Anunţ angajare inspectori de specialitate (2 posturi) - Consiliul Judeţean Suceava

Consiliul Judeţean Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Serviciul Administrare şi deservire din cadrul Direcţiei generale organizare, resurse umane şi achiziţii publice, după cum urmează:
 1. inspector de specialitate gradul IA;
 2. inspector de specialitate debutant.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • inspector de specialitate gradul IA:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite: minimum 4 ani şi 6 luni.
 • inspector de specialitate debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea stadiilor absolvite: fără.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

BIBLIOGRAFIE (inspector de specialitate debutant)
1.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 216/2013.
6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE (inspector de specialitate gradul I A)

1.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Legea 477/2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
6. Hotărârea Guvernului României nr.1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
8. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 216/2013.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Judeţean Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 36, camera 312, telefon: 0230/210.148, interior 159.
Mai nouă Mai veche