Campanie Națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare


Campania are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) de către angajatorii care au obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare (Norme Metodologice).

Prin desfășurarea campaniei se urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcționării din punct de vedere SSM şi, pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi.

În Cadrul Strategic al UE se menționează faptul că prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivității.

Unul dintre obiectivele strategice se referă la o mai bună punere în aplicare de către statele membre a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. În acest sens, se precizează că: „este esențial ca întreprinderile să privească misiunea inspectorilor ca pe un efort de facilitare a respectării legislației, și nu ca pe un obstacol în calea activității lor economice.”

În vederea stimulării creării unui mediu de lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, şi în special în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020 prevede că „respectarea obligațiilor legale și măsurile de asigurare a respectării legislației luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în majoritatea unităților.”

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi.

Astfel, conform prevederilor art. 6 al Normelor Metodologice, angajatorul trebuie să solicite autorizarea funcționării din punct de vedere SSM la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea. Nu se autorizează la inspectoratul teritorial de muncă persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare.

Angajatorul declară pe propria răspundere faptul că activităţile pentru care solicită autorizație de funcţionare din punct de vedere SSM se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale altor reglementări din domeniu.

Așadar, este important ca toți angajatorii să rețină și să conștientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure și, implicit, reducerea incidenței accidentelor de muncă.

În acest sens, în anul 2018 Inspecția Muncii a desfășurat o campanie națională pentru conștientizarea angajatorilor privind necesitatea autorizării din punct de vedere SSM și a respectării prevederilor de SSM. De asemenea, în cadrul campaniei s-a verificat respectarea reglementărilor legale referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al SSM.

În urma acțiunilor de conștientizare desfășurate în cadrul campaniei, în anul 2018 au fost eliberate 4.734 certificate constatatoare.

În cadrul campaniei s-au efectuat controale la 2.599 angajatori care au obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor Normelor Metodologice. Majoritatea angajatorilor controlați, respectiv 2.029 angajatori s-au aflat în posesia certificatului constatator eliberat de către inspectoratul teritorial de muncă.

În timpul controalelor efectuate de către inspectorii de muncă s-a constatat că unii dintre angajatori nu au solicitat autorizarea funcționării din punct de vedere SSM, cel mai adesea din necunoașterea obligațiilor. Pentru cei la care s-a constatat încălcarea art.13 lit.c) din Legea nr.319/2006, modificată, inspectorii de muncă au întocmit plan de remediere, conform H.G. nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

De asemenea, s-a constatat că unii angajatori desfășoară și alte activități care nu sunt menționate în certificatului constatator, încălcând art.5 din Normele Metodologice, conform căruia ”angajatorii trebuie să își asume responsabilitatea privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al SSM pentru toate activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora”.

Campania va viza angajatorii care au obligaţia autorizării funcţionării din punct de vedere SSM la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit prevederilor Normelor Metodologice (Primării, Cabinete medicale, Școli, Grădinițe, Judecătorii, Asociații, Judecătorii, Parohii, etc.)

Campania de verificare se va desfăşura până la sfârșitul lunii decembrie 2019.
Mai nouă Mai veche