Concurs angajare Portar (două posturi) - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Formaţiei de pază, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, următoarele posturi vacante: Portar – 2 posturi.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 • Studii minime absolvite: studii medii sau şcoală generală;
 • Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 cu modificările și completările ulterioare, eliberat de Inspectoratul de Poliție Județean și să dețină certificat de absolvire a cursurilor de calificare profesională ca agent pază obținut în urma unui curs de calificare organizat de o firmă autorizată;
 • Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
 • Disponibilitatea candidatului la munca în schimburi;

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
 • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
 • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.09.2023-06.10.2023, între orele 0900- 1200 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

Selecție dosare

10.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

11.10.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

12.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/


Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei) şi interviu, va avea loc în intervalul 16.10.2023-25.10.2023, astfel:

Proba de concurs

Data

Explicații

Proba scrisă

16.10.2023, ora 09, corp A, sala 037a

Cunoştinţe teoretice conf. Bibliografiei

17.10.2023, ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

18.10.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

19.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Interviu

20.10.2023, ora 09, corp A, sala 037a

Interviu

23.10.2023, ora 16

Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

24.10.2023, până la ora 16

Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210

25.10.2023, până la ora 16

Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

Rezultat finale

26.10.2023 până la ora 16

Afișare rezultat Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/


Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.
Bibliografia şi tematica de concurs este prevăzută în anexa prezentului anunţ.

Salariu de bază va fi diferențiat funcție de tranșa de vechime în muncă și va fi cuprins între 3.000 lei (tranșă vechime în muncă 0 ) și  3.517 lei (tranșă vechime în muncă 5).


TEMATICĂ
 • Codul Muncii – Legea 53 /2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Drepturile şi obligaţiile salariatului
 • Drepturile şi obligaţiile angajatorului
 • Răspunderea disciplinară
 • Legea nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare
 • Atribuţiile personalului de pază
 • Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
 • H. G. nr 301 din 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munc
 • Obligaţiile lucrătorilor
 • Accidentele de muncă

BIBLIOGRAFIE
 • Codul Muncii – Legea nr.  53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările nşi completările ulterioare;
 • H. G. nr 301 din 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 319 din 14.07.2006 privind  securitatea şi sănătatea în muncă.
Mai nouă Mai veche