Concurs angajare Inginer topogeodez, Hidrometru și Mecanic utilaje (3 posturi) - Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de inginer topogeodez la Biroul exploatare lucrări;
 • 1 post de hidrometru la Hidrologie Vatra Domei;
 • 1 post de mecanic utilaje la Formația Câmpulung Moldovenesc.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer topogeodez la Biroul exploatare lucrări:
  • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • program de studii/specializare: geodezie, cadastru, topografie, măsurători terestre și cadastru;
  • vechimea în muncă (nu este o condiție);
  • poate constitui un avantaj deținerea autorizației A.N.C.P.I.;
  • utilizare PC: Autocad, Prof LT, Topo LT, eterra3, Word, Excel, Power Point, opțional – ARC GIS.
 • hidrometru ia Hidrologie Vatra Domei:
  • nivelul studiilor: studii medii – absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, cu condiția urmării ulterioare a unui curs de hidrometru;
  • domiciliul în localitatea Poiana Stampei;
  • vechimea în muncă (nu este o condiție).
 • mecanic utilaje la Formația Câmpulung Moldovenesc:
  • nivelul studiilor: studii medii tehnice sau profesionale (mecanice);
  • calificarea necesară ocupării postului: atestat de mașinist la mașini pentru terasamente sau echivalent;
  • vechimea în muncă (nu este o condiție).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • inginer topogeodez:
  • 22 decembrie 2021, ora 08.00: proba scrisă;
  • 22 decembrie 2021, ora 10.00: verificare cunoștințe operare PC;
  • 28 decembrie 2021, ora 08.00: interviul.
 • hidrometru și mecanic utilaje:
  • 22 decembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă pentru ambele posturi;
  • 22 decembrie 2021, ora 13.00: proba practică pentru postul de mecanic utilaje;
  • 28 decembrie 2021, ora 10.00: interviul pentru ambele posturi.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul S.G.A. din Suceava, Str. Universităţii nr. 48, telefon 0230/216.835, interior 125.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.