Sinteza evaluării planului de acțiuni pentru realizarea în județul Suceava a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare, la 30 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava a fost întocmit Planul de acţiuni pe anul 2016, la nivelul judeţului Suceava, pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2016.
Elaborarea Programului de Guvernare a vizat aplicarea sa doar pe perioada acestui an, promovând în primul rând identificarea soluțiilor cu efect pozitiv și crearea bazei unei dezvoltări de structură care să se reflecte pe termen lung, prioritățile de dezvoltare. Acțiunile cuprinse în Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare de la nivelul județului Suceava, pe anul 2016 au fost stabilite în concordanță cu cele din acest document programatic major.

Cele 11 capitole ale Planului de acțiuni au fost structurate pe 144 obiective cu 479 acţiuni.
La data de 30 septembrie 2016, în urma evaluării realizate situația se prezintă astfel:
- 107 acțiuni cu termen scadent până la 30 septembrie au fost finalizate în totalitate
- 300 acțiuni cu termen de finalizare la sfârșitul anului 2016.
Precizăm că, toate aceste acțiuni au fost realizate conform programării la termenele stabilite, continuându-se până la sfârșitul anului.
Alte 72 acțiuni cu caracter permanent, vor continua și în următorul an.

În continuare, voi face o sumară prezentare a realizărilor și progreselor înregistrate în derularea atât a acţiunilor cu termen de finalizare trimestrul III al anului 2016, cât și a unora, care se impun a fi menționate, cu toate că prin atingerea obiectivului aferent lor a fost alocată durata întregului an. Voi face referire numai la acestea, întrucât, după cum bine știți, acțiunile cu termen de finalizare în trimestrul I și II au fost analizate în ședințele Colegiului prefectural din lunile aprilie, și respectiv iulie, iar cele care au termen de realizare în trimestrul următor, analiza lor se va efectua în raportul final ce va fi prezentat în ședința din luna februarie 2017.

Revenind la analiza acțiunilor cu termen de finalizare în trimestrul analizat, în cadrul primului capitol ÎNTĂRIREA DEMOCRAȚIEI ELECTIVE ȘI A STATULUI DE DREPT CARE SĂ CREEZE PREMISELE RESETĂRII MEDIULUI POLITIC DIN ROMÂNIA. LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI, obiectivul Organizarea în condiții tehnice și de legalitate a proceselor electorale vizează îndeplinirea tuturor cerințelor pentru desfășurarea în condițiile legii a proceselor electorale. Pentru alegerile parlamentare, acțiunile prevăzute în calendar au fost îndeplinite și continuă să se deruleze până la data alegerilor -11 decembrie2016.
Prezentarea stadiului îndeplinirii acestora până astăzi va fi prezentată pe larg în materialul următor.

La capitolul destinat domeniului EDUCAȚIEI ȘI SĂNĂTĂȚII, au fost prevăzute conform calendarului realizarea a 41 acțiuni la data de 30.09.2016.
Dintre acestea, în domeniul educației, menționăm îndeplinirea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a acțiunilor cu termen în această perioadă, dintre care amintesc cele mai importante, precum:
evaluarea națională la nivelul clasei a VIII –a;
orientarea şi sprijinirea elevilor de clasa a VIII-a aparţinând minorităţilor naţionale pentru ocuparea locurilor speciale la admiterea în licee;
desfășurarea examenelor de bacalaureat;
organizarea examenului național de definitivat 2016.
În colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și unităţile şcolare din reţea s-a realizat planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional și tehnic prin corelarea domeniilor de calificare/specializare cu cele solicitate pe piaţa locală a forţei de muncă, conform PLAI (Planul Local de acțiune din Învățământ).
Aprobarea în CLDPS (Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social) a calificărilor/specializărilor noi propuse s-a asigurat prin înfiinţarea şi funcţionarea claselor din învăţământul profesional şi tehnic, liceu, stagii de practică, şcoală profesională, pentru continuarea şi finalizarea studiilor de către elevi.
O acțiune deosebită realizată la nivelul Inspectoratului școlar a fost cea privitoare la editarea documentului programatic ”Barometrul reuşitei şcolare” ca instrument de lucru pentru cadrele didactice, coordonatorii de proiecte şi programe educaţionale.
În ceea ce privește domeniul sănătate, obiectivul DEZVOLTAREA SPITALELOR JUDEȚENE ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ACESTORA a constat în realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la Spitalul județean ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și care au fost finalizate cu succes la termenele prevăzute.
Un alt domeniu la care doresc să vă rețin atenția este cel al TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII având ca obiectiv REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT RUTIER/TRANSPORT PUBLIC LOCAL. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost prevăzute lucrări de întreținere și reparații curente ale drumurilor județene, realizate în perioada analizată în cea mai mare proporție, valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 12.166, 8 mii lei. De asemenea, în această perioada au fost realizate lucrări în vederea asigurării condițiilor materiale pentru întreținerea drumurilor pe timpul sezonului rece.

