Măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2016

Măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii publice, creșterea gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2016Apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement

Baza legală:
Legea nr. 307/2006 privind apărarea incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;
OMAI/OMDRT nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

Context general privind situaţia operativă

În fiecare an, pe timpul sezonului estival, în judeţul Suceava, se desfăşoară multiple activităţi în spaţiul public, la care participă numeroase persoane, se constată o creştere a valorilor de trafic pe căile rutiere/feroviare spre/dinspre staţiunile turistice montane/monumente UNESCO, şi un grad ridicat de ocupare al acestora, fapt ce impune adaptarea misiunilor din competenţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava, astfel încât să fie asigurată o capacitate corespunzătoare de acţiune şi intervenţie pentru menţinerea unui climat de normalitate, crearea condiţiilor necesare creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, inclusiv gestionarea posibilelor situaţii de urgenţă.
Începând cu jumătatea lunii iunie se organizează manifestări publice prilejuite de sărbători religioase, manifestări cultural-artistice cu public numeros, context în care se impune adoptarea de măsuri coerente şi adecvate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă.
Tot în această perioadă, deşi elevii şi studenţii sunt în vacanţă, se vor derula o serie de examene, precum evaluarea naţională – capacitate, bacalaureat şi pentru admitere în facultăţi, ce implică prezenţa personalului unităţii în spaţiul public pentru prevenirea incendiilor şi acordarea primului ajutor medical.
Ca o particularitate faţă de anii precedenţi, în această vară se desfăşoară Campionatul European de Fotbal EURO 2016 organizat în Franţa. Acest eveniment presupune şi prezenţa susţinătorilor diferitelor echipe de fotbal din campionatul naţional în localuri care au amenajări speciale pentru vizionarea meciurilor de fotbal.
În acelaşi context, este de remarcat că acestor elemente li se adaugă sentimentul de insecuritate generat de atentatele teroriste din Franţa, Belgia şi Turcia, precum şi continuitatea fluxurilor migratorii către Uniunea Europeană.
Pentru gestionarea situaţiei operative, în funcţie de lecţiile învăţate în anii precedenţi şi de numărul de turişti, se va avea în vedere itensificarea acţiunilor preventive la astfel de obiective şi executarea de către subunităţile de intervenţie a recunoaşterilor în teren.


