport sanitar neasistat
2
TOTAL:
700


Programele de sănătate derulate prin unități spitalicești se desfășoară urmare a contractelor încheiate cu 4 furnizori de asistență medicală spitalicească.

Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) se desfaşoară prin contractele încheiate cu 3 furnizori de servicii medicale paraclinice.

Programele de sănătate derulate prin farmacii cu circuit deschis se desfăşoară urmare a contractelor încheiate cu 130 furnizori de servicii farmaceutice.

Serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală se desfășoară ca urmare a contractelor încheiate cu 3 furnizori de servicii de specialitate.

În total s-au încheiat un numar de 840 acte adiționale/contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

Baza materială necesară derulării asistenţei medicale a populaţiei a fost asigurată pentru primele nouă luni ale anului 2018 prin indicatorii economico-financiari repartizaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, deschiderea de finanţare fiind în sumă totală de 503.923.910 lei, după cum urmează:
 • 368.869.380 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschidere de finanţare pentru servicii medicale şi medicamente;
 • 404.530 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschideri de finanţare pentru cheltuieli materiale propriu;
 • 4.496.450 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschidere de finanţare pentru cheltuieli de personal;
 • 16.900.000 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschidere de finanţare pentru cheltuieli privind asigurări şi asistenţă socială;
 • 113.253.550 lei de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin deschidere de finanţare pentru cheltuieli reprezantînd Transferuri din bugetul FNUASS pentru unităţi sanitare.
Pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale creditele deschise până la 30.09.2018 s-au utilizat în proporţie de 99,98 %, iar bugetul aprobat în proporție de 99,03%. Sumele au fost folosite pentru plata serviciilor medicale, farmaceutice şi a dispozitivelor medicale raportate ca realizate până în trimestrul III 2018, cu încadrarea în valorile lunare de contract încheiate cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale.

La MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ s-au efectuat plăţi, până la data de 30.09.2018 în sumă totală de 75.735.482 lei. Valoarea medicamentelor eliberate în regim gratuit şi compensat în anul 2018 pe asigurat este de 158,45 lei.

Acest subcapitol reprezinta 20,54 % din totalul serviciilor medicale decontate.

La MEDICAMENTE PENTRU BOLI CRONICE CU RISC CRESCUT UTILIZATE ÎN PROGRAMELE NAŢIONALE CU SCOP CURATIV s-au efectuat plăţi în sumă de 42.392.040 lei, reprezentînd 11,49 % din totalul serviciilor medicale decontate. S-au achitat medicamente eliberate în cadrul următoarelor programe de sănătate:
 • Tratamentul bolnavilor pentru boli rare în sumă de 2.438.028 lei;
 • Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat în sumă de 19.643.692 lei ;
 • Tratamentul stării posttransplant în sumă de 830.596 lei;
 • Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice în sumă de 11.968.761 lei;
 • Tratamentul bolnavilor cu hemofilie în sumă de 2.653.874 lei;
 • Tratamentul bolnavilor cu boli endocrine în sumă de 10.915 lei
 • Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice cuprinşi în programul cost-volum în sumă de 4.846.174 lei.

La MATERIALE SANITARE SPECIFICE UTILIZATE ÎN PROGRAMELE NAȚIONALE CU SCOP CURATIV, la data de 30.09.2018. s-au efectuat plăţi în sumă de 2.909.852 lei, reprezentînd 0,79% din totalul serviciilor medicale decontate. S-au achitat materiale sanitare achiţionate/eliberate în cadrul următoarelor programe de sănătate:
 • Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat în sumă de 2.526.155 lei;
 • Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat - pompe de insulină și materiale consumabile în sumă de 27.985 lei;
 • Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni ortopedice în sumă de 330.565 lei
 • Tratamentul bolnavilor beneficiari de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță în sumă de 25.147 lei.

La DISPOZITIVE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE s-au înregistrat plăți în sumă de 3.077.140 lei reprezentând 0,83% din totalul serviciilor medicale decontate.

La SERVICII MEDICALE DE HEMODIALIZĂ ŞI DIALIZĂ PERITONEALĂ s-au înregistrat plăți în sumă de 22.488.922 lei reprezentând 15,34% din totalul serviciilor medicale decontate. Au fost raportate un număr de 15.057 servicii pentru un număr de 425 pacienți.

