Concurs angajare Director financiar-contabil - Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc


În conformitate cu prevederile Legii nr, 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, organizează concurs/ examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității de director financiar – contabil.
La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.
Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate:
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economie;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar – contabil se va organiza în data de 11.11.2019, ora 10.00 – proba scrisă, în data de 14.11.2019. ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, respectiv în data de 14.11.2019, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul administrativ al unității din Câmpulung Moldovenesc. Str. Sirenei nr. 25, județul Suceava.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04.11.2019.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc și se publică pe site-ul spitalului www. spitalcampulungmoldovenesc.ro, secțiunea Anunțuri.
Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0230.312.023. int. 106, Biroul R.U.N.O.S. și Contencios.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.