Structurile de primire turistice includ:
a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;
b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii;
c) structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, discoteci, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic;
d) structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi de prestări de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Structurile de primire turistice, unităţile de alimentaţie publică şi unităţile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atribuţii de conducere.
Prin persoană cu atribuţii de conducere, se înţelege, după caz, proprietarul sau administratorul structurii de primire turistice, unităţii de alimentaţie publică şi unităţii de agrement.
Conducătorul unităţii are următoarele obligaţii principale din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor:
a) obţine autorizaţiile necesare conform legii;
b) asigură încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
c) asigură condiţiile pentru desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi de către personalul desemnat din cadrul unităţii proprii;
d) ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
e) asigură informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor;
f) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice şi în prezentele dispoziţii generale.
Conducătorul unităţii care desfăşoară activităţi cu personal angajat permanent sau temporar din afara acesteia, în condiţiile prevăzute de lege, este obligat să organizeze şi să desfăşoare instruirea acestuia în domeniul apărării împotriva incendiilor pe baza Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobate prin OMAI nr. 712/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor reglementări specifice.
Personalul este instruit şi cu privire la modalităţile practice de asigurare a evacuării/salvării persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate, precum cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin sau altele similare.
Instruirea se efectuează de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute în reglementările în vigoare.
Instructajul trebuie să cuprindă cel puţin aspecte privind descrierea obiectivului, exploatarea spaţiilor, exploatarea instalaţiilor utilitare, exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, utilizarea stingătoarelor şi a altor mijloace de intervenţie.
Periodic trebuie să se organizeze exerciţii de utilizare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, intervalul de timp între două exerciţii fiind dat de termenele de desfăşurare a instructajului periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement trebuie să facă dovada că deţine atestarea necesară obţinută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească.
Personalul prevăzut mai sus poate fi compus din:
a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
c) persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe bază de contract.
Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are următoarele obligaţii principale:
a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor în cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement;
b) participă la controlul desfăşurat pe linia apărării împotriva incendiilor de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene;
c) informează conducătorul unităţii asupra deficienţelor pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlăturare a acestora;
d) propune întreruperea activităţii de lucru cu publicul dacă constată stări de pericol iminent;
e) anunţă, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă în cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement;
f) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul de deservire şi cel cu responsabilităţi pe linia apărării împotriva incendiilor;
g) participă, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
h) verifică menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare, precum şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform modului de amplasare stabilit.
Personalul angajat din cadrul structurilor de primire turistice, unităţilor de alimentaţie publică şi unităţilor de agrement are următoarele obligaţii principale:
a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale şi măsurile şi regulile specifice stabilite în cadrul unităţii în care este angajat;
b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este angajat;
c) să informeze publicul asupra măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
d) să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în caz de incendiu;
e) să anunţe, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
f) să intervină, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, din dotare.
Personalul structurilor de primire turistice, amplasate izolat, este instruit periodic, aducându-se în atenţie, îndeosebi, următoarele interdicţii:
a) uscarea, pe aparatele de bucătărie sau de încălzire, a hainelor sau a altor materiale textile;
b) depozitarea de ambalaje în spaţiile destinate publicului;
c) fumatul în spaţii cu risc de incendiu.
Personalul care deserveşte echipamentele pentru prepararea hranei din cadrul unităţilor de alimentaţie publică urmează un instructaj special cu privire la instrucţiunile de exploatare recomandate de producătorul echipamentelor şi la regulile specifice de intervenţie în caz de incendiu, îndeosebi pentru incendiile de uleiuri şi grăsimi.
Conducătorul unităţii, trebuie să verifice că, în cazul unui incendiu, personalul propriu este capabil să utilizeze mijloacele de apărare împotriva incendiilor şi să acţioneze sistemul de alarmare şi alertare.
De asemenea, personalul structurilor turistice trebuie să aplice instrucţiunile specifice de evacuare a utilizatorilor.
În situaţia nedotării cu sisteme de detectare a incendiilor, pe timpul nopţii, în structurile de primire turistice, personalul de serviciu execută verificarea periodică a spaţiilor comune pentru observarea în fază incipientă a unui eventual incendiu.
Aceste verificări sunt consemnate într-un document specific.

Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor

Conducătorul unităţii asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementărilor tehnice şi la parametrii stabiliţi în proiecte tehnice.
Reglementarea fumatului se stabileşte prin decizie sau alt act de autoritate, de către conducătorul unităţii, în funcţie de riscul de incendiu, echiparea cu sisteme de protecţie şi alte reglementări în vigoare.
Camerele în care este admis fumatul se marchează corespunzător, iar sistemele de ventilare prevăzute în aceste încăperi nu trebuie să asigure ventilaţia în alte părţi ale construcţiei în care este obligatorie asigurarea unor zone libere de fum.
În locurile unde este admis fumatul se asigură un număr suficient de scrumiere, care se colectează şi se golesc periodic într-un recipient din materiale cu clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, în care este interzisă colectarea altor materiale combustibile, prevăzut cu capac, amplasat în exterior.
Verificarea locurilor şi spaţiilor unde este admis fumatul se efectuează periodic, pentru a se asigura că ţigările sunt stinse, conţinutul scrumierelor a fost colectat şi evacuat corespunzător şi că nu există cazuri de aprindere a unor materiale combustibile.
În cazul construcţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se interzice blocarea căilor de acces şi intervenţie cu diferite materiale, mărfuri, precum şi prin parcarea mijloacelor de transport şi se asigură curăţarea şi întreţinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice situaţie.
Nu se admite amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu.
În scopul asigurării condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau următoarele măsuri:
a) uşile, casele scărilor, ieşirile, precum şi traseele către acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel încât să fie vizibile ziua şi noaptea;
b) uşile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor spre exterior şi se menţin în permanenţă descuiate;
c) uşile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clădirilor prevăzute cu uşi glisante sau rotative, sunt menţinute în permanenţă practicabile;
d) pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice.

