Concurs angajare tafist și muncitor necalificat - Ocolul Silvic PojorâtaConcurs angajare tafist și muncitor necalificat - Ocolul Silvic PojorâtaDirecfia Silvică Suceava organizează in data de 19.07.2016, ora 10, CONCURS etapa a II a pentru ocuparea posturilor ds tafist și muncitor necalificat de la O.S. Pojorita.

Condiții de participare:
- gcoald profesionald sau curs de calificare,

Concursul se va desfdgura potrivit Metodologiei prevdzutd in Anexa nr.9 la Contractul Colectiv de Muncd al R.N.P.- Romsilva nr.20012015 gi va consta in probd practicd gi interviu.

Concursul se va desfbgura la sediul Ocolului Silvic Pojorita.

Înscrierile se fac la secretariatul Direcfiei Silvice Suceava, pAn[ la data de 14,07,2016, ora 15,00, depunffnd urm[toarele documente:
a. cerere prin care solicitd aprobarea conducdtorului unitdlii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curiculum vitae (model european);
c. diplorna ce atestd studiile prevdzute la condiliile de participare (copie legalizatd);
d. carnet de muncd (copie) gi/sau adeverirrfd care s6 ateste vechimea in muncd;
e. certificat de cazier judiciar';
f, buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinla medicala care sd ateste starea de sdndtate, respectiv cd este apt pentru muncd;
h. recomandare de la ultimul loc de muncb din care sd rezulte orofilul profesional gi moral.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.