În anul 2016, direcţiile de acţiunile în sfera RELAȚIILOR EXTERNE, se focalizează pe intensificarea colaborării internaţionale, cooperarea cu instituţiile din sistemul de securitate internă al Uniunii Europene, întărirea cooperării cu instituţiile vamale, în special a celor din Ucraina, şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale stabilite cu unităţi administrativ - teritoriale din alte ţări, a colaborării transfrontaliere, precum și a schimburilor de experienţă între localităţi din judeţul Suceava cu unele similare din alte ţări.

În cadrul Parteneriatelor pe care le are județul Suceava cu regiuni din alte state, în perioada evaluată acțiunile s-au desfășurat conform calendarului și le veți găsi descrise pe larg în materialul integral postat pe site-ul instituției noastre.

În acest sens, doresc să punctez doar acțiunea din luna iulie realizată în cadrul Parteneriatului dintre județul Suceava și Regiunile Cernăuți și Ivano-Frankivsk, în care președintele Consiliului Regional Cernăuți a s-a întâlnit cu Președintele Consiliului Județean Suceava pentru a analiza direcțiile viitoare de cooperare transfrontalieră, identificate în:
– necesitatea redeschiderii punctelor de frontieră Vicovu de Sus – Krasnoilsk și Ulma – Ruska,
dezvoltarea cooperării între universitățile și camerele de comerț din Suceava și Cernăuți.
dezvoltarea cooperării în domeniul situațiilor de urgență, agricultură, turism , sănătate și învățământ .
pregătirea proiectelor transfrontaliere de interes comun în cadrul Programului Operațional Comun România –Ucraina 2014-2020.
În luna august a avut loc întâlnirea de lucru între reprezentanții celor două administrații regionale pentru a pregăti ședința comună a Consiliului Județean Suceava și a Consiliului Regional Cernăuți și care s-a desfășurat săptămâna trecută.

De asemenea, trebuie amintită o altă acțiune importantă care se înscrie în acest domeniu, respectiv semnare în luna iulie a contractului de finanțare aferent Proiectului ”Perfecționarea personalului din învățământul special în județul Suceava” ce se va implementa în parteneriat cu instituții similare din Voievodatul Podkarpackie (Polonia).

Realizarea Planului de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare pentru anul 2016 la nivelul judeţului Suceava este monitorizată trimestrial, motiv pentru care vă rugăm încă o dată să vă implicaţi în continuare cu aceeași responsabilitate în segmentul specific activităţii instituţiei pe care o conduceţi, în vedere finalizării acțiunilor propuse pentru următoarea perioadă din acest an.
În situațiile în care vă confruntați cu probleme în realizarea Planului de acţiuni, vă rugăm să întreprindeți din timp demersurile necesare din competența legală pe care o aveți în domeniul dumneavoastră de activitate și totodată să le faceți cunoscute instituţiei prefectului astfel încât printr-o colaborare instituțională eficientă să putem interveni în vederea finalizării acestora .


P R E F E C T,
Constantin HARASIM

Niciun comentariu

Un produs Blogger.