Reguli şi măsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare

Este obligatorie menţinerea în permanenţă a practicabilităţii căilor de evacuare a persoanelor şi se interzice blocarea acestora cu diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cărucioare pentru lenjerie, cărucioare pentru curăţat, măsuţe mobile pentru roomservice, combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mărfuri.
Uşile care nu sunt destinate utilizării de către persoanele cazate şi au corespondenţă cu căile de evacuare trebuie marcate corespunzător şi păstrate închise sau prevăzute cu dispozitive de autoînchidere.
Se recomandă ca persoanele cu dizabilităţi, afecţiuni locomotorii sau altele asemenea, să fie cazate la nivelurile inferioare ale clădirilor, în vederea asigurării evacuării rapide şi în securitate a acestora.
La recepţie şi în fiecare cameră se pun la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, informaţii clare, scrise, privind posibilităţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care trebuie să se acţioneze în astfel de situaţii.
Regulile minime ce se recomandă a fi respectate de utilizatori sunt prezentate în anexa nr. 1 la OMAI nr. 118/2010.
Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin OMAI nr. 163/2007.
Se interzice folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau altor întrebuinţări, precum spălătorii, ateliere, magazii, afumătorii şi altele asemenea.
Se interzice intrarea în poduri şi subsoluri cu lumânări, chibrituri aprinse, lămpi şi altele asemenea.
Se asigură înlăturarea depunerilor de praf, scame şi alte materiale combustibile din canalele de ventilaţie şi puţurile ascensoarelor.
Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curăţenie.
Este obligatorie asigurarea permanentă a funcţionării iluminatului de siguranţă.
La construcţiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmăreşte permanent funcţionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezervă.
Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice în camerele de cazare, altele decât cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras şi de uscat părul, care pot fi folosite numai în camerele de baie.
În oficii, cafetierele, fiarele de călcat şi alte aparate electrice similare se deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost utilizate.
Sunt obligatorii verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice.
În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea următoarelor reguli:
a) se interzic fumatul în dormitoare şi utilizarea focului deschis în apropierea structurii turistice;
b) focurile de tabără sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fără vânt, la distanţă de siguranţă faţă de construcţii şi cu asigurarea supravegherii permanente şi stingerii acestora cu apă;
c) mijloacele de iluminat cu flacără, precum felinare, lumânări, se utilizează în condiţii de siguranţă, fiind stinse după folosire;
d) se interzice funcţionarea fără supraveghere a mijloacelor de încălzire locală şi a celor de preparat şi încălzit hrana;
e) se asigură rezervă de apă pentru incendiu şi condiţii de utilizare eficientă în caz de necesitate;
f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de bucătărie sau de încălzire;
g) se recomandă ca numărul maxim de persoane cazate să nu depăşească numărul de locuri din camerele de cazare;
h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încălzire sau prepararea hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spaţiile accesibile publicului şi în camerele de cazare;
i) personalul structurii de primire turistice urmăreşte respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Reguli şi măsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de agrement şi unităţilor de agrement

