Concurs angajare Muncitor - Primăria comunei Botoșana

Primăria comunei Botoșana, județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție - muncitor, pe perioadă nedeterminată, durată timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/lună, personal contractual in cadrul Compartimentul deservire, întreținere, gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Botoșana, județul Suceava:
 • proba scrisă in data de 18 octombrie 2023 ora 10, la sediul Primăriei comunei Botoșana;
 • proba interviu: in termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
Modalitatea de înscriere
 • Locul desfășurării: Primăria comunei Botoșana;
 • Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Botoșana ;
 • Data depunerii dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare respectiv 2 octombrie 2023 inclusiv;

Condiții de participare :
 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 • i) permis de conducere categoria b;

Acte necesare:
 • a)formular de înscriere la concurs;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) curriculum vitae, model comun european.
 • j) copie permis de conducere categoria b;

BIBLIOGRAFIE :

– Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicat cu modificările si completările ulterioare;

Relații la nr. de tel. 0735 877 437
Mai nouă Mai veche