Pe domenii de asistenţă medicală, situaţia se prezintă astfel:

La ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ s-au înregistrat plăţi la 30.09.2018 în sumă de 36.553.176 lei, reprezentînd 9,91 % din totalul serviciilor medicale decontate.
La 30.09.2018, furnizorii de asistenţă medicală primară au realizat un număr de 3.470.050,84 puncte per capita şi 6.194.119.70 puncte per serviciu. Numărul de asiguraţi înregistraţi la 30.09.2018 este de 460.095 şi numărul de beneficiari ai pachetului minimal este de 108.195.

La ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE s-au înregistrat plăţi în sumă de 22.406.881 lei reprezentînd 6,08% din totalul serviciilor medicale decontate.
În primele trei trimestre ale anului 2018 s-au acordat un număr de 124.200 consultaţii şi un număr total de 54.744 de servicii din care un număr 4.104 servicii conexe şi 15.088 urgenţe.

La ASISTENȚĂ MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ s-au înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2018, plăți în sumă de 1.176.594 lei reprezentând 0,32% din totalul serviciilor medicale decontate.
S-au efectuat un număr de 4.592 servicii.

La SERVICII MEDICALE PARACLINICE s-au înregistrat plăţi în sumă de 9.031.883 lei reprezentind 2,45% din totalul serviciilor medicale decontate.
S-au efectuat un număr total de 186.679 de investigaţii paraclinice din care 145.210 investigații recomandate de medicii de familie şi 41.469 investigații paraclinice recomandate de medicii din ambulatoriu de specialitate.

La ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN CENTRE MEDICALE MULTIFUNCȚIONALE, la data de 30.09.2018, s-au înregistrat plăți în sumă de 2.036.681 lei reprezentând 0,55% din totalul serviciilor medicale decontate.

La SERVICII DE URGENȚE PRESPITALICEȘTI ȘI TRANSPORT SANITAR s-au înregistrat plăți în sumă de 120.674 lei reprezentînd 0,03% din totalul serviciilor medicale decontate.

In prezent CAS Suceava are incheiate contracte cu 2 furnizori de urgente prespitalicesti si transport neasistat, in primele 9 luni ale anului fiind contractati 48.647 km pentru transport sanitar neasistat, 4.672 km pentru transport sanitar pentru consultatii medicale si 40 de consultatii medicale la domiciliu. Pentru ultimele 3 luni ale anului CAS Suceava a contractat cu cei doi furnizori 10.606 km pentru transport sanitar neasistat, 1.872 km pentru transport sanitar pentru consultatii medicale si 16 de consultatii medicale la domiciliu.

La data de 30.09.2018 pentru ASISTENŢA MEDICALĂ ÎN UNITĂŢI SANITARE CU PATURI s-au înregistrat plăţi în sumă de 146.177.084 lei reprezentînd 39,64% din totalul serviciilor medicale decontate.
În cursul perioadei raportate s-au înregistrat un număr de 68.977 bolnavi externaţi.
La spitale cu plata pe bază de tarif caz rezolvat, sistem DRG şi tarif mediu pe caz rezolvat au fost externaţi un număr de 64.616 bolnavi.
La spitalele de cronici şi secţii (compartimente de boli cronice din cadrul spitalelor) s-au externat un număr de 4.361 bolnavi şi au fost realizate un număr de 113.912 zile de spitalizare.

La ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU, la 30.09.2018, s-au înregistrat plăţi în sumă de 257.140 lei reprezentând 0,07% din totalul serviciilor medicale decontate. Au fost raportate un număr de 6.863 servicii şi un număr de 114 cazuri.

La PRESTAȚII MEDICALE ACORDATE ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE s-au înregistrat plăți în sumă de 4.424.142 lei reprezentând 3.02% din totalul serviciilor medicale decontate.

La ,,Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială” creditele bugetare deschise la 30.09.2018 s-au utilizat în proporţie de 99,99%. Din acest buget s-au restituit agenţilor economici contravaloarea concediilor medicale solicitate în sumă de 16.899.979 lei şi s-a compensat din cota de 0,85% ca obligaţie la fond pentru anul 2017 suma de 926.492 lei.Mai nouă Mai veche