Etapă intermediară în implementarea unui proiect cofinanțat din Fondul Social European pentru dezvoltarea programelor de studii și a culturii antreprenoriale la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitatea de implementare a proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților” – ProForm, Cod 124981, în valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Liderul de proiect este Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius" din Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău și SIVECO ROMÂNIA S.A București.
Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 – 27 mai 2021).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acțiuni care vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare dar și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licența axate pe formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea noii oferte educaționale împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

Grupul țintă al proiectului este constituit din personal didactic angajat al celor 5 universități partenere, studenți din anii terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere aflate în cele 3 regiuni de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia și elevi care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural, populația roma și studenți netradiționali.

Grupul țintă va fi format din 83 de profesori care vor dobândi competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație și vor fi mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social; 441 de studenți care vor absolvi învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială și care vor fi sprijiniți să finalizeze programul de studii la care au fost înscriși (din care 331 persoane vor aparține categoriilor netradiționali/din mediul rural/de etnie roma/CES); 250 de elevi, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe cei din mediul rural, studenți netraditionali și populația roma, care vor fi informați despre beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar universitar.

În această etapă de implementare s-a urmărit constituirea grupului țintă format din personal didactic angajat în cadrul universităților pertenere, în baza unei metodologii de recrutare și selecție orientate către asigurarea unui acces și a unei participări nediscriminatorii la activitățile proiectului, către respectarea principiului egalității de șanse și fundamentată pe un set de criterii de evaluare și selecție bazate pe performanță. La nivelul beneficiarului Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și a partenerilor Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași, Universitatea din Craiova și Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău s-a finalizat procesul de recrutare și selecție al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și s-au demarat programele de perfecționare profesională la care vor participa cadrele didactice din cele 5 universități. Aceste programe reprezentă pârghii de dezvoltare a resurselor umane din sistemul național de educație, favorizând accesul personalului din învățământul terțiar universitar la învățare pe tot parcursul vieții cu scopul dezvoltării și actualizării permanente a competențelor didactice specifice. Fiecare universitate elaborează și furnizează propriul program de perfecționare profesională în baza unor principii comune axate pe competențe didactice cu un conținut educațional inovator și resurse moderne de predare prin care minim 50% din durata cursului va fi alocată aplicațiilor practice.

De asemenea, la nivelul celor 5 universități partenere, s-a demarat și activitatea de dezvoltare și pilotare a unui pachet de 5 cursuri antreprenoriale cu importantă componentă aplicativă ce vor fi oferite studenților sub forma unor oferte educaționale complementare programelor de studii. La nivelul beneficiarului și a partenerilor implicați în activitățile desfășurate în cadrul proiectului a continuat procesul de selecție pentru formarea grupului țintă care va include studenți din anii terminali ai ciclului de studii de licență, cu accent pe studenții care provin din grupuri vulnerabile (din mediul rural, studenți netradiționali și populația roma). Studenții din anii terminali ai studiilor de licență derulate de cele 5 universități partenere vor participa la pilotarea ofertelor educaționale pentru formarea unor competențe transversale, în special antreprenoriale, care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului. Studenții care fac parte din categoriile defavorizate vor beneficia de măsuri suplimentare de sprijin constând în sesiuni de consiliere profesională personalizată și vor fi sprijiniți prin acordarea unui stimulent financiar tip bursă ”Student Antreprenor” pentru finalizarea programului de studii la care au fost înscriși.

În această perioadă de implementare a proiectului, a fost inițiată activitatea de organizare de campanii de conștientizare destinate grupului țintă elevi. În cadrul acestor sesiuni (”on-line”, ”face-to-face”), elevilor li se vor comunica informații generale despre proiect și le vor fi prezentate beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar universitar, cu exemplificarea unor module teoretice/practice din cadrul cursului antreprenorial. Participanții la evenimentele de informare vor primi un pachet cu materiale de promovare.

Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului urmărește respectarea cerințelor minime de vizibilitate ale proiectului, prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală, atât în ceea ce privește materialele de informare și publicitate, cât și obiectele de inventar achiziționate în cadrul proiectului din fondurile FSE. Pentru mai multe informații legate despre grupul țintă și despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului poate fi consultată pagina web a proiectului proform.usv.ro.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.