Concurs angajare Consilier juridic - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciului Juridic, pe perioadă determinată de 6 luni cu posibilitate de prelungire până la 3 ani, următorul post temporar vacant: Consilier juridic – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– Absolvent de facultate cu diplomă de licenţă (studii superioare) în domeniul drept;
– Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Power Point).
– Inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual și seriozitate;

• Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

– formularul de înscriere la concurs – se găseşte la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
– curriculum vitae.
– copia actului de identitate(se va prezenta şi în original);
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta şi în original);
– copia carnetului de muncă / adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit dea Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

• Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.01.2024 - 17.01.2024, între orele 09:00 - 12:00 la Serviciul Resurse Umane, corp F, camera 209.

• Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei și competențe în PC), şi interviu, va avea loc în intervalul 09.02.2024 - 21.02.2024.

Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.

Salariul de bază va fi diferențiat funcție de grad și tranșe de vechime în muncă, studii superioare, (debutant, grad II, grad I) și va fi cuprins între 5.250 lei (debutant, tranșă vechime în muncă 0) și 6.606 lei (grad I, tranșă vechime în muncă 5).
Mai nouă Mai veche