Inspectorii ITM Suceava au demarat controale în benzinării

Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto, coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Brati, se desfășoară în perioada 10-16 martie 2022 în toate județele din țară și vizează toate tipurile deîntreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Obiectivele Campaniei
 • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie.
 • Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii a prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de distribuție a carburantilor auto.
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul de activitate sus-menționat.
 • Eliminarea neconformităților constatate,în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de acțiune.

Grupul ţintă:
Întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

ITM Suceava consideră oportună declanșarea unor acţiuni de control la angajatorii care îşi
desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 în vederea
identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de
muncă cu privire la:
 • angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial etc.);
 • transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
 • durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
 • întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;
 • repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
 • munca de noapte;
 • acordarea drepturilor salariale;
 • regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, efectuarea controalelor va urmări verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:
 • deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
 • evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
 • întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
 • evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;
 • asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
 • asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
 • asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot apărea atmosfere explozive;
 • respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de recipiente butelii.
Totodată, inspectorii de muncă vor urmări și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.