Bilanțul activității Gărzii Forestiere Suceava în 2016

În conformitate cu prevederile HG nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere, a Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016, în anul 2016 instituţia noastră a contribuit la îndeplinirea următoarelor obiective:

Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta ridicându-se la 437465 ha la data de 01.01.2016. Suprafaţa reprezintă 6,8% din fondul forestier al ţării şi 50,9% din suprafaţa totală a judeţului.

I. Reîmpădurirea suprafeţelor de fond forestier proprietate privată şi a celor proprietate publică a UAT:

La nivelul judeţului Suceava, la finele anului 2015 s-a înregistrat o clasă de regenerare de 6009 ha, din care pentru 3184,5 ha nu s-a respectat prevederea din Codul silvic de a fi împădurite în două sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă. Din acest motiv, activitatea de reîmpădurire în fondul forestier a devenit prioritară pentru instituţia noastră. S-au trimis 96 de somații de împădurire și s-au formulat 2 sesizări penale. În perioada următoare se vor lua măsurile legale ce se impun pentru împădurirea acestor suprafețe.
Suprafaţa din clasa de regenerare provine majoritar din fondul forestier privat al persoanelor fizice şi juridice - 3490 ha, din fondul forestier proprietatea unităţilor administrativ teritoriale - 915 ha şi 1604 ha din fondul forestier proprietate publică a statului.

În acest sens, în anul 2016 s-au întocmit 316 devize pentru reîmpădurirea a 797 ha proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice.

Realizările s-au concretizat în:
- împădurirea a 469 ha fond forestier a persoanelor fizice şi juridice;
- împădurirea a 499 ha fond forestier a unităţilor administrativ-teritoriale;
- împădurirea a 920 ha fond forestier de stat;

În total s-au împădurit 1888 ha în anul 2016.

II. Creşterea suprafeţelor de păduri şi ameliorarea terenurilor degradate:

Pentru anul 2016 au fost incluse în programul de proiectare al Gărzii Forestiere Suceava un număr de 3 obiective, realizarea de studii de fezabilitate pentru împădurirea unor terenuri degradate terenuri degradate constituite în perimetre de ameliorare de pe raza județului Suceava.
La rectificarea bugetară din luna iulie 2016 nu s-au mai alocat fonduri pentru aceste obiective, realizarea a două din cele trei studii fiind reprogramată pentru anul 2017.
Au fost desemnați 6 reprezentanți ai Gărzii Forestiere în cele 114 comisii de identificate a terenurilor degradate care pot fi ameliorate prin împădurire.

III. Monitorizarea şi impulsionarea gospodăririi întregului fond forestier prin structuri autorizate

Programarea activităţii de control s-a orientat prioritar spre inspecţii în pădurile private fără servicii silvice şi impulsionarea proprietarilor de păduri pentru asigurarea pazei prin ocoale silvice.
În acest domeniu s-a desfăşurat o activitate de impulsionare a predării în pază, prin şedinţe cu proprietarii de pădure şi autorităţile locale, prin discuţii individuale, prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale celor care refuză asigurarea serviciilor silvice, prin efectuarea inspecţiilor de predare în pază a serviciilor silvice între ocoale silvice. Au fost aplicate un număr de 48 sancţiuni contravenţionale cu o valoare de 51000 lei. Au fost preluate în pază 160 ha în anul 2016.

IV. Controlul aplicării regimului silvic în toate formele de proprietate asupra pădurii:

Realizările în cazul acestor două obiective sunt prezentate în „Situaţia activităţii de control silvic în judeţul Suceava pe anul 2016 – Comparaţie cu anul 2015”, astfel:

Situația activității de control silvic în Judeţului Suceava pe anul 2016 comparativ cu anul 2015 pentru principalii indicatori ai activităţii de control:

Nr. Crt
Specificări
2015
2016
%2016/
2015
1
Volumul arborilor tăiaţi ilegal
6417
3166
49
2
Număr sesizări penale
30
28
93
3
Valoarea prejudiciilor din infracţiuni - lei
1254638
265091
21
4
Număr contravenţii constatate
1018
791
78
5
Valoarea amenzilor contravenţionale - lei
1984805
2011800
101
6
Material lemnos confiscat TOTAL, din care:
8515
8475
99
7
* Material lemnos confiscat fizic
1336
1615
121
8
* Material lemnos care nu se regăseşte, confiscat contravaloric
7179
6860
96
9
Număr sesizări verificate
110
171
155

