Sinteza evaluării planului de acțiuni pentru realizarea în județul Suceava a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare, la trimestrul III 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava a fost întocmit Planul de acţiuni pe anul 2018, la nivelul judeţului Suceava, pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de Guvernare 2018 -2020.

Trimestrial facem evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor Programului de guvernare, la nivelul județului pentru fiecare domeniu economico –social.
   
Planul de acțiuni pentru anul 2018, a fost structurat pe 18 capitole, respectând politicile publice ale Programului de Guvernare, cuprinzând 161 obiective pentru îndeplinirea cărora au fost prevăzute 466 acţiuni.
 
La data de 30 septembrie, situaţia realizării acestora, se prezintă astfel:
-288 acțiuni cu termen de realizare în anul 2018 , din care:
-63 acţiuni finalizate la termen:
  • lunar - 8 acțiuni
  • trimestrial/semestrial – 47 acțiuni
  • trimestrul III -8 acţiuni
-225 acţiuni cu termen de finalizare în trim IV
-178 acțiuni cu termen permanent sau vor continuă și în anii următori.
 
După cum ştiţi, a devenit deja obişnuinţă ca în ședința Colegiului Prefectural din luna următoare trimestrului analizat să facem o scurtă prezentare a modului de realizare a acțiunilor propuse în Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de guvernare.
 
Având în vedere că Planul de acţiuni a fost elaborat anual şi analizat trimestrial, pentru trimestrul III, trimestru la care facem analiza, au fost programate un număr destul de mic de acţiuni, cele mai multe acţiuni au fost programate pentru trimestrul IV şi sfârşitul anului sau altele au termen de finalizare în anii următori sau caracter permanent.
 
În centralizatorul pe care îl vizualizați sunt redate în detaliu termenele de raportare ale acțiunilor cuprinse la fiecare domeniu şi stadiul realizării cumulat la 30 septembrie 2018.
 
CENTRALIZATOR
Din totalul de 466 acţiuni propuse în Planul de acţiuni, 288 au termen de realizare în anul 2018. Până la 30 septembrie au fost realizate 63 acţiuni din care 8 acţiuni in trimestrul analizat.
În această scurtă prezentare ne vom opri numai la acțiunile cu termen de realizare în perioada iulie –august –septembrie a.c.
 
CAP. TURISM
Acțiunile cuprinse la capitolul TURISM vizează continuarea promovării interne și internaționale județului Suceava ca destinație turistică și atragerea unui număr cât mai mare de turiști.
În perioada 20-23 septembrie 2018, Consiliul Județean Suceava a organizat un Infotur de promovare turistică a Bucovinei, cu prilejul „Întrunirii Destinațiilor EDEN din România”, acțiune derulată în municipiul Suceava şi care a constituit nu numai un prilej de a se efectua schimburi de bune practici între destinațiile EDEN, ci și o oportunitate pentru promovarea atât a municipiului, cât și a județului Suceava.
Alături de realizarea acestui schimb de bune practici între destinațiile participante la infotur, s-au pus bazele aderării municipiului Suceava la Asociația Rețelei EDEN și a fost prezentat proiectul „România EDEN Destinations Promotion”, finanțat de Comisia Europeană și derulat în perioada 2018-2019 de Ministerul Turismului. Proiectul urmărește promovarea a 34 de destinații europene de excelență EDEN din România.
 
CAP. EDUCAŢIE
Creșterea eficienței demersurilor didactice şi adaptarea acestora la cerinţele unui învăţământ performant, având ca finalitate dobândirea competenţelor la standarde europene este unul dintre cele mai importante obiective din cadrul curriculei pentru realizarea căruia există o preocupare permanent la nivelul învăţământului sucevean.
În această perioadă au fost organizate şi desfăşurate în bune condiţii:
  • examenului de bacalaureat, admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019. A fost acordat sprijin pentru orientarea elevilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru ocuparea locurilor speciale;
  • examenul național de definitivat 2018 şi concursurile de titularizare şi suplinire calificată/ necalificată de la nivelul unităţilor de învăţământ. A fost stabilit numărul şi tipurile de posturi de conducere, didactice auxiliare şi nedidactice în funcţie de efectivele de elevi.
De asemenea, pentru corelarea domeniilor de calificare/specializare cu cele solicitate pe piaţa locală a pieţei forţei de muncă, şi asigurarea înfiinţării şi funcţionării claselor din învăţământul profesional tehnic, liceu şi stagii de practică s-a aprobat în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social – CLDPS, propunerile pentru anul școlar 2018-2019, conform Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ-PLAI.
Celelalte acțiuni s-au desfășurat conform graficelor de programare.

CAP. SĂNĂTATE
Asigurarea condițiilor optime actului medical și a accesului cetățenilor la servicii de sănătate în județul Suceava reprezintă un obiectiv major al autorităţilor de la nivel judeţean .
Realizarea lucrărilor de extindere - cu un nivel a corpului F, în vederea amenajării unor spații medicale la secţia Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava a fost finalizată, în avans, la 28 septembrie, avea termen finalul anului.
 
CAP. AGRICULTURĂ
În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, acordarea de ajutoare comunitare pentru producătorii agricoli şi a subvenţiilor de la bugetul de stat reprezintă un obiectiv cu impact major pentru dezvoltarea acestui sector economic. Programele care au avut termen în cursul trimestrului analizat au fost finalizate cele mai bune condiţii.
Pentru Programul Naţional Apicol, conform normelor de aplicare, s-au primit și administrat un număr de 66 cereri în valoare de 98.620.98 lei
În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente , ne referim la „Renta viageră agricolă” au fost vizate 68 carnete de rentier, pentru o suprafață vândută de 282,0901 ha. şi o suprafață arendată de 254,3736 ha de care au beneficiat 220 persoane .
Suma totală de plată a fost de 186.957,06 lei.
Până la 30 septembrie s-a derulat şi activitatea de eliberare adeverinţe pentru beneficiarii plăților unice pe suprafaţă pentru accesarea de credite bancare. Au fost eliberate 247 de adeverințe pentru tot atâţia beneficiari care au încheiat convenţii cu A.P.I.A.
 
Doresc să precizez că:
Introducerea în baza de date IACS (Sistemul Integrat de Administrare şi Control) a datelor din declaraţiile fermierilor şi verificarea acestora, a fost acțiunea care figura nefinalizată la termenul din semestrul I, în domeniul POLITICILOR AGRICOLE motivată de nefinalizarea la termen a bazei de date gestionată de dezvoltatorul de soft pentru operațiunile de preluare din aplicația on-line a cererilor unice de plată ale fermierilor. Acţiunea a fost finalizată ulterior datei programate. Au fost primite 47.532 dosare de plată pentru o suprafaţa totală de 203.551,16 ha.
O altă acţiune a fost în domeniul POLITICILOR DE MEDIU, APE ȘI PĂDURILE, ne referim la realizarea Inventarului judeţean anual al emisiilor de poluanţi în atmosferă pe anul 2017, conform cerinţelor O.M. 3299/2012, utilizând aplicaţia SIM „Inventare de emisiicare, tot din cauza disfuncționalității Sistemului Informatic. Sesiunea de raportare, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” a fost deschisă din data de 25.09.2018.

PREFECT,
Mirela Elena ADOMNICĂI
Mai nouă Mai veche