Numărul maxim admis de persoane în această categorie de unităţi nu trebuie să depăşească valoarea impusă prin proiectul de construcţie şi prin reglementările tehnice specifice.
Mobilierul, aparatele de jocuri şi alte dotări specifice se dispun astfel încât căile de circulaţie să fie menţinute libere în permanenţă.
Se recomandă ca scheletul meselor şi scaunelor din sală, fixe sau mobile, să fie realizat din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Scaunele cu umplutură din materiale cu clasa de reacţie la foc F sau clasa d2 sunt acceptate cu condiţia ca husa exterioară să fie realizată din materiale cu clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, părţile translucide sau transparente care au încorporate instalaţii de lumini şi plasele orizontale suspendate trebuie să fie din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
Plantele artificiale se admit din materiale cu clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
Prinderile sau armăturile de siguranţă care susţin elementele de decor suspendate sunt protejate la foc astfel încât să împiedice căderea lor în timpul evacuării publicului.
Montarea de elemente de decor gonflabile este interzisă.
Instalarea de sisteme destinate generării de efecte speciale de lumini, ceaţă, fum şi altele asemenea se face cu asigurarea protecţiei la foc necesare pe baza instrucţiunilor emise de producător sau de proiectant.
Instalaţiile/Echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele luminoase, cu ceaţă, cu fum şi altele asemenea, se prevăd cu un sistem centralizat de scoatere din funcţiune în caz de incendiu.
Se interzice utilizarea lumânărilor sau a focului deschis.
Garderobele pot fi amenajate în sală şi dependinţele sale, cu excepţia căilor de comunicaţie şi a caselor scărilor.
Acestea se dispun astfel încât publicul care staţionează în vecinătatea lor să nu îngreuneze circulaţia altor persoane.
Spaţiul destinat DJ-ului sau activităţii de regie cu echipamentele ori instalaţiile de muzică nu trebuie să îngreuneze circulaţia publicului.
Acest spaţiu se separă faţă de public fie printr-un perete sau perete-ecran de 2 metri înălţime de la nivelul accesibil publicului, fie printr-o zonă liberă de cel puţin un metru.
Sub pardoseala falsă nu se folosesc prize, doze de derivaţie şi nu se execută îmbinări de cabluri.
Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrări, dozele de derivaţie trebuie să fie de tip etanş, legate la pământ şi fixate de pardoseală.
În pardoselile înalte tip estradă, în zonele cu aglomerări mari de cabluri şi în apropierea echipamentului, se prevăd panouri uşor demontabile, astfel încât spaţiul de sub pardoseală să fie uşor accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu.
Panourile menţionate la alin. (3) se marchează vizibil şi se întreţin corespunzător.
Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0.
Echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se stabileşte prin proiect, conform reglementării tehnice specifice, şi trebuie să fie adaptată condiţiilor particulare de exploatare.
Testarea funcţionării detectoarelor de incendiu se realizează conform instrucţiunilor producătorului, dar nu la un interval de timp mai mare de o lună.
Verificarea funcţionării detectoarelor de incendiu se realizează de către persoane fizice şi juridice atestate conform legii.
La amenajarea saunelor în structuri de primire turistice se au în vedere următoarele:
a) separarea faţă de restul construcţiei pentru asigurarea limitării propagării unui eventual incendiu cu pereţi REI 180 şi planşee REI 120;
b) utilizarea numai de cabine şi instalaţii utilitare aferente acesteia, certificate sau omologate conform legii;
c) asigurarea posibilităţilor de evacuare a fumului şi gazelor din zona amenajării saunei în locuri/zone fără pericol.
Pentru sălile de jocuri electronice, mecanice, internet şi altele asemenea cu o capacitate de minimum 10 locuri se impun suplimentar următoarele măsuri:
a) sunt interzise introducerea în sălile de jocuri a unui număr mai mare de aparate electrice sau electronice decât cel prevăzut prin proiect şi utilizarea acestora cu defecţiuni ori improvizaţii;
b) personalul care supraveghează sala de jocuri trebuie să fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu;
c) în fiecare sală de jocuri trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător;
d) se interzice blocarea căilor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau altele asemenea;
e) se interzice amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor obiecte similare, care pot împiedica evacuarea personalului şi utilizatorilor;
f) se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A şi 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
Personalul de deservire trebuie să urmărească evacuarea ritmică a deşeurilor şi a ambalajelor din spaţiile accesibile publicului.

