Concurs angajare Portar - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Formaţiei de pază, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, următoarele posturi vacante: Portar – 2 posturi.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 • Studii minime absolvite: studii medii sau şcoală generală;
 • Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 cu modificările și completările ulterioare, eliberat de Inspectoratul de Poliție Județean și să dețină certificat de absolvire a cursurilor de calificare profesională ca agent pază obținut în urma unui curs de calificare organizat de o firmă autorizată;
 • Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
 • Disponibilitatea candidatului la munca în schimburi;

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
 • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
 • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.09.2023-06.10.2023, între orele 09:00 - 12:00 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

Selecție dosare10.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
11.10.2023, până la ora 16Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
12.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei) şi interviu, va avea loc în intervalul 10.2023-25.10.2023, astfel:

Proba de concursDataExplicații
Proba scrisă16.10.2023, ora 09, corp A, sala 037aCunoştinţe teoretice conf. Bibliografiei
17.10.2023, ora 16Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
18.10.2023, până la ora 16Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
19.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Interviu20.10.2023, ora 09, corp A, sala 037aInterviu
23.10.2023, ora 16Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
24.10.2023, până la ora 16Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
25.10.2023, până la ora 16Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Rezultat finale26.10.2023 până la ora 16Afișare rezultat Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.
Bibliografia şi tematica de concurs este prevăzută în anexa prezentului anunţ.

Salariu de bază va fi diferențiat funcție de tranșa de vechime în muncă și va fi cuprins între 3.000 lei (tranșă vechime în muncă 0 ) și 3.517 lei (tranșă vechime în muncă 5).
Mai nouă Mai veche