Concurs angajare Îngrijitor - Școala Gimnazială Oniceni

Școala Gimnazială Oniceni, cu sediul în loc. Oniceni, str. Școlii, nr. 2, com. Forăști, jud. Suceava, reprezentată prin director prof. Oprea Oana-Miruna, organizează concurs de ocupare a urmatorului post contractual: 0,25 post ingrijitor la Scoala Gimnaziala Oniceni / Grădinița cu Program Normal Țolești – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Cerinţele postului:
– nivelul studiilor: gimnaziale / medii
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul
– sa aiba domiciliul in localitate
– absolvirea cursurilor de igienă
– să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
– apt medical pentru postul de ingrijitor;
– să nu aibă antecedente penale;

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022, sunt următoarele:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea / Revisal vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Publicarea anuntului se va face in ziua de 20.09.2023 la avizierul unitatii si pe pagina de internet.

Depunerea dosarelor se va face la secretariatul Școlii Gimnaziale Oniceni, în perioada 20 septembrie – 10 octombrie 2023 între orele 9.00-13.00.
Selectia dosarelor se face in data de 10.10.2023.
Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor se face in data de 10.10.2023, ora 14,00.
Depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor are loc in data de 10.10.2023, intre orele 14.00-16.00.
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului se face in data de 11.10.2023 ora 12.00.
Concursul se va desfășura la Școala Gimnazială Oniceni, astfel:
Proba scrisă:- data de 12.10.2023, ora 13,00
Proba practică:- data de 12.10.2023, ora 15,00
Proba de interviu:- data de 12.10.2023, ora 15,30

Afisarea rezultatelor probei scrise si a interviului – 12.10.2023, ora 16.00
Depunerea contestatiilor privind proba scrisa si interviul – 13.10.2023, intre orele 8.00-10,00
Afisarea rezultatului contestatiilor privind proba scrisa si interviul – 13.10.2023 ora 12,00
Afisarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 16.00

Bibliografie:

1. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
3. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art. 247-252, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica pentru examenul de ocupare a postului de îngrijitor(0,25 normă)

1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
2. Noţiuni fundamentale de igienă.
3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.
Mai nouă Mai veche