Reguli şi măsuri specifice structurilor de alimentaţie publică

În spaţiile de tip restaurant, cafenea, braserie sau bar nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.
Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.
Elementele decorative sau de iluminat cu flacără nu sunt admise decât dacă au elemente de susţinere din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, şi se iau măsuri corespunzătoare de amplasare şi protejare, astfel încât să nu intre în contact cu materiale combustibile.
Pentru structurile de mai sus sunt obligatorii următoarele măsuri:
a) este interzisă introducerea în sălile de servire a unui număr mai mare de scaune şi mese decât cel prevăzut prin proiect;
b) în fiecare sală de servire trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător;
c) se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a căilor de evacuare;
d) personalul trebuie să fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu;
e) în spaţiile în care se utilizează mijloace de încălzire, de preparare a produselor sau altele asemenea se afişează instrucţiuni specifice de exploatare a acestora şi privind lucrul cu foc deschis;
f) se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A şi 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
Prepararea mâncărurilor flambate se face doar la masa la care se servesc.
În sălile pentru servirea mesei se interzice reîncărcarea cu combustibil a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate.
În spaţiile unde se face reîncărcarea cu combustibil a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate se asigură un stingător cu performanţele de stingere minimum 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:
a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, de exemplu: curăţarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi şi ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
b) afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor specifice dispozitivelor şi maşinilor termice de preparare a hranei utilizate, a instrucţiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grăsimi, după caz, a instrucţiunilor de evacuare specifice;
c) amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea;
d) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;
e) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost folosite.
Personalul care desfăşoară activităţi în spaţiile de preparare a hranei trebuie instruit, cel puţin lunar, de către personalul de specialitate, privind măsurile de prevenire specifice, intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grăsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu.
În spaţiile de preparare a hranei se interzic cu desăvârşire:
a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supraveghere şi fără respectarea instrucţiunilor specifice de utilizare şi de apărare împotriva incendiilor;
b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele aflate în uz;
c) prelingerea grăsimilor din tăvi, utilizarea vaselor umplute peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
d) lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de incendiu, precum ulei/grăsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.
Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazele, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin un metru faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.
Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de preparare şi încălzire a hranei şi remedierea de îndată a deficienţelor sesizate, în aşa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.
Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă.
Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului.
Maşinile de gătit şi grătarele pentru fript se echipează cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice.
Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.
În dreptul fiecărei maşini de gătit cu gaze şi gaze lichefiate se afişează instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.
Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.
În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.
La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
a) întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor de preparare a hranei;
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;
d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de conducătorul unităţii.

Reguli şi măsuri specifice pentru depozite şi magazii

La exploatarea spaţiilor de depozitare şi a magaziilor se respectă regulile şi măsurile specifice de prevenire a incendiilor, prevăzute în normele aprobate prin OMAI nr. 163/2007 şi în reglementările specifice.
Este interzis fumatul în depozite, oficii, magazii de materiale.
Această interdicţie trebuie afişată în mod vizibil şi lizibil.
Cantitatea de produse şi materiale admisă în spaţiile de depozitare nu trebuie să depăşească valorile prevăzute pentru sarcina termică maximă admisă prin proiect.
Amplasarea rafturilor, standurilor, lăzilor frigorifice, mobilierului specific se realizează fără a reduce gabaritele căilor de acces şi de evacuare în caz de incendiu.
Depozitarea produselor şi materialelor nu trebuie să blocheze sau să îngreuneze accesul la mijloacele de primă intervenţie.
Se interzice blocarea cu produse şi materiale a uşilor de pe traseele de evacuare.
Rafturile pe care se depozitează produsele şi materialele se execută, pe cât posibil, din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, ignifugate ori protejate prin metode similare, şi se asigură împotriva răsturnării sau căderii bunurilor depozitate.
Instalaţiile frigorifice se amplasează în încăperi aerisite în care nu este permis accesul cu surse de foc.
Exploatarea instalaţiilor frigorifice se face numai de personal instruit.
La terminarea lucrului, şeful depozitului sau magaziei ia măsuri pentru deconectarea instalaţiilor electrice existente, altele decât cele cu rol de protecţie împotriva incendiilor sau funcţionare continuă, de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Reguli şi măsuri specifice activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii

Instalaţiile electrice de iluminat şi prizele se menţin în gradul de protecţie pentru care au fost proiectate.
Utilajele, echipamentele, instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălarea produselor textile murdare se curăţă în permanenţă de eventualele depuneri de fibre, fire, scame sau alte deşeuri pe componentele de mişcare ale acestora; curăţarea acestora se face de către personal instruit.
În spaţiile în care se exploatează maşinile de spălat se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe murdare decât cea necesară pentru o şarjă.
Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea maximă a acestora.
Se interzice depozitarea în spălătorie a diferitelor materiale combustibile.
În încăperile unde se păstrează atât rufele murdare, cât şi cele curate este interzis fumatul.
În spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat manual se respectă următoarele măsuri principale:
a) maşinile electrice de călcat se aşază pe suporturi din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, care să realizeze protecţia faţă de materialele combustibile din vecinătatea acestora;
b) se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ale ştecărelor;
c) se interzice păstrarea în spaţiile în care se execută operaţiuni de călcat a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi;
d) după utilizare sau în momentul în care se lasă nesupravegheate, maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică.
La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale.
La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele:
a) se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice, utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii, de la alimentarea cu energie electrică;
b) evacuarea tuturor deşeurilor şi curăţarea locului de muncă;
c) se întrerupe iluminatul artificial, se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop de conducătorul unităţii.


