Concurs angajare Bucătar - Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul Rădăuți

Școala Gimnazială Gheorghe Popadiuc, cu sediul în Rădăuți, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 12, județul Suceava, în temeiul H.G. nr. 286/2011, HG nr 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 1 funcții contractuale vacante, după cum urmează: 1 normă bucătar, pe perioadă nedeterminată, la compartimentul Grădinița cu Program Prelungit Voinicelul Rădăuți.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale:

- copie document care să ateste nivelul studiilor și efectuarea unor specializări pentru îndeplinirea condițiilor specifice postului

- are capacitate deplină de exercițiu

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței eliberate de medicul de familie

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârțirea unei infracțiuni contra umanității

Condiții specifice:

- nivelul studiilor: medii;

- vechimea în specialitate necesară ocupării postului:  nu se solicită;

- abilități pentru munca în echipă

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul Școlii Gimnaziale Gheorghe Popadiuc Rădăuți, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, un dosar de concurs cuprinzând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare

2. Copia actului de identitate 

3. Copia carnetului de muncă, extras din REVISAL,  o adeverință care să ateste vechimea în muncă

4. Copie document care să ateste nivelul studiilor și efectuarea unor specializări pentru îndeplinirea condițiilor specifice postului

5. Cazier judiciar

6. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate

Rezultatele selectării dosarelor se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Gheorghe Popadiuc Rădăuți, în data de: 28.09.2023

Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Gheorghe Popadiuc Rădăuți, după următorul calendar:  

- prima probă constă în proba scrisă, în data de 11.10.2023, ora 9,00;

- proba practică, în data de 12.10.2023,  ora 9,00.;

- susținerea interviului în data de 13.10.2023 ora 11

- depunerea contestațiilor: 14.10.2023 între orele 9-11

- soluționarea contestațiilor  între orele 12-13

Alte mențiuni (atribuții,  tematică, bibliografie etc.): 

Legea 307/2006 apărarea împotriva incendiilor cu modificările 

Legea nr 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

Legea nr 477/2004 codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cap VII grupuri sensibile la riscuri

Relații suplimentare se pot obține la: departamentul secretariat, telefon 0230562904, e-mail scoala1radauti@yahoo.com ; persoană de contact Teleagă Aspazia.

Mai nouă Mai veche