Concurs angajare Muncitor - Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, cu sediul în str. Samoil Isopescu, nr.19, municipiul Suceava, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

1. Nivelul postului: execuție.

2. Denumirea postului: Muncitor I , post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Muncitor I

4. Scopul principal al postului: întreținerea bazei materiale în unitatea școlară (săli de clasă, camere internat, grupuri sanitare, coridoare, etc.)

5. Numărul de posturi: 1


Condiții generale: Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.15 din Regulamentul – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a). are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitatea de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:

1. Studii minime: studii medii (școală profesională/liceu, cu/fără diplomă de bacalaureat)

2. Vârsta : minim 18 ani

3. Abilități, calități și aptitudini necesare:

• Capacitatea de gestionare a timpului și priorităților;

• Seriozitate/responsabilitate

• Spirit gospodăresc

• Cunoașterea normelor de igienă, protecția muncii și PSI

• Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă si tehnico-sanitare;

• Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;

• Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

• Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii mobilier şcolar;

• Deprinderi pentru utilizarea ustensilelor de lucru precum şi a produselor de curăţenie;

• Răspundere privind inventarul încredinţat;

• Alte calificări suplimentare reprezintă un avantaj.

4. Cerințe specifice: – aviz medical cu mențiunile „apt medical” și „apt psihologic”;

5. Vechime: – 5 ani


Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.


Dosarele pentru concurs se depun la sediul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava, strada Samoil Isopescu nr.19, județul Suceava, compartimentul Secretariat, telefon 0230216234, e-mail: samuilisopescul@yahoo.com.

Termenul de depunere a dosarelor : 20.09.2023 – 04.10.2023 (zilele lucrătoare în intervalul orar 11,00 – 15,00).

Documentele de înscriere vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Etapele concursului pentru ocuparea postului vacant muncitor I:

– selecția dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– proba practică;

– interviu.

a) Selecţia dosarelor de înscriere – dosarele de înscriere se depun la secretariatul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” în formă completă. Lipsa unui document din cele solicitate conduce la eliminarea din concurs. Documentele de înscriere vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Vor susține următoarea probă din concurs concurenții declarați admiși.

b) Proba scrisă – o lucrare scrisă/test grilă, cu subiect unic pentru toți candidații, cu durata de 2 ore. Candidatii se vor prezenta in sala de examen (afișată la avizierul unității) cu 15 minute înainte de începerea probei. Vor prezenta CI/BI la intrarea în sală.

Punctajul minim pentru a fi declarați admiși este 50 puncte. Vor susține următoarea probă din concurs concurenții declarați admiși.

c) Proba practică

– constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară în baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

– capacitatea de adaptare;

– capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

– îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

– capacitatea de comunicare;

– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice. În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare.

Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, raport care se semnează de membrii acestei comisii.

Punctajul minim pentru a fi declarați admiși este 50 puncte. Vor susține următoarea probă din concurs concurenții declarați admiși.

d) Proba interviului – În cadrul interviului se testează abilități şi cunoştinţe impuse de post, capacitatea de analiză şi sinteză, motivația candidaților, comportamentul în situaţii de criză, iniţiativă şi creativitatea. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Punctajul minim pentru a fi declarați admiși este 50 puncte

Notă:

Pentru a susține o probă de concurs trebuie să fii declarat admis la proba anterioară.


Calendarul de desfășurare a concursului:


Depunerea dosarelor 20.09.2023 – 04.10.2023 ora 11.00-15.00 la Secretariatul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, str Samoil Isopescu nr.19

Selecția dosarelor 06.10.2023 ora 8,00–11,00 la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu”

Afișarea rezultatului selecției dosarelor 06.10.2023 ora11.30 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Depunerea contestațiilor 06.10.2023 ora 12.00-14.00 la Secretariatul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”

Afișarea rezultatelor contestațiilor 06.10.2023 ora 16,30 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” www.samuilisopescu.ro

Proba scrisă 09.10.2023 ora 9.00-11,00 la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu”, Suceava, str Samoil Isopescu nr.19

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 09.10.2023 ora 13,00 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Depunerea contestațiilor proba scrisă 09.10.2023 ora 13,00-15,00 la Secretariatul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, str Samoil Isopescu nr.19

Afișarea rezultatelor contestațiilor proba scrisă 09.10.2023 ora 16,30 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Proba practică 10.10.2023 ora 9.00-11,00 la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu”, Suceava, str Samoil Isopescu nr.19

Afișarea rezultatelor la proba practică 10.10.2023 ora 13,00 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Depunerea contestațiilor proba practică 10.10.2023 ora 13,00-15,00 la Secretariatul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, str Samoil Isopescu nr.19

Afișarea rezultatelor contestațiilor proba practică 10.10.2023 ora 16,30 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Susținerea interviului 11.10.2023 ora 9.00-13,00 la Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu”-sala de sedinte

Afișarea rezultatelor la interviu 11.10.2023 ora 14,00 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Depunerea contestațiilor la interviu 11.10.2023 ora 14.00-16.00 la Secretariatul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava

Afișarea rezultatelor contestațiilor interviu 12.10.2023 ora 12,00 la Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”, www.samuilisopescu.ro

Afișarea rezultatelor finale 12.10.2023 ora la 14,00 Avizierul Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu”i, www.samuilisopescu.ro


Bibliografie:


• Legea 53/2003 cap.ll art.247-252 (răspunderea disciplinară)

• Ordin M.S. 1456/2020 de aprobare a Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,educarea și instruirea copiilor și tinerilor

• Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea muncii cap. IV- obligațiile lucrătorilor , cap.V- supravegherea sănătății, cap.Vl- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, cap.VII- grupuri sensibile la riscuri

• Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr. 633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. II- Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.

• Legea nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, Publicat în Monitorul Oficial nr. 613/2023


Tematică:

• Obligațiile angajaților;

• Curățarea și dezinfecția;

• Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă și aplicarea acestora;

• Atribuţiile prevăzute în fişa postului;

• Obligaţiile salariaţilor conform legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.;

• Obligaţiile salariaţilor conform legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

• Reguli şi indatoriri conform legii 198/2023 şi Regulamentului aprobat pri O nr. 4183/2022


Informații suplimentare se pot obține la la Secretariatul Colegiului Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, telefon 0230 / 216234, în zilele lucrătoare, între orele 11,00 – 14,00.


Mai nouă Mai veche