Evoluția tăierilor ilegale pe raza județului Suceava:
În aceeași perioadă a anului 2015, s-a constatat prin inspecții de fond și controale de exploatare tăierea a 6417 m.c. masă lemnoasă. Observăm că, la nivelul județului Suceava, volumul tăierilor ilegale constatate a scăzut în anul 2016 la 3166 m.c., respectiv 49% din volumul constatat în anul 2015.
Evoluţia volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal inventariată de Garda Forestieră/C.R.S.C/I.T.R.S.V. Suceava în judeţul Suceava pentru ultimii 6 ani este redată în tabelul și graficul următor:

An
Vol. taiat ilegal m.c.
2011
4620
2012
7709
2013
7148
2014
2273
2015
6417
2016
3166


Intensificarea controalelor din acest an și eficientizarea lor a dus la scăderea volumului de masă lemnoasă constatată ca tăiată ilegal.

În ceea ce priveşte acţiunea de control a circulaţiei materialelor lemnoase şi verificarea activităţii operatorilor economici, constatăm un volum de material lemnos confiscat aproximativ egal în anul 2016 și 2015, dar în cuantum de 35% față de 2014 (23.998 m.c.). Acest lucru se datorează eficientizării sistemului "Radarul pădurilor", volumul de lemn transportat/comercializat ilegal a scăzut consistent.Ca şi sancţiuni aplicate de instituţia noastră în județul Suceava, în 2016 s-au aplicat 791 contravenţii, faţă de 1018 în anul 2015. Valoarea contravenţiilor aplicate este aproximativ aceeași în 2016 faţă de 2015:
În funcţie de constatările efectuate cu ocazia controalelor silvice şi de alte informaţii, Garda Forestieră Suceava actualizează periodic zonele din judeţul Suceava cu infracţionalitatea silvică cea mai ridicată, astfel încât programarea controalelor să reducă cât mai mult riscul apariţiei unor tăieri ilegale de arbori de amploare.

În perioada 15.11.2016 – 24.12.2016 a fost organizată campania de prevenire, constatare şi combatere a recoltării ilegale a pomilor de Crăciun, organizată împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Județean de Jandarmi.

În pădurile deţinute de primării şi administrate prin ocoale silvice de Stat situaţia regenerării este relativ uşor de asigurat datorită colectării fondului de conservare, în pădurile aparţinând persoanelor fizice lipsa resurselor financiare destinate regenerării blochează aproape total acţiunea de reîmpădurire. Cel mai mare producător de puieţi în acest moment este Direcţia Silvică Suceava. Se vor purta discuţii între Garda Forestieră Suceava şi Direcţia Silvică Suceava/Ocoalele silvice private, pentru a se găsi soluţii în scopul impulsionării proprietarilor persoane fizice să planteze suprafeţele neregenerate.

V. Alte activităţi desfăşurate de Garda Forestieră Suceava în cursul anului 2016, pe raza judeţului Suceava, care nu sunt cuprinse în Planul de acţiuni pentru anul 2016:

- verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase – 624
- avizarea documentaţiilor de derogare de la prevederile amenajamentelor - 6
- cerificarea documentaţiilor aferente titlurilor de proprietate şi semnarea titlurilor - 139
- analiza documentaţiilor depuse pentru eliberarea dispozitivelor de marcat - 43
- analiza documentaţiilor şi eliberarea avizelor pentru certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe – 54
- decizii de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional – 2
- avize pentru funcţionarea structurilor silvice – 4
-verificarea îndeplinirii condiţiilor stabilite în planul de conformare pentru ocoalele silvice –
- verificarea devizelor de împăduriri elaborate de către ocoalele silvice pentru proprietarii de terenuri forestiere – 316 devize pentru suprafaţa de 797 ha
- identificarea proprietarilor care nu au împădurit în termenul legal şi aplicarea sancţiunilor
- efectuarea controlului anual al regenerărilor la ocoalele silvice private şi de stat
- emiterea certificatelor de identitate pentru materialele forestiere de reproducere – 36
- verificarea şi corelarea datelor din raportarea statistică SILV 1 – 4
- inventarierea terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional – activitate în curs, efectuată în baza comunicărilor transmise de primăriile unităţilor administrativ – teritoriale
- avizare PUG şi PUZ – 10

- elaborare acorduri distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special - 931.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.