Concurs angajare Asistent medical de laborator, infirmieră și asistent medical principal - Spitalul Municipal Vatra Dornei


Spitalul Municipal Vatra Dornei, judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, după cum urmează:
 1. asistent medical de laborator în cadrul I Laboratorului de analize medicale (pe perioadă determinată);
 2. infirmieră în cadrul Secţiei Boli Infecţioase (pe perioadă nedeterminată);
 3. asistent medical principal în cadrul Compartimentului de Infecţii asociate asistenţei medicale (pe perioadă nedeterminată).
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • asistent medical de laborator în cadrul Laboratorului de analize medicale (PL):
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • certificat absolvire program de pregătire în specializarea laborator;
  • certificat de membru şi aviz pentru anul în curs;
  • asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs:
 • asistent medical principal în cadrul Compartimentului de Infecţii asociate asistenţei medicale (PL):
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • certificat de grad principal;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • pregătire postliceală de profil (infecţii asociate) iar pentru asistenţii medicali generalişti absolvenţii unui curs de perfecţionare profesională în domeniu;
  • certificat de membru şi aviz pentru anul în curs;
  • asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs.
 • infirmieră în cadrul Secţiei boli infeeţioase (G/M):
  • absolvent studii gimnaziale sau medii (liceale);
  • certificate de absolvire a programului naţional de instruire a infirmierelor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 06 decembrie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal Vatra Dornei cu sediul în Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Suceava, telefon 0757/499.293.
Mai nouă Mai veche