Concurs angajare Referent - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Secretariatului General USV, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, următorul post vacant: Referent – 1 post.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– Absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman;
– Abilități de comunicare și relații publice;
– Cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);
– Competenţe în utilizarea calculatorului (Microsoft Office, în special Excel, sau echivalent);
– Experiență în implementarea proiectelor (granturilor) cu finanțare națională și/sau internațională.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:

– formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
– curriculum vitae;
– copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
– copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 04.01.2024-17.01.2024, între orele 09:00- 12:00 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei, limbă engleză și competențe în utilizarea calculatorului) şi interviu, va avea loc în intervalul 29.01.2024-08.02.2024.

Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.

Salariu de bază va fi diferențiat funcție grad (grad debutant SS, grad II SS, grad I SS) și de tranșa de vechime în muncă și va fi cuprins între 5250 lei (grad debutant SS tranșă vechime în muncă 0) și 6606 lei (grad I SS tranșă vechime în muncă 5).
Mai nouă Mai veche