Concurs angajare Expert - Direcția Județeană de Statistică Suceava

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ, cu sediul în localitatea Suceava, str. Mihai Viteazu, nr. 25, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea 1 post contractual vacant de execuție, pe o perioadă determinată  - de la data angajării, stabilită ulterior publicării rezultatelor finale ale concursului până la data de 30.09.2024, astfel: 

        - 1 post - Expert gr. II , conform H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OPINS 809/27.06.2023 pentru Grantul nr. 101093813 – 2022-RO-IFS2023 Ancheta Structurală în Agricultură an de referință 2023 (ASA 2023) . 

Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Județene de Statistică Suceava, astfel:

 • Depunere dosar concurs din 20.09.2023  până la  03.10.2023 ora 16:30;
 • Afișare rezultate selecție dosare 04.10.2023;
 • Proba scrisă în data de 16.10.2023, ora 09:00 ;
 • Afișare rezultate proba scrisă 16.10.2023;
 • Proba interviu în data de 19.10.2023, ora  13:00;
 • Afișare rezultate interviu 19.10.2023;
 • Afișare rezultat final al concursului 24.10.2023;

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluționare a contestațiilor analizează lucrarea sau interviul, doar pentru candidatul contestatar, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentare (DFI): ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 1 an;
 • durată timp de muncă 8 ore/zi – 40 ore/săptămână;
 • abilităţi în operarea pe PC desktop şi tablete;
 • cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


Abilități, calități și aptitudini necesare:

 • integritate;
 • atitudine pozitivă;
 • excelente calități de comunicare scrisă și verbal;
 • capacitate de organizare, autodisciplină;
 • disponibilitatea de a se deplasa pe teren;


Atribuţiile personalului angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea efectuării anchetei structurale în agricultură 2023 (ASA2023) - la nivel teritorial -DTS

 • Participă la testarea chestionarului electronic pentru colectarea datelor 
 • Centralizează disfuncționalitățile depistate la utilizarea aplicației informatice de colectare electronică a datelor și elaborează rapoarte pe care le transmite la nivel central;
 • Asigură pregătirea tabletelor pentru colectarea datelor (inclusiv încărcarea aplicațiilor pentru colectarea datelor);
 • Pregătește instrumentarul statistic (inclusiv tabletele), primit de la INS, necesar pentru colectarea datelor din teritoriu;
 • Asigură distriburea instrumentarului statistic (inclusiv tabletele), precum și preluarea acestora de la operatorii statistici după finalizarea colectării datelor;
 • Elaborează programul de organizare şi efectuare a instructajelor cu operatorii statistici şi stabilesc termenele de realizare a acestora;
 • Participă la instruirea operatorilor statistici din teritoriu pentru colectarea electronică a datelor în teritoriu;
 • Asigură asistența tehnică operatorilor statistici din teritoriu pe întreaga perioadă de colectare a a datelor în teritoriu;
 • Monitorizează acțiunea de colectare electronică a datelor în teritoriu pentru ancheta structurală în agricultură;
 • Asigură asistență metodologică pe întreaga perioadă de colectare a datelor;
 • Analizează rapoartele generate de aplicația informatică de colectare a datelor pentru monitorizarea calității, acoperirii, ritmului de colectare etc;
 • Împreună cu operatorii statistici rezolvă problemele apărute pe parcursul perioadei de colectare a datelor, atât din punct de vedere tehnic, cât și metodologic;
 • Participă la validarea chestionarelor completate în aplicația de colectare a datelor, pe parcursul colectării acestora;
 • Participă la prelucrarea și validarea datelor colectate și analizează datele validate la nivelul fiecărui județ;
 • Asigură confidenţialitatea datelor şi utilizarea rezultatelor anchetei numai în scopuri statistice;
 • Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de către șeful ierarhic superior privind activităţile legate de ASA2023.


Dosarul va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului căsătorie, după caz ;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • certificatul de integritate comportamentală;
 • curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică de conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare la sediul: DIRECŢIEI  JUDEŢENE  DE   STATISTICĂ  SUCEAVA, persoană de contact:  DEJAN IRINA , telefon: 0756 - 208177, e-mail : irina.dejan@suceava.insse.ro .


Bibliografia 

1. Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare

2. H.G. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată şi publicată în M.O. nr.865/18.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare

3. Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei 

5. Codul de bune practici al statisiticilor europene https://insse.ro/cms/files/eurostat/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf

6. Norme de confidentialitate a datelor statistice https://insse.ro/cms/files/legislatie/norme%20de%20confidentialitate/Ordin_INS_722_2020_Norme_de_confidentialitate_a_datelor_statistice.pdf

7. MS Office


Tematica

1. Organizarea şi funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare

2. Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată şi publicată în M.O. nr.865/18.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare

3. Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei 

5. Codul de bune practici al statisiticilor europene, Pentru autorităţile naţionale de statistică și Eurostat (autoritatea statistică a Uniunii Europene) https://insse.ro/cms/files/eurostat/Codul_de_bune_practici_al_statisticilor_europene_2017.pdf

6. Ordin privind aprobarea normelor de confidentialitate a datelor statistice https://insse.ro/cms/files/legislatie/norme%20de%20confidentialitate/Ordin_INS_722_2020_Norme_de_confidentialitate_a_datelor_statistice.pdf

7. MS Office

Mai nouă Mai veche