Concurs angajare Șofer (două posturi) - Centrul Cultural Bucovina

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale de  execuție  vacante din cadrul CENTRULUI  CULTURAL “BUCOVINA”, ce  urmează a se desfășura începând cu data de 10.10.2023

I. Funcțiile contractuale de execuție vacante pentru care se organizează concursul sunt: 

- 1 post de șofer tr.I, studii M;G (șofer acreditat autocar) aflat în cadrul Serviciului administrativ, cu program de lucru de luni- joi (ora 8.00-16.30) iar vineri (ora 8.00-14.00), pe perioadă nedeterminată.

- 1 post de șofer tr.I, studii M;G (șofer acreditat microbuz) aflat în cadrul Serviciului administrativ, cu program de lucru de luni- joi (ora 8.00-16.30) iar vineri (ora 8.00-14.00), pe perioadă nedeterminată.

II. Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

          a) formular de înscriere la concurs, adresat conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

          b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

         c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

         d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului; 

         e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

        f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

        g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

       h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

       i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

 (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice, nerespectarea acestui termen conduce la respingerea candidatului.


III. Condiții generale: 

    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


IV. Condiții specifice:  

-  studii medii/generale;

- vechime în muncă de minim 3 ani și 6 luni;

- acte doveditoare referitoare la calificarea de șofer pentru categoriile B, C, D, E; 

- atestat șofer profesionist transport persoane.


V. Bibliografie și tematică:

Bibliografia de concurs: 

1. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cultural “Bucovina”;

2. Legea 53/2003 Codul Muncii actualizată- art.39 si art.40;

3. Legea nr.22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor;


4. Legea nr.319 din 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;


5. Legea nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare- art.6,7,8 si 9;


6. O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;


7. H.G. nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. 

 

Tematica:

1. Drepturi și îndatoriri potrivit Codului Muncii;

2. Modul de fucționare al Centrului Cultural Bucovina;

3. Constituirea garanțiilor, gestionarea bunurilor, angajarea gestionarilor;

4. Securitatea muncii, sănătatea muncii - drepturi si obligații;

5. Apărarea împotriva incendiilor - drepturi si obligații;

6.  Elementele principale ce trebuie completate la întocmirea foilor de parcurs; 

7. Obligaţiile participanţilor la trafic; 

8. Obligaţii în caz de accident; 

9. Cazurile de reținere a permisului de conducere şi a certificatului de înmatriculare; 

10. Obligaţiile şoferului referitoare la întreţinerea şi buna funcţionare a autovehiculului repartizat;

11. Circulația pe drumurile publice - obligații ale conducătorilor auto;

12. Organizarea timpilor de muncă si de repaus ale conducătorilor auto care efectuează activități mobile de transport rutier.    


IV. Calendarul de desfășurare al concursului:


Concursul se organizează la sediul Centrului Cultural “Bucovina” din municipiul Suceava, str. Universității, nr.48, conform prevederilor HGR. 1336 din 28 octombrie 2022.


 1. Tipul probelor:

a) Proba scrisă (constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă) se desfășoară în data de 10.10.2023, începând cu ora 10.00, la sediul instituției din str. Universității, nr.48.


b) Interviul:

Interviul se susține de către candidații care au obținut la prima probă mimim 50 de puncte, într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției din str. Universității, nr.48. Data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.


2. Depunerea dosarelor de concurs:

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse la  Compartimentul Resurse Umane din cadrul Centrului Cultural “Bucovina”, str. Universităţii, nr 48, etajul III, între orele 09.00 - 14.00, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la sediul instituției (19.09.2023-02.10.2023) și pe site-ul acesteia.


3. Selecția dosarelor de concurs:

În termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.


4. Comunicarea rezultatelor selecției dosarelor:

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea “admis” sau “respins”, însoțită după caz, de motivul respingerii, la sediul Centrului Cultural “Bucovina” precum și pe pagina de internet a instituției, www.centrulculturalbucovina.ro în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs prevăzut la punctual 3.


5. Comunicarea rezultatelor:

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișarea la sediul Centrului Cultural “Bucovina”, precum și pe pagina de internet a acestuia, www.centrulculturalbucovina.ro  în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.


6. Depunerea și soluționarea contestațiilor:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la fiecare probă în parte, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Soluționarea contestațiilor se va finaliza în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Centrului Cultural “Bucovina”, precum și pe pagina de internet a acestuia, www.centrulculturalbucovina.ro  imediat după soluționarea contestațiilor.


7. Rezultatele finale:

Rezultatele finale se afișează la sediul Centrului Cultural “Bucovina”, precum și pe pagina de internet a acestuia, www.centrulculturalbucovina.ro  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.


Informaţii suplimentare se obțin de la  Compartimentul resurse umane, din cadrul Centrului Cultural “Bucovina”, et. III, telefon 0230/551 372.

Mai nouă Mai veche