Evacuarea în caz de incendiu

Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor cazate în structurile de primire turistice se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul utilizatorilor.
În situaţia alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, aceasta se realizează cu precizarea clară a succesiunii în evacuare.
Alarmarea în caz de incendiu în structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement trebuie precedată în mod obligatoriu de oprirea programului desfăşurat şi punerea în funcţiune a iluminatului normal în spaţiile în care programul se desfăşoară cu lumină obscură.
Aceste activităţi sunt organizate de persoana responsabilă cu apărarea împotriva incendiilor pe întreaga construcţie, respectiv reprezentantul proprietarului/locatarului.
Alertarea serviciilor de intervenţie în cazul producerii unui incendiu se realizează printr-o linie telefonică directă sau orice alte mijloace, după caz.
Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situaţii de urgenţă se afişează în imediata apropiere a oricărui loc prevăzut cu telefon la care prezenţa personalului este permanentă.

Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu

Pentru evacuarea utilizatorilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement se planifică şi se execută, cel puţin trimestrial, exerciţii de evacuare şi utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotare.
Sinopticul activităţilor desfăşurate în cazul unui incendiu la structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare se păstrează la recepţie şi se pune în aplicare de către recepţioner.
În cazul celorlalte structuri de primire turistice, acest sinopsis se păstrează şi se pune în aplicare de către o persoană nominalizată în acest sens de conducătorul unităţii.
Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută, de regulă, doar cu personalul structurii de primire turistice.
În cazurile în care activitatea cu publicul are caracter sezonier, exerciţiile se desfăşoară înainte de începerea sezonului şi cel puţin o dată la 3 luni.
La cazarea grupurilor de copii, exerciţiile de evacuare se execută obligatoriu la începutul fiecărei perioade de cazare.
Planurile de evacuare trebuie să conţină modalităţi concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor şi persoanelor în vârstă cazate.
Evidenţa exerciţiilor de evacuare se ţine de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

Prima intervenţie este asigurată cu stingătoare portative adecvate riscului de incendiu, care se amplasează vizibil, în locuri uşor accesibile, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare.
Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul construcţiei.
Dotarea minimă cu stingătoare portative a structurilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale şi a spaţiilor tehnice aferente acestora se realizează conform anexei nr. 2 la OMAI 118/2010.
În spaţiile structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare stingătoarele echipează fiecare nivel în apropierea caselor de scări şi pe căile de evacuare, la distanţe între ele de cel mult 25 m.
Acestea se amplasează în locuri accesibile la o înălţime de maximum 1,50 m faţă de pardoseală şi se marchează corespunzător.
Stingătoarele portative trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite în Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, şi în SR EN 3 sau o reglementare echivalentă cu privire la performanţele de stingere, cu următoarele condiţii:
a) stingătoarele cu CO2 trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focar 89B;
b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 34A, 144B;
c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 34A, 144B.
Se pot utiliza mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
Conducătorul unităţii asigură amenajarea şi dotarea panourilor de incendiu cu mijloace şi materiale de primă intervenţie.
Pentru construcţiile independente care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se prevăd panouri de incendiu, dispuse în incinta acestor construcţii, astfel încât să fie asigurat accesul în vederea folosirii, în caz de necesitate, a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.
Dotarea orientativă a panourilor de incendiu este prezentată în anexa nr. 3 la OMAI nr. 118/2010.
În vederea asigurării unei intervenţii eficiente şi pentru protecţia personalului din cadrul structurii de primire turistice se are în vedere dotarea cu:
a) mijloace de protecţie pentru căile respiratorii;
b) mijloace de iluminare, precum lanterne sau felinare;
c) cordiţe de salvare.
În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, norma de dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se suplimentează cu 25%.


REGULI MINIME
privind apărarea împotriva incendiilor, ce se recomandă a fi respectate de public

A. 1. Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere.
2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude.
3. La unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare.
4. Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.
5. În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.
6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile.
7. Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor.
8. Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare.
9. Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).
B. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:
1. Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie.
2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat.
3. Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră.
4. Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată.
5. În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.
6. Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare.
7. În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

INSPECTOR ŞEF
General de brigadă,
Dr. BURLUI ION
Mai nouă Mai veche