Cardul Naţional de Sănătate - Casa de Asigurări de Sănătate Suceava

În sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale.

Cardul naţional este un card electronic, distinct de cardul european.

Cardul naţional se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea şi implementarea acestuia sunt un proiect de utilitate publică de interes naţional. Cardul naţional poate fi utilizat numai pe teritoriul României. Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani. Termenul de valabilitate a cardului naţional este de 5 ani de la data emiterii.

Informaţiile minime care sunt vizualizate pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
a)numele si prenumele asiguratului;
b)codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
c)numărul de identificare al cardului naţional.
d)data expirarii cardului national.

Cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional, precum şi cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin servicii poştale se suportă de CNAS din bugetul FNUASS.

Pentru plata şi distribuţia cardului naţional se încheie un contract de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează prin servicii poştale.

Cardurile care nu au ajuns la titularii acestora se distribuie prin casele de asigurări de sănătate sau, după caz, prin medicii de familie.

În situaţia solicitării de eliberare a unui card duplicat de către asigurat, cu excepţia faptului în care aceasta se face din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei se suportă de către asigurat.

Componenta informatică a cardului naţional este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi titularii cardului naţional au obligaţia de a solicita şi, respectiv, de a prezenta acest document.

Cardul primit de asigurat este inactiv. Persoana asigurata care a intrat in posesia cardului il poate prezenta la prima vizita la medic unde cardul va fi activat. Cardul ajunge la asigurat cu un PIN de transport (000). In momentul in care cardul este introdus pentru prima oara in cititor, se va afisa mesajul ca acest card este inactiv si se va solicita introducerea unui PIN personalizat, compus din 4 cifre, la fel ca si la cardul bancar. PIN-ul personalizat va fi introdus si confirmat personal de catre pacient. Personalizarea PIN-ului este obligatorie, altfel cardul ramane in stare inactiva si nu poate confirma serviciile medicale in sistem. Aceasta personalizare reprezinta activarea cardului national, iar PIN-ul va fi introdus de catre asigurat la primirea fiecarui serviciu medical pentru validare (si ulterior pentru decontarea din fondul asigurarilor sociale de sanatate).

In cazul in care PIN-ul personalizat este introdus gresit de 5 ori consecutiv, cardul se blocheaza si poate fi deblocat dupa efectuarea unei sesizari la CAS SUCEAVA sau CNAS.

Incepand cu data de 1 septembrie 2015, cardul national de sanatate a devenit unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani.

Pentru dovedirea calităţii de asigurat, se utilizează:
a) cardul naţional;
b) adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către CAS Suceava pentru persoanele, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;
c) pentru persoanele pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, dovada de asigurat se face cu documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art.12 din Ordinul CNAS nr.581/08.09.2014 si sunt publicate pe site-ul CAS Suceava;
d) adeverinţă de înlocuire a cardului naţional eliberata de CAS Suceava pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat (pt. persoanele care au pierdut cardul, li s-a furat cardul sau li s-au modificat datele personale).
        
Pentru persoanele asigurate care se prezinta la furnizorul de servicii medicale cu cardul national de asigurat nu este necesara adeverinta de asigurat. 

Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifice daca  li s-a emis acest document prin accesarea  serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html  sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sanatate.

Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia.
 
Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate vor solicita eliberarea unui card duplicat la CAS, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servicii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana  la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.
 
Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la CAS in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit.  Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceastia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.

Avand in vedere prevederile Ordinului comun MS/CNAS nr. 1032/564/2015 nu vor utiliza cardul national asiguratii care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cei care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 109 si 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii.

Cardul a devenit obligatoriu din data de 1 mai 2015. Pana la 1 septembrie a fost o perioada de acomodare cu sistemul cardului. Acordam asistenta continua furnizorilor si asiguratilor pentru orice problema intampinata la utilizarea cardului. Incepand cu luna mai a.c. este asigurata asistenţa tehnică, de specialistii Compartimentului IT, atat pentru asiguraţi cat şi pentru furnizorii de servicii medicale. De asemenea, furnizorii care întâmpină probleme legate de utilizarea cardului de sănătate au la dispoziţie si Helpdesk-ul din cadrul CNAS pentru a solicita lămuriri şi ajutor, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Procesul de tiparire si distribuire a cardurilor de sanatate este continuu. Acesta este motivul pentru care intotdeauna vor exista la casele judetene carduri ale asiguratilor carora nu le-au putut fi inmanate prin servicii postale.

Din cele aproximativ 420.000 de carduri nationale tiparite pentru persoanele asigurate din judetul Suceava, au fost returnate de către operatorul de servicii poştale institutiei noastre un numar de 20.950 carduri nationale, care nu au putut fi inmanate beneficiarilor.

Din cele 20.950 carduri nationale returnate de operatorul postal la sediul CAS Suceava, in perioada 9 ianuarie – 24 septembrie a.c. institutia noastra a distribuit 8.023 carduri nationale persoanelor asigurate care le-au solicitat. In ultima perioada media zilnica a cardurilor eliberate de institutia noastra este de 30 carduri, programul de lucru cu publicul fiind de luni pana joi intre orele 09-15 si vineri intre orele 09-13.
In perioada 01 mai – 24 septembrie a.c. au fost eliberate 3.062 adeverinte de inlocuire a cardului national, pentru asiguratii care au pierdut/deteriorat cardul si 1.172 adeverinte inlocuitoare pentru asiguratii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă acest card. De asemenea, in acelasi interval institutia noastra a eliberat 6.100 adeverinte care atesta calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul national.

In prezent sunt in curs de distribuire de catre operatorul de servicii postale un numar de 19.952 carduri nationale pentru asiguratii din judetul Suceava.

Pana la aceasta data la nivelul judetului au fost activate un numar de 241.287 carduri. 

Persoanele asigurate care au card national nu trebuie sa solicite Casei de Asigurari de Sanatate Suceava adeverinte de asigurat, deoarece dovada de asigurat este cardul national. De asemenea, asiguratii trebuie sa anunte CAS Suceava, prin depunere/transmitere de documente doveditoare, orice modificare a calitatii de asigurat, pentru ca insitutia noastra sa poata opera in timp util aceste informatii.

Preşedinte Director General, dr. Adela Elena Băişanu
Dir. rel. contractuale, ec. Anda Sălăgean
Mai nouă Mai veche