275 de unități și aproape 1.500 de persoane informate despre legislația privind ucenicia și stagiile de internship


In perioada aprilie - mai 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfășurat Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.

Obiectivele Campaniei
 • Îndrumarea entităților care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul;
 • Creşterea gradului de conştientizare a entităților care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contracte individuale de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexăla contractul individual de muncă, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-și asigura forță de muncă calificată, în funcție de cerințele organizației;
 • Informarea persoanelor/salariaților/entităților care au calitatea de angajatori, în ceea ce privește dezvoltarea carierei și a procesului de formare profesională continuă și respectiv la locul de muncă;
 • Conștientizarea promovării dialogului social care să ducă la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local în ceea ce privește integrarea durabilă pe piața muncii a pesoanelor fără un loc de muncă și asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii;
 • Facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.
Grupul ţintă
 • Persoane interesate, cu vârstă cuprinsă între 16 ani și 26 ani, în obținerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării în învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual;
 • Persoane care au împlinit vârsta de 16 ani (cu excepție 15 ani) care doresc să participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităților profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe;
 • Viitori absolvenți de învățământ superior/absolvenți de învățământ superior care au diplomă de licență sau echivalentă și, la debutul în profesie, se angajeaza cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite;
 • Entități care au calitatea de angajator, care sunt interesați să-și asigure forța de muncă calificată, în funcție de cerințele proprii sau au calitatea de organizație - gazdă pentru programele de internship;
 • Furnizori de formare profesională pentru ucenicia la locul de muncă - unități/instituții de învățământ, angajatori, alți formatori(persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociații cooperatiste), autorizații/acreditați pe diverse calificări.
Activitatea desfășurată în perioada respectivă

Colectivul constituit la nivelul ITM Suceava, a organizat sesiuni de informare/conștientizare atât la sediul ITM cât și la sediile angajatorilor și a altor instituții, a reprezentanților angajatorilor, persoanelor fără loc de muncă, elevi din diverse forme de învățământ, studenți, cu implicarea altor instituții ale statului și a altor parteneri sociali.

I.T.M. Suceava a comunicat în prealabil instituţiilor mai mari din județ, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Direcţia Silvică Suceava, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA și a înaintat propuneri de colaborare fie prin includerea informărilor cu tematica acţiunii pe ordinea de zi a întrunirilor pe care aceste instituţii le aveau deja programate pentru perioada 15.04.2019-31.05.2019, fie prin organizarea unor şedinţe de informare şi pentru a asigura participarea la acestea a reprezentanţilor I.T.M. Suceava cu scopul expunerii materialelor realizate la nivelul instituţiei pe această temă şi a lămuririi eventualelor neclarităţi.

În perioada 15.04.2019-31.05.2019, la nivelul I.T.M. Suceava au fost înregistrate 346 de controale iar cu ocazia iniţierii şi finalizării fiecărui control, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Control Relaţii de Muncă au realizat şi informarea reprezentanţilor angajatorilor controlați şi a salariaţilor acestora, cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.

Printre principalele acţiuni desfăşurate în cadrul acestei campanii, se evidenţiază:
 • întâlnirea organizată la Palatul Administrativ cu prilejul desfășurării Campaniei Informare acasă - Siguranța în lume, la care au participat profesori și elevi din liceele județului Suceava, ONG –uri și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Suceava;
 • în colaborare cu Biroul de Imigrări, la Centrul de Refugiați din Rădăuți a fost organizată o întâlnire la care au participat aproximativ 30 de persoane, în cadrul căreia s-au prezentat și aspecte privind legea uceniciei;
 • în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Suceava reprezentanți ai instituției noastre au participat la seminarul – Aspecte privind angajarea cetățenilor străini pe teritoriul României – desfășurat la data de 18.04.2019, fiind prezenți reprezentanți ai angajatorilor înregistrați în județul Suceava;
 • parteneriatul cu Direcţia Silvică Suceava, a generat două sesiuni de întâlniri, una la OS Stulpicani și la OS Dorna Candreni la care au participat inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.
În perioada respectivă au fost informate un număr de 1.699 entități, din care 1.424 persoane și 275 unități.

ITM Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.